רישום הערת אזהרה בפתח תקווה

רקע בת.א 1427/05 תבעה המבקשת להצהיר כי היא זכאית מכח הלכת השיתוף למחצית מהזכויות הרשומות במקרקעין הידועים כגוש 6193 חלקות 330 ו - 345 בפתח תקווה (להלן: "המקרקעין") הרשומים בפנקס המקרקעין על שם בעלה יוסף כהן (להלן: "החייב"), ולהורות על ביטול הליך מכירת המקרקעין למשיבים 3 - 5 (להלן: "הרוכשים"). לחילופין עתרה המבקשת לחייב את בנק המזרחי המאוחד בע"מ ואת עו"ד אלי סעדון אשר מונה על ידי ראש ההוצאה לפועל ככונס נכסים למכירת המקרקעין, לשלם לה סך של 750,000 ₪, כשווי זכותה במקרקעין. בבשא 6919/05 עתרה המבקשת לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבים לעשות דיספוזיציה במקרקעין ולהורות לרשם המקרקעין על רישום הערה על המקרקעין, לפיה לא תיעשה כל דיספוזיציה בהם ללא אישור בית המשפט. ביום 29.3.05 הורתה כבוד סגנית הנשיא השופטת רות שטרנברג-אליעז לרשום הערת אזהרה על המקרקעין הרשומים על שם החייב, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע ברישום זכויות הרוכשים (להלן: "הצו הזמני"). ביום 27.5.07 התברר למבקשת כי מזכירות בית המשפט לא העבירה ללשכת המקרקעין עותק מהצו הזמני ולא נרשמה הערת אזהרה על המקרקעין לטובת המבקשת. ביום 28.5.07 העבירה המבקשת העתק של הצו הזמני ללשכת רישום המקרקעין, וביקשה מרשמת המקרקעין לרשום הערת אזהרה לטובתה. בו ביום הודיעה רשמת המקרקעין למבקשת כי משיבים 2 - 5 מבקשים לרשום הערת אזהרה מכוח הסכמים לפיהם מכרו הרוכשים את זכויותיהם במקרקעין לאחרים (להלן: "הסכמי המכר המאוחרים"), וכי היא מתכוונת לבחון את בקשת המבקשת לרישום הערת אזהרה מכוח הצו הזמני. המבקשת עמדה על בקשתה לרישום הערת אזהרה לטובתה, ודרשה מרשמת המקרקעין שלא לרשום הערות אזהרה מכוח הסכמי המכר המאוחרים. בבקשה שלפני עותרת המבקשת להורות לרשמת המקרקעין בפתח תקווה לרשום הערת אזהרה בהתאם לצו הזמני. כן עותרת המבקשת, לאסור על עו"ד יאיר שרף והרוכשים להפר את הצו הזמני, ולהעביר למבקשת את כל המסמכים הנוגעים להסכמי המכר המאוחרים. דיון א. מהעתק רישום פנקס הזכויות בלשכת רישום מקרקעין פתח תקווה (נספח לתשובת רשמת המקרקעין פתח תקוה) נמצא, כי ביום 28.5.07 נרשמו הערות אזהרה לטובת המבקשת על מקרקעין הידועים כגוש 6193 חלקה 609 וחלקה 610, אשר בעקבות פרצלציה שנעשתה במקרקעין בשנת 2006 משקפות ככל הנראה את זכויותיה הנטענות של המבקשת בהתאם לצו הזמני. בכך התייתר הצורך בסעד הזמני המבוקש לעניין רישום הערת אזהרה על המקרקעין לטובת המבקשת. ב. המבקשת טענה בהרחבה באשר להפרת הצו הזמני על ידי עו"ד יאיר שרף והרוכשים, ונוכח ההתקשרות המעוגנת בהסכמי המכר המאוחרים, נראה לכאורה שיש בסיס ממשי לטענותיה. אולם, אין בכך כדי להצדיק מתן צו מניעה זמני נוסף על הצו הזמני שכבר ניתן בעניין. ג. הצו הזמני שהורה על רישום הערת אזהרה על המקרקעין לטובת המבקשת, נועד למנוע ביצוע עסקה הסותרת את זכותה הנטענת של המבקשת, ראה סעיף 127 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. עם זאת, אין ברישום הערת האזהרה כדי למנוע רישום הערות אזהרה נוספות על הזכויות במקרקעין, לפיכך, איני רואה לנכון לבטל את הערת האזהרה שנרשמה לטובת הרוכשים מכוח הסכמי המכר המאוחרים. אכן, מקובלת עליי טענת המבקשת, לפיה ככל שמדובר בעו"ד יאיר שרף וברוכשים אשר היו צד להליך בו ניתן הצו הזמני, אין נפקות לכך שעד ליום 25.5.07 לא נרשמה הערת אזהרה בהתאם לצו הזמני, ובהתקשרותם בהסכמי המכר המאוחרים פעלו בניגוד למשתמע מהצו הזמני. עם זאת, המבקשת אינה טוענת למלוא הזכויות במקרקעין, והערות האזהרה שנרשמו לטובת הקונים על פי הסכמי המכר המאוחרים מבטיחים את זכויותיהם של הקונים אשר ככל הנראה שילמו סכומים שונים על חשבון תמורת המקרקעין, מקום שהמבקשת עצמה טוענת כי אלה הוטעו על ידי עו"ד יאיר שרף והרוכשים (סעיף 16 לתשובת המבקשת מיום 25.6.07). בשא 11831/07 ד. טענת המבקשים, לפיה משנרשמו זכויותיהם במקרקעין אין ליישם את הצו הזמני לפיו אמורה הייתה הערת האזהרה לטובת המבקשת להירשם על המקרקעין הרשומים על שם החייב, אינה מקובלת עליי. הרוכשים היו צד להליך בו ניתן הצו הזמני בו נקבע כי אין ברישום הערת האזהרה לטובת המבקשת כדי למנוע רישום זכויות הרוכשים במקרקעין. נמצא שהערת האזהרה נועדה להיות בתוקף גם לאחר רישום זכויות רוכשי המקרקעין במסגרת הליכי המימוש שננקטו בלשכת ההוצאה לפועל על ידי בנק המזרחי המאוחד בע"מ. כל עוד יהיו הזכויות במקרקעין רשומות על שם הרוכשים אשר נתבעו על ידי המבקשת ניתן יהיה לאכוף את זכויותיה של המבקשת במקרקעין אם יינתן פסק דין לטובתה, לפיכך הצורך ברישום הערת האזהרה לטובת המבקשת נותר בעינו, ונוכח האמור לעיל באשר לאופן התנהגותם של עו"ד יאיר שרף והרוכשים בתקופה בה לא הייתה רשומה הערת אזהרה לטובת המבקשת, גובר החשש שללא רישום הערת אזהרה על המקרקעין יפעלו המשיבים לשנות את הזכויות במקרקעין באופן שיסכל ביצוע פסק דין שינתן לטובת המבקשת. טענת הרוכשים, לפיה אם לא יבוטל הצו הזמני יהיו בחזקת מפרים של הסכמי המכר המאוחרים, נראית לי נכונה. אולם אין הרוכשים אשר פעלו בניגוד לצו הזמני בעת שכרתו את הסכמי המכר המאוחרים יכולים להיבנות ממנה. מטעם זה, אף איני סבור שיש להתנות את הצו הזמני בערובה נוספת להבטחת נזק שייגרם לרוכשים בשל התקשרותם בהסכמי המכר המאוחרים. לפיכך החלטתי לדחות את הבקשה לביטול או שינוי הצו הזמני שהוגשה בבשא 11831/07. ככל שהרוכשים עומדים על בקשתם לסילוק על הסף שנכללה אף היא בבשא 11831/07 יתכבדו ויגישו בקשה נפרדת לעניין זה. סוף דבר אני דוחה את הבקשות בבשא 11355/07 ובבשא 11831/07. בנסיבות העניין, ישלמו משיבים 2, 3, 4, ו - 5 ביחד ולחוד למבקשת הוצאות, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪. הערת אזהרה