הפקדת ערבון מצב כלכלי

בבקשה שלפני עותר המבקש לפטור אותו מחובת הפקדת ערבון בהליך הערעור שהגיש, ולחלופין עתר להורות על הפקדת התחייבות עצמית וערבות צד ג' תחת הפקדת ערבון במזומן. המבקש הוא עו"ד שלטענתו זכאי להוצאות שנפסקו לטובתו בערכאה הראשונה בגובה הסכום שנקבע בבית משפט זה כערבון להוצאות המשיבים בהליך הערעור; לטענת המבקש מאחר שההוצאות לא שולמו לו עד היום ממילא בידי המשיבים בטוחה להוצאותיהם ככל שידחה הערעור. עיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה וראיתי לדחות את הבקשה. שני תנאים מצטברים נדרשים כדי שבית המשפט יעתר לבקשת הפטור מהפקדת ערבון - האחד הוכחת מצב כלכלי קשה שיכול לחסום את בעל הדין ממימוש זכותו הדיונית להביא את דבריו בפני ערכאת הערעור והתנאי השני סיכויים טובים לערעור. בעניננו לא נטען מאומה לגבי מצב כלכלי של המבקש, להפך טענת המבקש היא כי הוצאותיו לא שולמו לו בערכאה הראשונה הגם שנפסקו לטובתו, ודווקא מצבם הכלכלי של המשיבים כנטען בבקשתם לפטור אותם מהפקדת ערבון בערעור שהגישו הוא הרלוונטי מבחינתו ולטעמו יתכן שבסוף ההליכים ישאר דווקא הוא 'בפני שוקת שבורה' באופן שלא יוכל לגבות הוצאותיו. רק לציין כי הערעור דנן איננו ערעור שכנגד- אלא הוא ערעור עצמאי ואינו תלוי הערעור שהגישו המשיבים, שם תידון בקשתם לפטור מערבון באופן עצמאי ורלוונטי לעובדות שיובאו לפני בית המשפט. כאמור שני התנאים שבעטים יראה בית משפט לפטור בעל דין מחובת הפקדת הערבון הם תנאים מצטברים, ובהעדר מוחלט של אחד מהתנאים, שענינו אף לא נטען, ממילא דין הבקשה להדחות. זאת גם זאת שהפסיקה מדברת על ערבון 'זמין ובטוח' ואין בהתחייבות עצמית וגם לא בערבות צד ג' (שאף פרטי אותו צד ג' לא הובאו כך גם לא הסכמתו) כדי להוות ערבות 'בטוחה וזמינה'. אמנם בהתאם לתקנות רשאי בית המשפט להמיר את הערבון בבטוחה אחרת - ככל שימצא כי מבחינת בטיחותה וזמינותה שוות ערך היא להפקדת הערבון במזומן או בערבות בנקאית [רע"א 8478/07 שטיין נ' סוייפר (לא פורסם, 1.11.07)], אלא שעל המערער להצביע על קושי כלכלי שבעטיו אין הוא יכול לשאת בסכום הערבון שנקבע (בנוסף לסיכויי הערעור); כאמור תנאי זה לא מתקיים בענייננו (בהעדר טענה לכך) ממילא, אין להידרש לבחינת סבירות הערובה המוצעת חלף הערבון. הגם שהיה מקום כבר עתה לדחות את הבקשה אף בלי לתת הדעת לסיכויי הערעור, בהיות התנאים לפטור מהפקדת ערבון מצטברים, בכל זאת עיינתי בערעור ובהחלטת בית המשפט קמא ואומר כי לא התרשמתי שסיכויי הערעור כה טובים עד כי הם מצדיקים חשיפת המשיבים לסיכון שלא יוכלו לגבות הוצאותיהם בערעור אם ידחה, וזאת בלי לקבוע מסמרות בשלב זה. רק לציין כי המבקש מערער על קביעות ומימצאים עובדתיים שנפסקו בבית משפט קמא ואין דרכה של ערכאת הערעור להתערב באלה, כך לדוגמה מערער המבקש על שבית המשפט קמא קבל את גרסת המשיב 1, כך ערער על קביעת בית המשפט קמא כי המבקש ביצע 'מעשה תרמית' בכך שהחתים את המשיב 1 "ללא ידיעתו או הסכמתו" - אלה קביעות שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהם בדרך כלל, ומשכך גם לא התרשמתי שסיכויי הערעור כה טובים עיד כי הם מצדיקים מתן פטור מערבון - אך כאמור אינני קובעת כל מימצא בשלב זה. המבקש יפקיד את הערבון עד ליום 15.7.11 שאם לא כן ירשם לדחייה ביום 19.7.11 וזאת ללא כל התראה או אזהרה נוספים. ת.פ. 20.7.11.ערבוןמצב כלכלי