טופס בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי

להלן דוגמא של טופס בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בבית-הדין לעבודה בית-הדין ___ תיק המען להמצאת כתבי בי-דין ___ המבקש ___ המען: בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בענין (יש לפרט את הענין המובא לדיון) א. העובדות ב. טענות המבקש ג. המבוקש ד. העדים שהמבקש יבקש להשמיע ועיקר עדותם: ה. המסמכים המצורפים מוגש היום ___ המבקש ___. ___ חתימה זאת לאישור, כי עותק של הבקשה, כולל הנספחים, נמסר היום למשיב. תאריך ___ חתימה____ טפסים משפטייםדיוןמסמכיםסכסוך קיבוציהסכם קיבוציסכסוך