העברת דיון מטעמי נוחות

הנשיאה נילי ארד התובע הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת תביעה כספית נגד הנתבעים -מעסיקתו ובעליה, לתשלום זכויותיו בגין תקופת עבודתו וסיומה (סע"ש 3576-03-13). ביום 12.5.2013 הגישו הנתבעים לבית הדין האזורי "בקשה להעברת התיק בחיפה בהסכמה". זאת, מטעם אחד בלבד, והוא ש"ב"כ הנתבעים וכן גם ב"כ התובע כתובתם הינה בקריות ובחיפה". עוד צוין כי ב"כ התובע נתן הסכמתו למבוקש. ביום 13.5.2013, נתן השופט חיים ארמון החלטה בבקשה כדלהלן: "1. בכתב התביעה עתר התובע לחייב את הנתבעים לשלם לו בעבור זכויות שונות שלטענתו הוא זכאי להן, עקב עבודתו אצל נתבעת מס' 1. בסעיף 37 לכתב התביעה נטען - בלא הנמקה - כי הסמכות המקומית לדון בתובענה נתונה לבית דין זה (בנצרת). מנספחי כתב התביעה עולה לכאורה שהעבודה אשר בגינה הוגשה התובענה בוצעה ביקנעם. אכן יקנעם מצויה בתחום שיפוטו של בית דין זה ולפיכך, בהתאם לתקנה 3(א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, יש לבית דין זה סמכות מקומית לדון בתובענה. 2. באת כחם של הנתבעים הגישה בקשה להעברת הדיון בתובענה זו לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. זאת, כפי הנראה, מטעמי נוחות של הנתבעים ושל באת כחם, שכן נתבע מס' 1 מתגורר בחיפה, כתובתה של נתבעת מס' 2 היא בחיפה ומשרדה של ב"כ הנתבעים מצוי בקרית ביאליק. על פי הבקשה - בא כחו של התובע מסכים להעברת הדיון לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, שכן גם משרדו מצוי בחיפה, והתובע עצמו גר בקרית אתא. 3. משהסמכות המקומית לדון בתובענה זו נתונה לבית דין זה, איני מוסמך להורות על העברת מקום הדיון לבית דין אזורי אחר. סמכות זו נתונה לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, בהתאם להוראות סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 כפי שיש להחיל אותו על בית הדין לעבודה, בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. 4. בענין האמור בסעיף 3 לעיל, אוסיף, כי בבית הדין לעבודה, בהתאם להלכה הפסוקה, אין די בהסכמת הצדדים בדבר מקום השיפוט כדי לאפשר את העברת מקום השיפוט, זאת, בניגוד לבתי המשפט שעליהם חלות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 5. בשל האמור בסעיף 3 לעיל, אני מעביר את הענין אל נשיאת בית דין זה, השופטת ורד שפר, כדי שהיא תוכל לשקול אם להעביר את בקשת הצדדים אל נשיאת בית הדין הארצי לעבודה. בענין שיקול הדעת הנדרש, אעיר כי הדיון בתובענה טרם החל, וכי אף אם היה מתחיל, הייתי מסכים להעברת הדיון על פי הבקשה המוסכמת של הצדדים." ביום 22.5.2013, נתנה נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת החלטתה כדלהלן: " 1. עסקינן בתביעה שאין חולק שנוכח מקום ביצוע העבודה מושא הזכויות הנתבעות - בוצעה בתחום שיפוטו של בית דין זה. 2. מטעם ב"כ הנתבעים הוגשה בקשה להעברת הדיון לבית הדין האזורי בחיפה מטעמי נוחות, שכן הנתבע מס' 2 תושב חיפה, שם גם משרדה של הנתבעת מס'1, ומשרדה של ב"כ הנתב[ע]ים מצוי בקריית אתא. ב"כ התובע הסכים לבקשה, בציינו שמשרדו מצוי בחיפה ואף התובע עצמו מתגורר בקריית אתא. מדובר, אם כן, בבקשה בהסכמה, לקיים את הדיון בבית הדין שאין מוקנית לו הסמכות המקומית, בית הדין בחיפה, וזאת מטעמי נוחות של שני הצדדים ובאי כוח שניהם. 3. יצויין כי השופט שדן בבקשת הצדדים טרם קיים דיון בתביעה והדיון בה טרם החל, והוא הביע את הסכמתו להעברת הדיון כמבוקש. אשר על כן אני מורה על העברת הבקשה לכב' נשיאת בית הדן הארצי על מנת שתדון בה בתוקף סמכותה." הכרעה לאחר שנתתי דעתי לחומר שהובא בפניי, הגעתי למסקנה כי נסיבות הענין מצדיקות היענות לבקשה, ואבאר. הסמכות המקומית הסמכות להעברת מקום דיון בהליך בין בתי משפט של אותה דרגה, מקורה בהוראת סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט). מתוקף הוראתו של סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 נתונה סמכות מיוחדת זו, בהתאמה הנדרשת, אף לנשיאת חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט). מתוקף הוראתו של סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 נתונה סמכות מיוחדת זו, בהתאמה הנדרשת, אף לנשיאת חוק בתי המשפט). מתוקף הוראתו של סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 נתונה סמכות מיוחדת זו, בהתאמה הנדרשת, אף לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה ולשיקול דעתה. ככלל, ובשל חשיבותם של כללי הסמכות המקומית נפסק כי "לא על נקלה יועבר מקום הדיון תוך ייתור הכללים שנקבעו בדין לעניין הסמכות המקומית". עם זאת במסגרת תכלית הוראתו של סעיף 78 לחוק בתי המשפט נלקח בחשבון השיקולים מאזן הנוחות של הנוגעים בדבר, בשים לב לכלל נסיבות המקרה [המ"ד 34479-03-13 Neway Yossef - הדסים א.ד אגם ניהול ושירותים בע"מ, 8.4.2013 (להלן: עניין הדסים)]. ולענייננו לפי האמור בהחלטתה של הנשיאה שפר, "עסקינן בתביעה שאין חולק שנוכח מקום ביצוע העבודה מושא הזכויות הנתבעות - בוצעה בתחום שיפוטו" של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת מש"העבודה אשר בגינה הוגשה התובענה בוצעה ביקנעם", ולפיכך הוא בית הדין לו נתונה הסמכות המקומית לדון בהליך. אל מול זאת כאמור, הטעם היחיד שהובא בבקשת הנתבעים להעברת מקום הדיון בהליך לבית הדין האזורי בחיפה, נעוץ בנוחותם של באי-כוח הצדדים, ואך בשל העובדה ש"כתובתם [של ב"כ הצדדים - נ.א.] הינה בקריות ובחיפה". על כן, בדין ציין השופט חיים ארמון בהחלטתו כי "אין די בהסכמת הצדדים בדבר מקום השיפוט כדי לאפשר את העברת מקום השיפוט", משאין טעם זה כשלעצמו טעם מספיק להעברת מקום דיון. עם זאת, מהחלטות בית הדין עולה כי נתבע 1 מתגורר בחיפה; כתובתה של נתבעת 2, כפי העולה מדו"ח רשם החברות שצורף לכתב התביעה, ברח' ששת הימים 7 בחיפה; והתובע גר בקרית אתא. זאת ועוד. עיון במערכת נט המשפט מעלה כי הודעת הפיטורין שצורפה כנספח לכתב התביעה ניתנה על ידי נתבעת 2; ובכתב ההגנה מטעם הנתבעים צוין כי "התובע עבד אצל חברה הנתבעת 1 שהינה חברה קיימת ופעילה". הזיקות של ההליך לאזור חיפה הן ברורות. בנסיבות בהן בעלי הדין מתגוררים בתחום שיפוטו של בית הדין האזורי בחיפה והזיקות של ההליך לאזור חיפה הן ברורות; ומשבאי הכוח של בעלי הדין מסכימים להעברת ההליך, היענות לבקשה מתיישבת עם תכליתו הכללית של סעיף 78 לחוק בתי המשפט, ועם התכלית הספציפית של מאזן הנוחות. השלב בו מצוי ההליך אף הוא שיקול רלבנטי [עניין הדסים]. בתביעות מושא דיוננו, הוגש כתב הגנה אולם "הדיון בתובענה טרם החל" והשופט שדן בהליך נתן הסכמתו להעברת הדיון "על פי הבקשה המוסכמת של הצדדים" כנדרש בסעיף 78(א) סיפא לחוק בתי המשפט. בנסיבות אלה, אין מניעה להיענות למבוקשם של הנתבעים ולהורות כי ההליך יועבר לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ויתנהל שם. סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ובתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי תיק סע"ש 3576-03-13 יועבר מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, לשם המשך הדיון בתביעה, כפי שיקבע הנשיא רמי כהן. דיוןהעברת דיון