בקשה לסילוק על הסף מחמת העדר סמכות עניינית

הדיון בתיק זה הועבר מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לבית הדין האזורי לעבודה חיפה, מחמת העדר סמכות מקומית. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלות - האם בנסיבות אלה, קנה בית הדין בחיפה סמכות עניינית לדון בתביעה זו ואינו רשאי להעביר את הדיון פעם נוספת לאור הוראת סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד- 1984; וככל שקנה סמכות עניינית, האם יכול בית הדין לדון בבקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית, עקב אי קיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. התובעת, רופאה במקצועה, מומחית בפסיכיאטריה ובפסיכוטרפיה, הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בל אביב תביעה למתן צו עשה נגד מכבי שירותי בריאות (להלן - מכבי וגם הנתבעת). במסגרת תביעתה, ביקשה התובעת לבטל את החלטת מכבי על הפסקת ההתקשרות עימה, ולהורות למכבי להמשיך להעסיק את התובעת במכבי בכל מגוון תפקידיה המקצועיים. בד בבד, הגישה התובעת בקשה למתן סעד זמני ובה עתרה להורות למכבי להמשיך את העסקתה בשירותה עד לבירור התביעה העיקרית. מכבי טענה בתגובתה לבקשה למתן סעד זמני, כי דין הבקשה להידחות על הסף מחמת העדר סמכות עניינית, בשל העדר קיומם של יחסי עובד מעביד; ולחילופין טענה מכבי, כי דין הבקשה להידחות מחמת העדר סמכות מקומית, שכן התובעת סיפקה את שירותיה למבוטחי מכבי בחיפה. בד בבד, הגישה מכבי בקשה לסילוק התביעה על הסף, מחמת העדר סמכות עניינית ולחילופין מחמת העדר סמכות מקומית. הצדדים הגיעו להסדר דיוני, שקיבל תוקף של החלטה, ובין היתר הסכימו על מחיקת הבקשה למתן הסעד הזמני, ובית הדין התבקש לדון בבקשה לדחיה על הסף שהגישה מכבי. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כב' השופטת מיכל לויט) דן בבקשת הדחיה על הסף והורה על העברת הדיון בתביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, תוך ציון הדברים הבאים: "משאין חולק למעשה כי הסמכות המקומית לדון בתביעה נתונה לביה"ד האזורי לעבודה בחיפה, על פי תקנה 3 (א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, יועבר הדיון בתביעה לביה"ד האזורי לעבודה בחיפה, המוסמך לדון בו מבחינת מקום השיפוט והוא אשר יקבע את המשך סדרי הדיון בתביעה". בעקבות החלטה זו הועבר התיק לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ומכבי ביקשה לדון בבקשתה לדחית התביעה על הסף, עקב העדר יחסי עובד-מעביד. התובעת טענה כי עקב העברת הדיון לבית הידן האזורי לעבודה בחיפה, בית דין זה קנה סמכות עניינית ומכאן שאין בית הדין יכול לקבוע כי הוא נעדר סכמות ענייינת ועל כן אין מקום לדון בבקשה לדחית התביעה על הסף ובשאלת קיומם של יחסי עובד מעביד בין התובעת למכבי. עיקר טענות התובעת משהועבר הדיון בתיק זה מבית הדין בתל אביב לבית הדין בחיפה, קנה בית הדין בחיפה הן סמכות מקומית והן סמכות עניינית, זאת מכוח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט ולאור הפסיקה. בית דין זה מוסמך לדון בכל טענות הצדדים, מבלי לפצל את הדיונים לצורך הכרעה בשאלת קיומם של יחסי עובד מעביד, שהרי אין כבר משמעות לדיון בשאלה זו, הואיל וגם אם לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד על בית הדין לדון בתביעה כמות שהיא, משהסמכות העניינית נתונה רק לבית דין זה. עיקר טענות מכבי החלטת בית הדין בתל אביב, המורה על העברת התביעה לבית הדין בחיפה, בטלה מעיקרא, הואיל וניתנה ללא השתתפות נציגי ציבור ולפיכך הינה החלטה שניתנה שלא כדין ובחוסר סמכות ויש להחזיר את התיק לבית הדין בתל אביב. מכבי מפנה בהקשר זה לפסיקת בית הדין הארצי בע"ע 300466/97 מועצה מקומית כפר מנדא - מוסטפא סייד אחמד ואברהים זיידאן (ניתן ביום 21.12.00). עוד טוענת מכבי, כי גם אם בית הדין בחיפה יקבע שקנה סמכות ענינית לדון בתביעה, הוראת סעיף 79 לחוק בתי המשפטאינה מונעת דיון בשאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד או את סילוקה של התביעה על הסף, ככל שימצא שלא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. שאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד היא מהותית, שהרי רק בקיום יחסי עובד-מעביד חל משפט העבודה המגן, אשר מכוחו ניתן לקבל זכויות ולבקש סעדים. משכך אין לדון בתביעה לגופה, אלא לאחר ההכרעה בשאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד. דיון והכרעה: השאלות בפנינו הן - האם בית הדין האזורי בחיפה קנה לו סכמות מקומית ועניינית לדון בתביעה, או שמא הסמכות נתונה לבית הדין האזורי בתל-אביב; וככל שיקבע שהסמכות העניינית נתונה לבית הדין בחיפה, תשאל השאלה - האם בית הדין רשאי לדון בבקשת מכבי לסילוק התביעה על הסף ובתוך כך לבחון את השאלה האם התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובעת לבין מכבי. סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 (להלן - חוק בתי המשפט), החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, קובע: "79. סעד בשל חוסר סמכות (א) מצא בית המשפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או הענינית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם. (ב) בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר עניין כאמור, לא יעבירנו עוד."ב צו העברה שניתן לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט, מחמת היעדר סמכות מכל סיבה שהיא, מקנה לבית-המשפט את הסמכות לדון בתובענה ואין הוא רשאי להעביר שוב את העניין לערכאה אחרת. בהלכה זו מונחת התפיסה שיש להימנע ככל האפשר מלאפשר לבעלי הדין "להטלטל" מערכאה לערכאה. יפים לעניין זה דבריו של כב' המשנה לנשיא בית משפט העליון (כתוארו דאז) השופט שלמה לוין בעניין יאיר שור, בעמ' 820: "טעמים פרגמטיים מצדיקים להימנע ככל האפשר מלאפשר לבעלי-הדין "לטלטל" את ההליכים המתנהלים ביניהם מבית-משפט אחד למשנהו ולאחר מכן שוב לבית-משפט אחר; גם לדיונים בעניין הסמכות צריך להיות פעם סוף על-מנת שבעלי-הדין ייכנסו מוקדם ככל האפשר לעובי הקורה של טענותיהם לגופו של העניין; גם לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בע"א 145/58 קלקודה נ' "אגד" (א.ש.ד.) בע"מ, פ"ד יג 260, מפי השופט זוסמן בעמ' 263: 'בסעיף 37 הנ"ל [כיום סעיף 79 - ש' ל'] גילה המחוקק את כוונתו לשים קץ למצב, שבעל-דין יהא נאלץ להתדפק על דלתות בתי-המשפט למיניהם, אשר ישיבו פניו ריקם מפאת חוסר סמכות. בעוד שבעבר גרמה הגשת תביעה לבית-משפט, אשר לא היה מוסמך לדון בענין, לדחיית התביעה, הוסמך אותו בית-משפט עכשיו להעביר את הענין לבית-המשפט המוסמך, ולמען מנוע, כי בית-המשפט אליו הועבר הענין, יעבירנו לבית-משפט שלישי או יחזירו אל בית-המשפט הראשון, בא סעיף 37(ב) ואוסר על העברה שניה שכזאת.'ו ..... אנו סבורים שצו העברה שניתן לפי סעיף 79 לחוק מחמת היעדר סמכות מכל סיבה שהיא מקנה לבית-המשפט את הסמכות לדון בתובענה. אם תרצה, הוא מהווה מעין השתק המונע בעל-דין שלא העלה בעתה טענה של חוסר סמכות מסוג אחד מלעורר טענה של היעדר סמכות מסוג אחר לפני בית-המשפט הנעבר." ר' רע"א 3319/00 יאיר שור וג'וליה אלן שור נ' בן-יקר גת חברה להנדסה ובנין בע"מ ומינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נה(2), 817; ר' גם ע"ע 1095/02 דניאל דותן נ' הסתדרות המורים ואח', עבודה ארצי, כרך לג(100) 47. בענייננו טוענת מכבי, כי בית הדין בחיפה לא קנה סמכות, משום שהחלטת בית הדין בתל- אביב, המורה על העברת הדיון לבית הדין בחיפה, מחמת חוסר סמכות מקומית, בטלה מעיקרא, משום שניתנה ללא השתתפותם של נציגי ציבור. אכן נספק בע"ע 300466/97 מועצה מקומית כפר מנדא - מוסטפא סייד אחמד ואברהים זיידאן (ניתן ביום 21.12.00) (להלן - פסק דין כפר מנדא), כי שופט לבדו ללא נציגי ציבור אינו מוסמך להחליט על העברת עניין, מחוסר סמכות מקומית, לבית דין אחר וההחלטתו בטלה מעיקרא ומשכך הדיון אינו עובר לבית דין אחר; ואולם שם, בפסק דין כפר מנדא, החליט בית הדין בחיפה על העברת הדיון בתביעה לבית הדין בנצרת, ברם עוד בטרם עברה התביעה לבית הדין בנצרת, הגישה המועצה המקומית כפר מנדא בקשה לבית הדין בחיפה לביטול החלטתו, עקב כך שניתנה ללא נציגי ציבור. הנסיבות בענייננו שונות. עם קבלת החלטת בית הדין בתל אביב, מכבי לא הגישה כל בקשה לבית הדין בתל אביב לביטול החלטתו, כך גם מכבי לא הגישה ערעור לבית הדין הארצי על החלטת ההעברה; אלא מכבי הגישה לבית הדין בחיפה בקשה לקבוע את בקשתה לסילוק התביעה על הסף לשמיעה, ולראשונה העלתה את טענתה, בדבר היות החלטת בית הדין בתל אביב בטלה מעיקרא, רק לאחר שהתיק נקבע להוכחות בשאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד ולאחר שהתובעת טענה כי אין לדון בבקשה לדחיית התביעה על הסף ובשאלת קיומם של יחסי עבד מעביד, משבית הדין קנה לו כבר סמכות עניינית עם ההעברה לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפטואין הוא יכול לשוב ולדון בעניין סמכותו העניינית. בנסיבות אלה שוכנענו, כי בעת שמכבי העלתה את טענתה, הדיון בתביעה כבר עבר לבית הדין בחיפה ובית דין זה קנה לו סמכות עניינית ומקומית לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט, ומשכך אין בית דין זה מוסמך להורות על השבת הדיון לבית הדין בתל אביב. אף לא למותר לציין, שבית הדין בחיפה אינו יושב כערכאת ערעור על החלטת בית הדין בתל אביב. עוד יוטעם, כי אין לשכוח שמכבי היא זו שטענה בבקשתה לדחיית התביעה על הסף, אותה הגישה לבית הדין בתל אביב, כי הסמכות המקומית נתונה לבית הדין בחיפה ומשכך גם בשל סיבה זו היא מנועה מלבקש להשיב את הדיון בתביעה לבית הדין בתל אביב. משקבענו כי בית הדין בחיפה קנה לו סכמות מקומית ועניינית, שומה עלינו לדון בטענת התובעת, שבית הדין אינו מוסמך לדון בבקשה לסילוק על הסף, מן הטעם שבית הדין כבר קנה לו סמכות עניינית ועל כן אין הוא רשאי לשוב ולדון בשאלה האם התביעה היא בסמכותו העניינית אם לאו. אין בידנו לקבל את טענת התובעת. בתביעתה טוענת התובעת, כי נקשרו בינה ולבין מכבי יחסי עובד-מעביד, והיא מבקשת כי בית הדין יקבע, כי החלטת מכבי להפסיק את ההתקשרות עמה הינה פסולה ועל כן היא VOID, עוד מבקשת התובעת, כי בית הדין יורה למכבי להשיבה לעבודתה במכבי בכל מגוון תפקידיה המקצועיים (ר' סעיפים 36, 47 ו-48 לכתב התביעה). משמתבקש בית הדין לדון בחוקיות פיטוריה של התובעת, הרי שעליו לדון בשאלות - האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובעת לבין מכבי, האם התובעת פוטרה על ידי מעסיקתה - מכבי, וככל שכן, האם פיטוריה היו שלא כדין. בנסיבות אלה יש תחילה לדון בשאלה האם התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובעת לבין מכבי, שהרי שאלת קיומם של יחסי עובד- מעביד היא מהותית, הואיל ורק בקיום יחסי עובד-מעביד חל משפט העבודה המגן, אשר מכוחו ניתן לקבל זכויות ולבקש סעדים. אשר על כן אנו קובעים אי אין להשיב את הדיון בתביעה לבית הדין בתל אביב ויש תחילה לדון בבקשת מכבי לדחיית/מחיקת התביעה על הסף, ובתוך כך לדון בשאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד. התיק נקבע, איפוא, לשמיעת הוכחות בשאלת קיומם של יחסי עובד מעביד בין התובעת לבין מכבי ודיון בבקשה לדחיית/מחיקת התביעה על הסף ביום 30/10/2011 שעה 9:00. מכבי רשאית להגיש תצהירים נוספים בשאלת יחסי עובד-מעביד עד ליום 6/10/2011. העתק ימסר ישירות לב"כ התובעת. שאלת ההוצאות תידון במסגרת פסק הדין. סמכות ענייניתסילוק על הסף