ביטול פסק דין שהושג במרמה

לפני בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין ולחילופין לביטול פסק דין שהושג במרמה. מדובר בפסק דין שניתן על ידי ואשר קיבל את תביעת המשיבה במלואה וחייב את המבקש בהוצאות המשפט. תמצית טענות הצדדים בתמצית, המבקש טוען כי סיכויי הערעור גבוהים ביותר. זאת ועוד: לטענתו, לאחר מתן פסק הדין, הסתבר לו שפסק הדין הוצא במרמה על ידי המשיבה, במובן זה שאותה חשבונית שהציגה המשיבה ככזו שהונפקה לחברת גשר ברק שיווק בע"מ, חברה הקשורה אליו, הונפקה למעשה לחברת טל חרמון בע"מ. משמע - המשיבה זייפה את החשבונית האמורה. כמו כן, טוען המבקש כי במסגרת הערעור שהגיש על פסק הדין, עתר להצגת אותה חשבונית כראיה חדשה כמו גם להצגת תצהירו של מר יצחק רוט, מנהלה של חברת טל חרמון, אשר מצהיר כי הוא חתום על אחת מההזמנות נשוא התביעה ולא המבקש. לפיכך, יש לעכב את הביצוע ולחילופין לבטל את פסק הדין עקב הוצאתו במרמה. מנגד, טוענת המשיבה כי סיכויי הערעור נמוכים. כמו כן, לפי טענתה יש לדחות על הסף את הבקשה מאחר ואינה מכילה כל טענה בדבר קשיים שבהם ייתקל המבקש לצורך השבת הסכום שנפסק ככל שישולם למשיבה. באשר לטענות על מרמה, טוענת המשיבה כי הדרך הראויה לבטל פסק דין עקב השגתו במרמה על ידי הצד שכנגד הנה הגשת תביעה נפרדת ולא על ידי הגשת ערעור. לגופו של עניין, מטילה המשיבה ספק רב באותן "ראיות חדשות" ומצביעה על תמיהות רבות שיוותרו גם אם נכון הדבר כי אותו יצחק רוט חתם על אחת ההזמנות אשר אין מחלוקת כי נושאת את שמו של המבקש ואת השם המסחרי של עסקו "מכבסת ריצ'יס". דיון ביטול הפסק עקב השגתו במרמה צודק בא כוח המשיבה בטענתו כי ביטול פסק דין שהושג במרמה, אינו על דרך של הגשת ערעור, אלא על דרך של הגשת תביעה נפרדת (ראה בר"ם 2582/06 פריג' נ' עיריית אילת, אשר הובא וצוטט על ידי בא כוח המשיבה). לא מצאתי בתגובת המבקש לתגובת המשיבה, התייחסות לטענה זו. לפיכך, הבקשה לביטול פסק דין נדחית ולו בשל כך. עיכוב ביצוע ההלכה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין כספי, הנה ברורה (ראה ע"א 1578/05מעוז חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוח אלי אלבז ז"ל8.5.05): "בית המשפט יורה על עיכוב הביצוע רק מקום שבו הוכיח המבקש כי סיכויי הערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובתו. כך ככלל וכך ביתר שאת באשר לפסק דין המטיל חיוב כספי לגביו הנטייה הברורה היא שלא לעכב את הביצוע להוציא מקרים חריגים.... הלכה היא כי על מנת להוכיח שמאזן הנוחות נוטה לטובתו נדרש בעל הדין העותר לעיכוב הביצוע להראות כי יהיה זה בלתי אפשרי או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו, אם יתקבל הערעור. לשם כך אין די בהעלאת טענות כלליות אלא יש להציג תשתית ראייתית מבוססת הנתמכת, ככל הניתן, בתצהיר והמלמדת על קושי ממשי להיפרע מן המשיב". ע"א 7745/09 אטיאס נ' סלומון ([". מאזן הנוחות המבקש לא רק שלא הביא ראיה לכך שיהיה בלתי אפשרי או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו, אלא שאף לא טען טענה זו. ככלל, מדובר בתנאי בלעדיו אין למתן צו של עיכוב ביצוע פסק דין כספי. משלא עמד המבקש בתנאי, דין הבקשה לעיכוב ביצוע להידחות ולו בשל כך. סיכויי הערעור למעלה מן הדרוש, אתייחס במילה לסיכויי הערעור. מאחר והערעור הנו על פסק דין של מותב זה, סבורני כי מן הראוי שאצא מתוך נקודת מוצא, לצרכי הבקשה דנן בלבד, כי סיכויי הערעור טובים, אולם מאחר ולא קוים התנאי של מאזן הנוחות, עניין זה ממילא אינו רלוונטי ודין הבקשה להידחות גם אם סיכויי הערעור טובים. לגופו של עניין, ובשולי הדברים, אציין כי לא מצאתי בבקשה לעיכוב ביצוע הסבר מניח את הדעת, מדוע לא יכול היה המבקש להמציא את הראיות שהוא מבקש כיום לצרף בערכאת הערעור, עוד לפני מתן פסק הדין. נוכח כך, לכל הפחות יש לומר כי אין זה מובן מאליו שבקשתו להוספת ראיות תתקבל. זאת ועוד: גם אם מר רוט חתם על אחת ההזמנות, עדיין נותרות תמיהות רבות שיכולות להוביל לקבלת התביעה למרות הכל, כפי שפורט בתגובת המשיבה ועל אחת כמה וכמה כאשר גם היום, לאחר הגשת הערעור והצגת הראיות החדשות, אין הסבר מניח את הדעת בתצהירו של רוט וגם לא במקום אחר, מדוע חתם מר רוט על הזמנה שנושאת את שמה של "מכבסת ריצ'יס" ואשר עליה נרשם שמו של המבקש. מנגד, צודק המבקש בטענתו שלפיה לא ניתנה התייחסות ממשית מצד המשיבה לחשבונית שנרשמה על שמה של חברת טל חרמון. מסיבה זו בלבד, שאלתי את עצמי, האם אין מקום להתחשב בעובדה זו לצרכי הבקשה דנן, על אף העובדה שלא עמד המבקש בתנאי של מאזן הנוחות. היינו, גם אם דרך המלך לביטול הפסק מחמת מרמה הנה הגשת תביעה נפרדת, האם אין מקום נוכח טענת הזיוף של החשבונית להורות על עיכוב הביצוע. לאחר ששקלתי זאת, הגעתי למסקנה כי התשובה לכך שלילית. בשלב זה, ועל פני הדברים, לא ניתן להגיע למסקנה ממשית ולבטח לא חד משמעית, כי פסק הדין הושג במרמה. רק לאחר בירור נושא החשבונית, ככל שהדבר יורשה במסגרת הליכי הערעור או ככל שתוגש תביעה לביטול הפסק מחמת מרמה, ניתן יהיה, אולי, להגיע למסקנה ממשית בעניין זה. כרגע, לא ניתן לשלול את התזה ההפוכה, שלפיה החשבונית המזויפת הנה דווקא זו שעליה נרשם חברת טל חרמון. ודוק: המבקש לא הזכיר במסגרת ההליך שלפני ולו במילה את החברה האמורה או את מר יצחק רוט ואף טען כי מי שעמד מול המשיבה, הייתה דווקא חברת גשר ברק שיווק בע"מ. חרף זאת, ועל אף החשבונית שהוצגה על שמה של חברה זו, החלטתי לקבל את התביעה וזאת מהנימוקים שניתנו בפסק הדין. לפיכך, שעה שלא מדובר בראיה ש"צועקת לשמים", לא מצאתי מקום לסטות מההלכה שלפיה ברגיל ובהעדר הוכחת התנאי של מאזן הנוחות, לא יינתן צו לעיכוב ביצוע, גם אם סיכויי הערעור טובים. סוף דבר אשר על כן, הבקשה נדחית. אין צו להוצאות. מרמהביטול פסק דין