בדיקת פוליגרף לחולה לב

הבקשה וטענות הצדדים 1. בפניי בקשה לביטול הפניית נציג המבקשת, מר חלק שלמה, למכון פוליגרף וקביעת התיק להמשך הוכחות. 2. המדובר בתביעה כספית ע"ס 121,591 ₪ שהגיש המשיב כנגד המבקשת לתשלום יתרת חוב בגין ביצוע עבודות חקלאיות. 3. בדיון שהתקיים ביום 13.11.08 הסכימו הצדדים, כי גורל התביעה יוכרע על-פי בדיקת פוליגרף שתיערך לנציג המבקשת. לאור הסכמה דיונית זו, מיניתי את מכון עוז-אוסקינזון, כמומחה פוליגרף מטעם ביהמ"ש. 4. ביום 24.09.09 נעתרתי לבקשת נציג המבקשת והוריתי על ביטול מינויו של מומחה הפוליגרף עוז-אוסקינזון ומיניתי תחתיו את בודק הפוליגרף בנימין עוזרי, וזאת מהטעמים שפורטו בהחלטה הנ"ל. 5. כעת מונחת בפניי בקשה של נציג המבקשת שהוכתרה כ- "בקשה לביטול החלטה מיום 24.09.0009", בה עותר הלה לביטול ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים לעריכת בדיקת הפוליגרף, וזאת מן הטעם שמצבו הבריאותי אינו מאפשר לו, כך לטענתו, לעבור את הבדיקה. 6. ראיתי לנכון להביא את דבריו של נציג המבקשת כפי שצויינו בבקשה המונחת לפניי, בזו הלשון: "חלק שלמה מודיע בבקשה זו בצער רב שאינו יכול לקיים את הבדיקה, במכונת הפוליגרף, וזאת בשל החמרה במצבו הבריאותי כמו כן עבר ניתוח לב פתוח במהלך חודש מרץ, השיקום היה ארוך ואיטי ועד ליום זה חלים מגבלות רפואיות חמורות, כמו כן מטופל בתרופות באופן קבע, נגד יתר לחץ דם, הורדת דופק לב, סכרת, מדללי דם, והורדת כולסטרול שלוש פעמים ביום, לאחר התייעצות עם רופאיו הגיע למסקנה שלאור מצבו הרפואי והתרופות שנוטל תוצאת הבדיקה תיכשל מראש, ותטעה את בית משפט". 7. בתגובתו מתנגד המשיב לבקשה ומציין, כי לבקשה הנוכחית לא מצורף תצהיר או תיעוד רפואי לתמיכה באמור בה ומטעם זה בלבד דין הבקשה להידחות. 8. לגופה של הבקשה, טוען המשיב כי הבקשה הינה חוליה נוספת בשרשרת הניסיונות של נציג המבקשת לסגת מההסדר הדיוני עליו הסכימו הצדדים ולהתחמק מעריכת בדיקת הפוליגרף. 9. לאור זאת, מבקש המשיב להותיר את ההסדר הדיוני לעניין בדיקת הפוליגרף על כנו. לחילופין, במידה וימאן נציג המבקשת לקיים את הבדיקה, ייחשב הדבר כאי-התייצבות לישיבת הוכחות ויינתן כנגדו פסק דין בהעדר. דיון ומסקנות 10. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיב, שקלתי את טיעוני הצדדים ובחנתי את ההלכה הפסוקה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת הנתבעת להידחות. 11. נציג המבקשת לא צירף תצהיר ערוך כדין ובניגוד לנדרש על-פי דין. די בטעם זה כדי לדחות את הבקשה. 12. אף לגופו של עניין סבורתני, כי אין להיעתר לבקשה, ואבהיר. 13. עיינתי היטב ושקלתי בקפידה רבה את האמור בבקשה ולא שוכנעתי, כי הוכח בפניי קיומו של טעם המצדיק ביטול ההסכם הדיוני. 14. אין חולקין, כי בהליך אזרחי רשאים בעלי הדין להסכים על הצגת ראיות שאינן קבילות, או על הצגת סדרי דין מיוחדים שיש בהם לסטות מסדרי הדין המקובלים- כשהסכמתם מחייבת אותם. בע"א 61/84 יוסף ביאזי נ' אברהם לוי, פ"ד מב(1)446 (להלן: "הלכת ביאזי"), שם נדון הסכם בין בעלי דין כי בדיקת פוליגרף שתערך, תקבע גורל המחלוקת העובדתית במשפט, וכך נאמר שם: "סבורני כי על פי שיטת המשפט הנקוטה בידינו, כשבידי בעלי הדין לנווט בהסכמה הדדית את דרך ניהולו של המשפט ודרך סיומו, לסטות מדיני הראיות, להגיש כל ראיה שברצונם ואף ליטול בחזרה ראיה שכבר הוגשה, להצהיר על עובדות בלי להוכיחן, וכל כיוצא באלה הסכמות שבסדרי דין ובמהות שבית המשפט "קשור" להן ואינו מכניס ראשו ביניהן- אין מנוס מהמסקנה כי אמת והסכם- הסכם עדיף, בחינת 'יקוב החוזה את ההר' (כמאמרו של השופט זילברג בע"א 461/62, פד"י יז 1332, 1323) כל אחד מהצדדים להסכם נטל מרצון סיכון מחושב כי ההכרעה בדרך המוסכמת לא תיפול לטובתו, ואל לו להתנער באופן חד צדדי מהסכמתו ולבקש לשוב ולחסות תחת כנפיה של אלת הצדק, אותה זנח קודם לכן, כשההכרעה לרעתו". 15. הנחת המוצא לחזרה מהסכמות אשר לובנו בהחלטות שיפוטיות, וקיבלו מעמד של הסכם דיוני, הינה ההלכה הקובעת כי כאשר שני צדדים כורתים ביניהם הסכם מכוחו מסכימים הם כי תבוצע בדיקת פוליגרף, וזאת תכריע בשאלה העומדת ביניהם, אזי בית משפט מכבד את הסכמת הצדדים להליך אזרחי, וזאת בכפוף לכך שהסכם הפוליגרף עצמו עומד בדרישות דיני החוזים. כך, הסכם דיוני הינו חוזה לכל דבר ועניין [ראה בעניין זה הלכת ביאזי; רע"א 6393/98 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אדיב סרחאן, וכן ע"א 166/84 ידידה אילן נ' ויקטור בן כנען, דינים עליון ד 500)]. ברגיל, יש לכבד הסכמה דיונית כזו. אין לראות בה מכשול לגילוי האמת והיא משרתת את האינטרס בדבר סופיות הדיון, תוך כיבוד האוטונומיה של הצדדים ביחס לדרכי ניהולו של ההליך המשפטי (רע"א 5823/00 פואד ביוץ נ' סלימאן מנסור, תק-על 2000 (3) 1140). הסכמה כזו, הינה מחייבת ואין לחזור ממנה, אלא על פי אותן עילות המצדיקות ביטול הסכם כגון מרמה, הטעייה וכו' [ת"א 4455/02 מלכה נ' דולה חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, ניתן ביום 21.11.2005); ת"א (נצ') 4338/00 הישאם נ' מוחמד (פורסם במאגרים, ניתן ביום 17.04.2001)]. 16. הסכם דיוני שעורכים בעלי דין, הוא ככל חוזה אחר. אכן, פעמים זוכה הסכם דיוני לאישורו של בית המשפט, שאז מתמזגות בהסכם שתי פנים: הפן ההסכמי והפן השיפוטי [ע"א 6749-08-07 שושנה נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, (פורסם במאגרים, ניתן ביום 29.05.2008)]. הווה אומר, הדברים יפים לגבי הסכם שהושג בין בעלי הדין, ועל אחת כמה וכמה, במקרה, כבענייננו, כשההסכם הדיוני קיבל גושפנקא של החלטת בית המשפט. 17. ולענייננו. נציג המבקשת לא טרח לצרף תיעוד רפואי, חוות דעת מומחה או שאר ראיות אחרות המעידים, כי מצבו הבריאותי עלול לפגוע במהימנות הבדיקה. נציג המבקשת אף לא הביא כל ראיה ואשר בגינה יש לבטל את ההסדר הדיוני. 18. בדיון שהתקיים ביום 13.11.2008 הודיעו הצדדים על הסכמה הדיונית אליה הגיעו ולפיה "ימונה על ידי בית משפט, מומחה מטעם מכון פוליגרף, אשר יכריע בכל השאלות השנויות במחלוקת בתיק זה כפי שהן עולות מכתבי הטענות והתצהירים שהוגשו לבית המשפט" (להלן: "ההסדר הדיוני"). הסדר זה קיבל תוקף של החלטה שיפוטית. 19. הסכמה זו, הינה חוזה לכל דבר ועניין, יש בה הצעה, קיבול וגמירות דעת. המבקשת לא הניחה בפני ביהמ"ש ולו ראשיתה של תשתית ראייתית לכאורית המצדיקה את בקשתה לסגת מההסדר הדיוני. נציג המבקשת ידע אף ידע, עובר להסכמה הדיונית, אודות מצבו הרפואי, וחרף זאת נתן הלה הסכמה מלאה וחופשית לפנייה לבדיקת פוליגרף. 20. בקשתו של נציג המבקשת תמוהה בעיני ואבהיר. המבקשת באמצעות נציגה, מר חלק שלמה, פעלה לא אחת על מנת להביא למינויו של מומחה פוליגרף. נציג המבקשת היה "הרוח החיה" מאחורי מינויו של מומחה פוליגרף והוא זה אשר ביקש הפנייתו לבדיקת פוליגרף. בהודעה שהגישה המבקשת, באמצעות נציגה שלמה חלק, ביום 22.04.2008 נאמר, כי "נציגנו הגיע להחלטה שהוא מסכים לבדיקת "הפוליגרף" [למרות שהוא חולה לב קשה וסובל מיל"ד], ובלבד שתוצאותיה יכריעו את נושא התיק, וזאת כמובן בהתאם לדעתו האישית והרגשתו בדבר אמיתות הדברים שנעשו בין התובע לבינו" (הדגשה לא במקור- סעיף 4 להודעה). כבוד השופט יונתן אברהם שישב בדין דאז דחה את הבקשה נוכח שלל ההתניות שביקשה המבקשת להציב לעריכת הבדיקה וקבע את התיק לשמיעת ראיות. המבקשת, שלא נחה דעתה מההחלטה הנ"ל, הגישה ביום 16.06.08 בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, בר"ע 117/08 דגנית לחקלאות 2000 בע"מ נ' אבו עובייד חוסין (החלטה מיום 02.11.2008), ובה הלינה על ביטול ההסדר הדיוני שהושג בין הצדדים, כאשר בנימוקי הערעור עמדה המבקשת ביתר שאת על הסכמתה לעבור בדיקת פוליגרף באמצעות נציגה, שלמה חלק, ואף הביעה את נכונותה לשנות את התנאים שהציבה ולקיים את בדיקת הפוליגרף. כבר אז, וגם במעמד הדיון שהתקיים בפניי ביום 13.11.08 בו נתתי תוקף של החלטה להסדר הדיוני הנ"ל, מצבו הרפואי של נציג המבקשת היה ידוע לו והסכמתו להסדר הדיוני ניתנה מרצון טוב וחופשי ובהיותו "חולה לב קשה וסובל מיתר לחץ דם", כלשונו. במצב דברים זה, לא הוכח כי נפל פגם ברצונה של המבקשת ו/או נציגה בעת ההסכמה לפנייה לבדיקת פוליגרף ואף לא שוכנעתי, כי קיימים טעמים אחרים לביטולו של ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים. 21. גם אם הייתי מקבלת את טענת נציג המבקשת, כי עבר ניתוח לב המונע ממנו, כביכול, לעבור את הבדיקה, הרי ניתוח זה נערך בחודש מרץ 2009, היינו חצי שנה לפני מתן ההחלטה בבקשה להחלפת זהות המומחה מיום 24.09.09. נשאלת השאלה, מדוע אם כן המתין נציג המבקשת 6 חודשים בטרם עדכן את ביהמ"ש אודות ההחמרה הנטענת במצבו הבריאותי ? נציג המבקשת השתהה בהגשת בקשתו הנוכחית ללא כל טעם מניח את הדעת או נימוק סביר. דומה, כי נציג המבקשת מנסה כיום להחזיר את הגלגל אחורה או לדחות את הקץ ללא כל טעם ענייני. התנהלות זו של נציג המבקשת אינה מניחה את דעתו של בית המשפט וראוי כי סוף סוף תבוא עת ההכרעה. סוף דבר 22. לאור האמור לעיל, ומשלא הובא בפניי כל נימוק משכנע שיש בו כדי להביא לביטול ההסכם הדיוני, הנני דוחה את הבקשה. 23. המבקשת תשלם למשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ + מע"מ כחוק. 24. לעיון פנימי ולמעקב ביום 30.07.10. 25.רפואהפוליגרף (מכונת אמת)