ביטול חוזה זיכיון

1. בפני התנגדות לביצוע שיק פרטיו להלן : שיק מס 276 ע"ס 34,350 ש"ח זמן פרעונו 13.8.2005 משוך על ידי המבקשת על הבנק הבינלאומי הראשון סעיף 119, חשבון מס 0409159662 אשר חולל על ידי הבנק הנמשך בצירוף ההערה - "ניתנה הודעת ביטול". השיק נמשך על ידי המבקשת - חברת מוביל בגז התקנות בע"מ, לפקודת המשיבה ג'יי גז התקנות בע"מ. 2. טענות המבקשת : תניית בוררות בחוזה - עיסקת היסוד בין הצדדים. ההמחאה, נשוא ההתנגדות ,נמסרה על ידי המבקשת לפקודת המשיבה על בסיס עיסקת היסוד בין הצדדים - חוזה זיכיון מיום 7.6.2004. עיסקת היסוד- בין הצדדים נחתם ביום 7.6.2004 חוזה על פיו היקנתה המשיבה זכות למבקשת ,ידע והדרכה ,לשימוש ברשיונות מטעם רשויות המדינה לעסוק בתחום הסבת כלי רכב להנעה בגז ולהתקין ערכה לתדלוק בגז. לטענת המבקשת , על פי סעיף 15 לעיסקת יסוד זו ,הסכימו הצדדים כי "בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים ביחס לביצוע החוזה ...ימסרו הצדדים חילוקי הדעות ביניהם להכרעת בורר מוסכם." לטענת המבקשת בסעיף 24 לבקשתה ,סירבה המשיבה להעביר את מלוא המחלוקות בין הצדדים להכרעת בורר. בהתאמה , מבקשת המבקשת , בהסתמך על הוראות סעיף 5 לחוק הבוררות ,לעכב ההליכים ולהעביר המחלוקות בין הצדדים בפני בורר. 3. טיעוני הגנת המבקשת בהתייחס לחבות בפרעון השיק: כשלון תמורה וביטול עיסקת יסוד לגירסת המצהיר מטעם המבקשת , השיק נושא ההתנגדות היה השיק האחרון במסגרת פריסת תשלומים שהיוו תמורת הזמנה של 80 מערכות תדלוק רכב בגז. לטענת המבקשת, ביטלה השיק לאחר שלא סופקו לה על ידי המשיבה, חלק ניכר מן המערכות שהוזמנו ,"לרבות כ-8 מערכות נשוא השיק", זאת גם לאחר שהמשיבה ביטלה את חוזה הזיכיון בין הצדדים. להבהרת התמונה מבהירה המבקשת, כי נהגה למסור למשיבה שיקים, מיידית עם ביצוע הזמנה וטרם קבלת סחורה. ביטול חוזה זיכיון:על פי ניספח ט' לתצהיר מטעם המבקשת, מסרה המשיבה למבקשת במכתב מיום 15.6.2005 "הודעה מוקדמת על ביטול חוזה זיכיון" שאמורה הייתה להיכנס לתקופה תוך 90 ימים מתאריך מהכתב . על פי סעיף ה' למכתב זה, התחייבה המשיבה כי "במידה ובתום תקופת ההודעה מוקדמת יוותרו בידי המבקשת ערכות אשר נרכשו ממנה , תרכוש המשיבה בחזרה את הערכות במחיר המכירה" . טענת קיזוז בעקבות הפרת החוזה - עיסקת היסוד לטענת המבקשת, הציגה בפניה המשיבה, מצגי שווא על פיהן מערכות ההנעה בגז נשוא עיסקת היסוד היו מערכות חדישות המתאימות לכל כלי רכב ונפח מנוע. לטענת המבקשת, בפועל, הועברו אליה על ידי המשיבה, מערכות מיושנות שהתאימו לסוגי רכב בודדים שנפח מנועם אינו עולה על 2000 סמ"ק בלבד. אלא ,שלטענת המבקשת, התקנת מערכת ממין זה במכונית שנפח מנועה עד2000 סמ"ק , אינה תיקנית ואינה ברת סיכוי לקבלת אישור ממשרד הרישוי. לטענת המצהיר מטעם המבקשת , בעקבות תלונות רבות של לקוחות ,ומשהסתבר כי המשיבה הפרה את עיסקת היסוד , הציגה מצגי שווא ומכרה למבקשת ערכות לא תואמות, נמנעה זו מלהמשיך ולהתקין ערכות חדשות אצל לקוחותיה. על פי סעיף 46 לתצהיר מטעם המבקשת , מונחות אצל המבקשת 32 ערכות חדשות באריזתן ששוויון כ-120,000 ₪. (עלות ממוצעת של כ-4000 ₪ לערכה). לטענת המבקשת , ובהתייחס ל32- ערכות אלה, מפרה המשיבה התחייבותה על פי מכתב ביטול החוזה - ניספח ט' להתנגדות , בגידרו התחייבה לשוב ולרכוש מהמבקשת 32 ערכות חדשות שלא הותקנו, אלא שלמרות זאת לא עשתה כן. לטענת המצהיר מטעם המבקשת , נכון ליום הגשת תצהירו,פנו אליו למעלה מ-50 לקוחות זועמים שמרכבם נאלץ לפרק 50 ערכות לפחות . את שווי "הזיכוי" בגין מערכות אלה אמד בסכום של 400,000 ₪ לפחות. המצהיר מטעם המבקשת, גם צירף העתקי ספחי שיקים המעידים על תשלום של 1000 ₪ לפחות לבעל כל אחד מכלי הרכב , בגין פרוק מערכת הנעה בגז שמכר. בנוסף טוענת המבקשת ,לזכות להשבה בסכום של 50,000 דולר בגין תשלום ששילמה תמורת הזיכיון נשוא עיסקת היסוד- זאת על פי סעיף 5.2 לעיסקת היסוד 4. דיון והכרעה לעניין טענת המבקשת להשבת סכום ששילמה תמורה הזיכיון, המבקשת לא צירפה אסמכתא, כגון פרטי המחאות שיעידו על ביצוע תשלום זה .אשר על כן, ובשלב זה של הדיון אתעלם מטענה זו. טענות המצהיר מטעם המבקשת ,לעניין ליקויים בערכות נשוא עיסקת היסוד, לעניין תלונות צרכנים והצורך המיידי בפירוק ערכות אלה שחייב הוצאה של כ-1000 ₪ בממוצע בגין כל כלי רכב (וכפול כ-50 כלי רכב -פרטיהם פורטו בניספח לתצהיר מטעם המבקשת מסתכם הנזק - זכות הקיזוז לסכום של 500,000 ₪ לפחות).- טענות אלה שמסתכמות לסכום המסתכם לכ-פי 15 מסכום השיק נשוא ההתנגדות לא נסתרו!!!. וביתר הדגשה, טיעוני המבקשת לעניין זכות הקיזוז לה היא טוענת, לעניין הפרת עיסקת היסוד על ידי המשיבה, ולעניין ההכרח לפרק לפחות 50 ערכות הנעה בגז שהותקנו על ידה, - שחייב אותה להוצאה של לפחות 400,000 ₪ - טענה זו גם היא לא נסתרה!. בא כח המשיבה ביקש לראות בטיעוני המצהיר מטעם המבקשת טיעונים כלליים , בלתי מפורטים שאין בהם די לצורך מתן רשות להתגונן, ולכל היותר מבססים לכאורה טענת כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב. אין בידי לקבל את טיעוני בא כח המשיבה. ההלכה הפסוקה מורה כי במסגרת בקשת רשות להתגונן כל שהמתנגד צריך להראות הוא הגנה לכאורה, אפילו היא הגנה דחוקה. אומר השופט זוסמן בספרו, על סדרי הדין האזרחי, מהדורה חמישית בעמ' 618 כי: "סדר הדין המקוצר משמש את המטרה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו: אין לקבוע שהעניין הוא כך אלא אם תצהיר הנתבע לא גילה "הגנה לכאורה". הדיון בבקשת הרשות להתגונן אינו יכול לבוא במקום המשפט." ובעמ' 619: "על ידי שהראה הגנה אפשרית, פרץ את המחסום שמנע ממנו, מחמת הגשת התובענה בסדר דין מקוצר, את האפשרות להתגונן: מכאן ואילך רשאי הוא להתגונן ככל נתבע אחר. בירור בקשת הרשות להתגונן לא ישמש תחליף לדיון בתביעה גופה." (וכידוע דין התנגדות לביצוע שטר לענין זה כדין תובענה בסדר דין מקוצר. סעיף 81(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967). אשר לטענות ההגנה של המבקשת: המבקשת העלתה טענת קיזוז להבדיל , ובנוסף על טענת כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב . כפי שניפסק על ידי כבוד הנשיא ברק ברשות ערעור אזרחי 6250/98 Nordland Papier AG נגד מפעלי ייצור והוצאה לאור (ירושלים) מ.ס.ל. בע"מ ו- מפעלי ספרים ליצוא בע"מ, בסעיף 15 לפסק הדין : "דיני הקיזוז שבדין הכללי חלים גם בקיזוז חיוב שטרי בין צדדים קרובים. אם החיוב השטרי והחוב הכספי הם מתוך "עיסקה אחת", ניתן לקזז כנגד החיוב השטרי כל חוב כספי, בין קצוב ובין שאינו קצוב. על-כן רשאי מושך או עושה לקזז כנגד הנפרע פיצויים לא קצובים המגיעים לו בגין הפרתה של עיסקת היסוד, ובלבד שהחיוב השטרי ועיסקת היסוד הם "עיסקה אחת". אם החיוב השטרי והחוב הכספי אינם מתוך "עיסקה אחת" הם ניתנים לקיזוז רק אם החוב הכספי הוא קצוב" בעניין שבפנינו, אין חולק כי טענת הקיזוז שהועלתה ,מתייחסת לפירוק של 50 ערכות הנעה בגז. המבקשת התכבדה ופירטה וצירפה פרטי 50 מכוניות מהן נאלצה לפרק המערכות נשוא עיסקת היסוד. מסקנתי לאור פירוט זה כי עסקינן בטענת קיזוז בסכום קצוב !, טענות המצהיר מטעם המבקשת לעניין זה לא נסתרו כאמור , ולא נתבררו כהגנת בדים. ושמכך, יש בהחלט לראות בטענת הקיזוז של המבקשת שלא נסתרה כאמור ,טענת לקיזוז סכום קצוב העולה על סכום הצ'ק המבוצע בתיק זה, המצביעה על סיכויי הגנה לכאורה. גם אם אקבל טענת המשיבה כי סכום הקיזוז "אינו מדוייק" כפי שביקש לטעון, בא כח המשיבה, הרי ששוכנעתי כי סכום זה עולה , בסכומו ומגיע לפחות למכפלה של פי 10 מסכום השיק נשוא ההתנגדות ובכל הנוגע לסכום הצ'ק המבצע בתיק - הועלתה טענת קיזוז מפורטת וקצובה דייה.בכך די לדעתי. אשר על כן אני קובעת כי די בטענת הקיזוז כפי שהועלתה על ידי המבקשת על מנת להצביע על סיכויי הגנה לכאורה, ולפחות בהתייחס לסכום הצ'ק נשוא ההתנגדות. 5. סיכומו של דבר שוכנעתי כי המבקשת השכילה להצביע על סיכויי הגנה לכאורה בהתייחס לסכום השיק נשוא ההתנגדות. אשר על כן ניתנת רשות להתגונן למבקשת, התצהיר התומך בבקשה יהווה כתב הגנה. פוסקת הוצאות בסך של 7,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק לפי התוצאות בהליך העיקרי. אשר לבקשה לעיכוב הליכים בגין תניית בוררות, מאחר ועל פי סעיפים 5 ו-6 לחוק הבוררות נתונה הסמכות על פיו לבית המשפט בלבד, זאת להבדיל מרשם בית משפט, יש לחזור ולהביא הטענה בפני בית המשפט, אליו יועבר הדיון בהגנת המבקשת בעקבות מתן רשות להתגונן. המזכירות תקבע התיק לדיון על פי סדריה. חוזהזיכיוןביטול חוזה