ביטוח מנהלים פשיטת רגל

1. בפני מונחת בקשת החייב לפטור אותו מיתרת חובותיו במסגרת הליכי פשיטת רגל. ביום 15.06.98 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, לבקשת נושה וביום 24.12.98 הוכרז החייב כפושט רגל וכונס הנכסים הרשמי מונה כנאמן על נכסיו. 2. כנגד החייב הוגשו 16 תביעות חוב בסך כולל של 36,751 ₪ לנושים בדין קדימה וסך של 1,060,752 ₪ לנושים בדין רגיל. ביום 3.7.02 חולק סך של 15,000 ₪ בין הנושים אשר אפשר חלוקת דיבידנד לנושים בדין קדימה בשיעור של 40% מקרן החוב. כיום מצוי בקופת הנושים סך של כ- 19,000 ₪ אשר יאפשר תוספת חלוקת דיבידנד לנושים בדין קדימה בשיעור נוסף של כ- 45%. 3. החייב בבקשתו אינו מציע כל הצעה להעשיר את קופת פשיטת הרגל, אך הביע הסכמתו לפדיון פוליסת ביטוח מנהלים המתנהלת על שמו בחברת ביטוח הפניקס, שהינה ניתנת לפדיון ושוויה כ- 40,500 ₪. 4. הנושים אשר הוזמנו לדיון לא התייצבו ולא שלחו כל עמדה למעט בנק לאומי בע"מ ושאול ודורית חכם אשר התייצבו לדיון והתנגדו לבקשה וכן בנק המזרחי המאוחד אשר הודיע את דבר התנגדותו בכתב. לעומת זאת, לא התנגד ב"כ הכונ"ר לבקשת החייב וזאת לנוכח התקופה הממושכת בה מתנהלים הליכי פשיטת הרגל נגד החייב ולנוכח הסכמת החייב להעשיר את קופת פשיטת הרגל בסך של כ- 40,000 ₪, מכוח פדיון פוליסת ביטוח מנהלים. כשמוסיף ב"כ הכונ"ר ומסייג את הסכמתו בכפוף להשלמת חוב הפיגורים בסך של כ- 5,000 ₪ אותו צבר החייב. 5. החייב יליד 1956, אינו עובד מאז חודש ינואר 2002 מאחר ונפגע בתאונת עבודה ונקבעה נכות רפואית בשיעור של 58% לצמיתות. החייב יצא את חובותיו עקב ניהול כושל של עסק לאלומיניום לבניה. 6. במהלך ההליכים נמצא כי לחייב דירת מגורים הממושכנת לטובת בנק טפחות, אשר בעבר אף נקט בהליכי מימוש משכון לנוכח העובדה, כי החייב צבר פיגורים בהחזרי המשכנתא. אלא שהחייב הצליח לסלק את חוב הפיגורים לבנק והליכי מימוש המשכון פסקו. עד היום לא נעשתה הערכה כלשהיא בדבר שווי בית המגורים אל מול גובה המשכנתא ולא נחקרה העובדה כיצד הצליח החייב לגייס סכום כספי אשר היה בו כדי לסלק את חוב הפיגורים לבנק הממשכן. כמו כן, לחייב פוליסת ביטוח מנהלים בחב' הפניקס אותה הוא נכון לפדות ולהעביר לקופת הנושים. כמו כן, לחייב פוליסת מנהלים נוספת בחב' ביטוח מגדל עם ערך פדיון בסך 185 ₪ ותעודות נלווה חובה מוקפאות בשווי 865 ₪. המוסד לביטוח לאומי מממן לחייב תוכנית של השכלה גבוהה ללימודי משפטים עד ליום 31/7/05 והוא מקבל דמי שיקום בסך של 6,224 ₪ לחודש. 7. בעבר התנהלו כנגד החייב הליכי פשיטת רגל, בין השנים, 1989 - 1993, אשר בוטלו ביום 6/12/93, עקב פיגורים בתשלומים החודשיים, אי התייצבותו של החייב לדיון ואי שיתוף פעולה עם הכונ"ר. במסגרת תיק זה זוהי הבקשה השלישית אותה מגיש החייב כדי לקבל הפטר מיתרת חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל. בקשותיו הקודמות נדחו על ידי בית המשפט בהחלטה מיום 29/5/01 ובהחלטה מיום 6/3/03. 8. התנגדותם של הנושים למתן הפטר לחובות החייב מובנת היא למדי, שכן גם הסכמתו של החייב להעשיר את קופת פשיטת הרגל בכספי פדיון ביטוח המנהלים תזכה אך את הנושים בדין קדימה בדיבידנד של 100% מקרן החוב, ותאפשר חלוקת דיבידנד לנושים בדין רגיל בשיעור זעום של 2.4% מקרן החוב. 9. בית משפט הנדרש לבקשת הפטר מחויב לאזן בין האינטרסים הנוגדים העומדים על הפרק מחד גיסא זכותם הקניינית של הנושים לקבל את כספם אותו חב להם החייב ומאידך גיסא, לאפשר לחייב אשר נקלע למצוקה כלכלית ולחדלות פירעון לפתוח דף חדש בחייו ולא לשאת נטל הקלון על גבו לאורך שנים. על מנת להכריע בין עמדות אלו נדרש בית המשפט להתחשב בנסיבותיו האישיות של החייב, במידת תום הלב ושיתוף הפעולה של החייב עם כונס הנכסים הרשמי, בסכום החובות שצבר, ביכולת הכלכלית של החייב ופוטנציאל ההשתכרות שלו, באפשרות מימוש נכסי החייב והתועלת שתצמח לנושים מהמשך ניהול הליכי פשיטת הרגל. בתי המשפט נוהגים להכריע את הכף לפי כל מקרה ונסיבות העניין שבפניו, תוך הדגשת מוסד ההפטר ומטרות הליך פשיטת הרגל, וזאת לאור התיקונים שבוצעו בפקודת פשיטת הרגל בשנת 1996 המדגישים את אינטרס החייב למחוק את חובותיו ולפתוח בדף חדש בחייו. (ראה ע"א 6416/01 דני בנבנישתי ואח' נ. כונס הנכסים פ"ד נח (2) 810 ) 10. מלאכת האיזון בתיק זה היתה עדינה וקשה למדי, שכן מחד, עמד לפני אדם אשר מנהל הליכי פשיטת רגל מזה כשבע שנים מבלי שהוא מצליח להעשיר את קופת פשיטת הרגל במידה ניכרת וזאת לנוכח הכנסתו הקטנה בעקבות תאונת עבודה אשר גרמה לו לנזקי גוף ופגעה בכושר הכנסתו. מאידך גיסא, הכספים העומדים לחלוקה לנושים יאפשרו חלוקת דיבידנד בשיעור נמוך ביותר כשעל הפרק עומד פוטנציאל השתכרות גבוה של החייב לנוכח העובדה כי סיים את לימודי המשפטים, לפני מספר חודשים וצפוי הוא להגדיל את הכנסתו בשנים הקרובות. אלא שברור כי כל עוד מצוי החייב בהליכי פשיטת רגל לא יוכל לעסוק במקצוע עריכת הדין. על כן, אך מובן כי אצה לו הדרך לקבל הפטר במסגרת הליכי פשיטת הרגל. אלא שסבורתני, כי בנסיבות העניין, מן הראוי, כי החייב יעשה מאמץ כדי להוסיף ולהעשיר את קופת פשיטת הרגל, לנוכח היקף החובות הרב אותו צבר בעבר ולנוכח העובדה, כי אין בהצעתו כדי להטיב עם הנושים. יתכבד החייב ויגייס כוחות אחרונים כדי להגיע לחוף המבטחים המבוקש. בנוסף אין להתעלם מן העובדה כי החייב לאורך השנים לא שיתף פעולה עם ב"כ הכונ"ר ולא ברור עד היום אם לא ניתן לממש את דירת המגורים בה הוא מחזיק. אשר על כן, הבקשה נדחית. יחד עם זאת, לאור הסכמת החייב אני מורה על פדיון פוליסת המנהלים המנוהלת על שם החייב בחברת ביטוח "הפניקס", לטובת קופת הנושים. אם יגיש החייב בקשה חדשה להפטר עם הצעה משופרת שתטיב עם הנושים, יהא זה אך נכון לפטור אותו מתשלום הוצאות של הכונ"ר. פשיטת רגלביטוח מנהלים