ארכה להגשת תביעה שכנגד

1. לפניי בקשה להארכת מועד להגשת תביעה שכנגד. 2. לאחר עיון בבקשה ובתגובות, אני מוצאת שיש מקום לאפשר הגשת תביעה שכנגד, ולתת ארכה לשם כך, וזאת מהטעמים הבאים: א. בישיבה ביום 7.6.12 קבעתי כי בנסיבות שפירט ב"כ הנתבעים, המתייחסות גם למצבו הרפואי של הנתבע, אשקול מתן ארכה להגשת תביעה שכנגד, ככל שאין בתביעה כזו כדי לסבך את ההליך. ב. הנתבעים הגישו בקשה כזו ביום 14.10.12, אמנם תוך איחור מהמועד שקצבתי, אך עיון בנוסח כתב התביעה שכנגד מלמד כי הוא מבוסס על טענה שממילא נטענה כטענת הגנה - קיזוז, נגד תביעתה של התובעת: תביעתה של הנתבעת נוגעת לחיובי ארנונה לנכסים שהחזיקו הנתבעים, וביניהם: חנות. בכתב ההגנה טען הנתבע, בין היתר, כי העירייה לא נתנה רישיון עסק לחנות, שלא כדין, ולפיכך לא ניתן היה לעשות בה שימוש ועל כן אין מקום לתשלום ארנונה בגינה, ויש לקזז את תשלומי הארנונה שבוצעו. בכתב התביעה שכנגד טוען הנתבע, על בסיס אותה עילה, לזכאותו לדמי שימוש ראויים/אובדן הכנסה בגין כל אותה תקופה שלא ניתן היה לעשות שימוש בחנות. במשמע: בהתאם למה שקבעתי בהחלטתי, כתב התביעה שכנגד מעלה טענת עילה שממילא עולה כבר כטענת הגנה בתביעה העיקרית. אמנם, כתב התביעה שכנגד כולל חישוב נזקים מפורט יותר, אך מובן הוא שהראיות בשתי התביעות תהיינה דומות. 3. במצב דברים זה, נכון יהיה כי תביעותיהם ההדדיות של הצדדים יידונו במאוחד. 4. יתר על כן, מאחר שקדם המשפט נקבע ליום 28.1.13, לא יהיה במתן הארכה כדי להשהות את הדיון בתביעה. 5. אדגיש, כי אין בהחלטה זו, שהיא מהפן הדיוני בלבד, כדי להביע עמדה בדבר צדקתה של התביעה שכנגד או למנוע העלאת כל טענת הגנה דיונית או מהותית מטעם העירייה. החלטה זו עוסקת במתן ארכה להגשת התביעה שכנגד, שלא הוגשה במועד בו היו הנתבעים זכאים להגישה ללא נטילת רשות. 6. לאור האמור אני מורה כדלקמן: א. הנתבעים יגישו כתב תביעה שכנגד בתוך 14 ימים מהיום, עם עותק במישרין ובאותו מועד לב"כ התובעת ב. ב"כ התובעת יגיש כתב הגנתו בתוך 45 ימים לאחר מכן. ג. ראיתי הודעת המגשר בדבר אי הסכמת הצדדים להליך הגישור. מובן, כי בית המשפט לא יתערב בשיקולי הצדדים באשר להליך גישור, שהוא הליך וולונטרי, אך בנסיבות העניין, לרבות נסיבותיו האישיות של הנתבע, ראוי כי ב"כ הצדדים והצדדים עצמם ישקלו היטב התועלת בהליך הגישור, והמשאבים הכרוכים בניהול ההליך בטרם מיצוי האפשרות להגיע להבנה הדדית. 7. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. הארכת מועדתביעה שכנגד