אי הגשת תצהירים בקשה לדחות את התביעה על הסף

1. בפני בקשה שהגישה הנתבעת, מרכז סיעודי נאות השרון בע"מ (להלן - המבקשת) למחיקת התביעה על הסף בשל אי הגשת תצהירי המשיבה במועד שנקבע לכך בהחלטת בית הדין, ומבלי שנתבקשה הארכת מועד. 2. טיעוני המבקשת - א. ביום 16.10.06 האריך בית הדין את המועד להגשת תצהירי המשיבה עד ליום 10.11.06. ביום 23.10.06 הגיש ב"כ המשיבה את תצהיר עדותה הראשית עם הודעה כי תצהיר בת המשיבה יוגש עד ליום 10.11.06. בין לבין נפטרה המשיבה, כך שאין בתצהירה ולא כלום, ולמרות זאת, תצהירים אחרים לא הוגשו. המועד להגשת תצהירים נוספים חלף ומועד קדם המשפט נקבע ליום 07.01.07. אי לכך, ביקש ב"כ המבקשת למחוק על הסף את התביעה בכדי לחסוך התייצבות לחינם לקדם המשפט ולחסוך בהוצאות הרבות שנגרמו למבקשת עקב הגשת התביעה. ב. באשר להליך גביית עדותה המוקדמת של המשיבה - טען ב"כ המבקשת כי ב"כ המשיבה ניסה, במעמד צד אחד ובאופן בלתי הוגן, לכפות על המבקשת ובא כוחה להתייצב לגביית עדות מוקדמת, בהודעה מהיום למחר, ללא כל הסבר. ג. לפנים משורת הדין, בשל פטירת המשיבה, הודיע ב"כ המבקשת על ויתור המבקשת על הוצאותיה, על אף היקף התביעה והוצאות המבקשת בגינה. 3. טיעוני המשיבה - א. תצהירה של בת המשיבה לא הושלם במועד שכן עקב פטירת המשיבה, טסה בתה עם ארון אמה לאוקראינה, שם נקברה, ושבה רק במהלך חודש נובמבר. ב"כ המשיבה הודיע לבית הדין ביום 06.11.06 על פטירת המשיבה, על שהות הבת באוקראינה, ועל כוונתו לחדש את הליכי התביעה בדרך של תיקון כתב התביעה, ובמסגרת ההודעה ביקש לדחות את מועד הגשת תצהיר הבת. ב. בחודש נובמבר 2006 הגישה בתה של המשיבה בקשה לצו ירושה. ב"כ המשיבה הגיש, ביום 26.12.06 ועוד לפני הגשת הבקשה למחיקת התביעה, בקשה לתיקון כתב התביעה, בהסתמך על הבקשה לצו ירושה ובה הודיע כי הוא זקוק לפרק זמן של 14 יום לאחר הגשת כתב הגנה מתוקן לשם הגשת תצהירי הבת. לבקשה זו טרם הוגשה תגובה וטרם ניתנה בה החלטה. ג. באשר לתצהיר המשיבה - משב"כ המבקשת הודיע לבית הדין כי הוא לא יגיע לגביית העדות המוקדמת, יש לראותו כמי שויתר על חקירת המשיבה ז"ל, גם אם הליך גביית העדות המוקדמת לא התקיים עקב הידרדרות במצב המשיבה. לפיכך, לטענתו, יש לקבל את תצהיר המשיבה ז"ל כעדות לכל דבר. ד. לאור האמור, יש לדחות את הבקשה ולחייב את המבקשת בהוצאות. הכרעה 4. כבר נפסק לא אחת כי סילוקה של תובענה על הסף (מחיקה או דחיה) אינה דרך המלך, ועדיף לברר את הסכסוך לגופו ולסלק אבני נגף מהדרך לפתרונו, מאשר למחוק או לדחות על הסף. הדברים יפים בעיקר כאשר ניתן לרפא את הפגם על ידי פסיקת הוצאות משפט (ר' לובוצקי, סדר הדין בבית-הדין לעבודה, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, בעמ' 37). 5. בית-הדין הארצי לעבודה קבע כי השימוש בסעד של סילוק על הסף ייעשה ביד קמוצה ובמשורה, שכן עדיף לברר את המחלוקת לגופה (דב"ע מז/15-3 אפנר-מפעלי הדסה לחינוך (לא פורסם); דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים בע"מ-כלפון, פד"ע כב 318 521- 520; דב"ע נב/217-3 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל-הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פד"ע כז 3). עוד נקבע כי סדרי הדין בבתי הדין יהיו גמישים ופשוטים, כאשר פגם פרוצדוראלי לא יפגע בזכות החוקתית למיצוי הדין (ע"ע 1462/02 רולס יוסף בע"מ-דב חוסטצקי, עבודה ארצי, כרך לג (20), 36. 6. בנסיבות התיק כפי שתוארו בפני, לא מצאתי כי נפל פגם פרוצדוראלי בהתנהלות המשיבה המצדיק מחיקת התביעה על הסף. תצהיר עדותה הראשית של המשיבה הוגש עוד ביום 23.10.06, לאחר שניתנה לב"כ המשיבה ארכה להגשת המועד להגשת התצהיר עד ליום 10.11.06. עם הגשת תצהיר המשיבה הודיע ב"כ המשיבה כי תצהיר בתה של המשיבה יוגש עד ליום 10.11.06. ביום 06.11.06 הודיע ב"כ המשיבה לבית הדין על פטירת המשיבה, ציין כי בתה תשוב מאוקראינה במחצית חודש נובמבר, והודיע על כוונתו להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה עם חזרת הבת לארץ. באותו מעמד ביקש ב"כ המשיבה לדחות את מועד הגשת תצהיר עדותה של הבת. ביום 26.12.06 הגיש ב"כ המשיבה בקשה לתיקון כתב התביעה (בש"א 10464/06) ובמסגרתה הודיע כי הוא זקוק לפרק זמן של 14 יום לאחר הגשת כתב הגנה מתוקן מטעם המבקשת לשם הגשת תצהירי הבת. הבקשה למחיקת התביעה על הסף הוגשה ביום 28.12.06, היינו, יומיים לאחר הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה. 7. לאור הנסיבות המצערות של פטירת המשיבה, ומשהודיע ב"כ המשיבה ביום 06.11.06, עוד בטרם חלף המועד להגשת תצהיר בתה של המשיבה, על פטירת המשיבה וביקש ארכה להגשת תצהיר בתה של המשיבה, הרי שלא ניתן לטעון להתנהלות רשלנית של ב"כ המשיבה המצדיקה סילוק התביעה על הסף. יתרה מזאת, אף בבקשה לתיקון כתב התביעה, אשר הוגשה יומיים לפני הגשת הבקשה דנן, נתבקשה ארכה להגשת תצהיר הבת. בהודעה מיום 16.1.07 הגיבה הנתבעת לבקשת התובעת לתיקון כתב התביעה תוך שהיא מתנגדת לתיקון כתב התביעה. הבקשה והתגובה יועברו לרשם למתן החלטה. 8. אי לכך, תצהירה של המשיבה הוגש במועד ובקשות להארכת מועד להגשת תצהיר בתה של המשיבה הוגשו כנדרש, כך שלא נפל כל פגם המצדיק סילוקה של התביעה על הסף. 9. באשר לתצהיר עדותה הראשית של המשיבה ז"ל - בנסיבות מקרה זה, לאור אי גביית העדות המוקדמת, בשל ההידרדרות המהירה במצבה של המשיבה ממועד הגשת הבקשה לגביית העדות המוקדמת ועד להודעה על ביטול ההליך, הרי שיש לקבל את התצהיר כראיה בתיק, בכפוף למשקל הראייתי שיש לייחס לו לאור העובדה כי המשיבה לא נחקרה עליו. משקל זה ייקבע, בין היתר, לאור כלל הראיות שיוצגו במסגרת התיק ולאור התצהירים הנוספים שיוגשו בתיק, לרבות תצהיר הבת. 10. לפיכך, לאור האמור לעיל, הבקשה למחיקת התביעה על הסף - נדחית. 11. הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון במסגרת פסק הדין בתיק העיקרי. אי הגשת תצהירמסמכים