דרישת כונס נכסים לפנות לועדה לתכנון ובניה לקבלת היתר לחריגות בניה

בפני בקשתו של כונס הנכסים עו"ד ניידיק, למתן הוראות. עיקר בקשתו נסבה על בקשה להורות לו לפנות לבעלי הנכס, התובעים והנתבעת, בדרישה כי יפנו לועדה המקומית לתו"ב לצורך קבלת היתר לחריגות בניה שבוצעו בנכס. יוער, כי אין מחלוקת בין הצדדים על עצם קיומן של חריגות בניה. התובעים ציינו בס' 4 לתגובתם: "התובעים מודיעים בזאת לביהמ"ש הנכבד כי הם מעוניינים להסדיר ולהכשיר את חריגות הבניה בבניין...". גם הנתבעת בדבריה שבפני הודתה בקיומן של חריגות בניה. מצב זה של חריגות בניה עולה גם מתוך דבריו של המהנדס והשמאי אלפרד אירני בפני בדיון היום, אשר התווה את מסלול החלוקה במקרקעין בין הצדדים. בעניין זה ניתן להפנות גם לדו"ח שהגיש ביום 8.5.2009 וכן לפרוטוקול הדיון ביום 11.6.2009. גם בדו"ח הכונס (סעיפים 9-11) ובדבריו בפני מצויינות חריגות הבניה. בקשתו של כונס הנכסים לא זכתה להסכמה מלאה מצד בעלי הנכס. בעוד שהתובעים הסכימו כי יש לפעול להכשרת חריגות הבניה, הרי שהנתבעת התנגדה, וטענה כי לא צפתה מסלול של הכשרת חריגות בניה כחלק מהסכמתה לפרק את השיתוף במקרקעין בדרך של רישום ב"מ. לטענת הנתבעת, בנסיבות אלה ונוכח הצורך להכשיר חריגות בניה - היא עותרת לדחות את התביעה על הסף. כאן המקום להדגיש כי הסעד אשר ביהמ"ש התבקש לתת הוא סעד של פרוק השיתוף במקרקעין על דרך של רישום בית משותף - וסעד זה בלבד. כך עולה מס' 42.1 לכתב התביעה. ב"כ התובעים חזר והדגיש בדיון היום כי זהו הסעד היחיד המבוקש. בקשת הכונס הציפה פעם נוספת את חילוקי הדעות הנמשכים שבין השותפים במקרקעין, אשר צפו ועלו לדיון מעת לעת בביהמ"ש. דומה כי בעניין זה ניתן להפנות לבש"א 1495/09 ולריבוי הבקשות והתגובות של הצדדים באותו הליך ביניים. בתמצית, עיקר המחלוקת בין הצדדים נסבה על "קומת הביניים" שבנכס (הגלריה). מלכתחילה ביקשו התובעים "להשיב את מצב קומת הביניים לקדמותו" והצביעו על "חילוקי הדעות שנתגלעו בין הצדדים באשר לאופן חלוקת קומת הביניים ע"פ חוו"ד דעתו של המהנדס השמאי.. מר אלפרד אירני" (ר' בקשה מיום 24.3.2009). המשיבה התנגדה לבקשה וציינה כי לא שולמו תשלומי איזון, ב"כ התובעים הגיב לבקשה וציין כי "התובעים טעו בהסכמתם לחלוקת הבניין ע"פ מתווה החלוקה הרעיוני שנקבע ע"י השמאי אירני" (תגובה מיום 3.6.2009). הוגשו תגובות לתגובות והתקיים דיון ביום 11.6.2009, בגדרו נאלץ ביהמ"ש להחליף את כונסי הנכסים וזאת ע"מ לאפשר התקדמות במסלול הפרוק. באותה נק' זמן, ביוני 2009, סבר ביהמ"ש כי טרם מוצה המהלך של פירוק השיתוף בדרך של רישום ב"מ כפי שהוסכם ע"י הצדדים מלכתחילה. ואולם, הבהרתי כי בהיעדר חוו"ד של המפקח על בתים משותפים, לא ניתן יהיה להתקדם בהליך הפירוק בדרך זו (ס' 13 להחלטה). למרבה הצער, טרם הוגשה חוו"ד של המפקח על רישום ב"מ. חילוקי הדעות עומדים בעינם. ב"כ התובעים חזר וטען בדיון היום כי נפל כשל במסלול החלוקה שהתווה השמאי אירני וכי הוא מבקש לתקנו בכל הקשור לקומת הגלריה, תוך קביעה מחדש של תשלומי האיזון. הנתבעת מצידה התנגדה לפעול להכשרת חריגות בניה קיימות. השאלה העומדת על הפרק עתה היא, כיצד ניתן וראוי להתקדם בהליך דנא בכל הקשור לתביעת פרוק השיתוף. דומה כי הדרך המבוקשת ע"י התובעים נתקלה ועודה נתקלת במכשולים שעיקרם בסכסוך השותפים ובהעדר יכולתם להגיע לכלל הבנות והסכמות בעניינים השונים הטעונים פתרון. כידוע, פירוק שיתוף על דרך של רישום בית משותף אינו מחסל את השיתוף בין הצדדים אלא שהוא מותיר אותם שותפים בכל הקשור לרכוש המשותף. גם המסלול של רישום הבית המשותף טעון קבלת הסכמות שונות מן השותפים, למשל בכל הקשור לפניה לועדה לקבל היתר בניה, ועניינים אחרים כיוצ"ב. צו פרוק השיתוף בהליך דנן ניתן ביום 27.11.2008 וכבר מלאה שנה להולדתו. צו זה ניתן בהסכמת הצדדים וזאת כמפורש בצו עצמו וכן בדיון שהתקיים ביום 27.11.2008. ואולם מעת שניתן הצו נקלעו הצדדים לכלל מבוי סתום, ולא הצליחו לקדם את המהלכים הטעונים הסדרה ע"מ להוביל לפרוק בפועל על דרך רישום הבית המשותף. כך, אף שביהמ"ש הורה על קבלת תשריט (ס' 7 להחלטה), לא הוגש תשריט עד היום. אף שביהמ"ש הורה על קבלת חוו"ד של המפקח על בתים משותפים (ס' 3 להחלטה) - גם זאת לא נעשה, וזאת אף כי הצו הותנה והוכפף לקבלת חוו"ד בדבר היתכנות הפירוק בדרך זו. הצו נותר לא ממומש עד עצם היום הזה, וגם עתה חלוקים הצדדים בדבר דרך הפעולה הראוי. המחלוקת בין הצדדים אינה עניין שבשוליים אשר ניתן להתגבר עליו בהחלטה כזו או אחרת. מדובר במחלוקת יסודית היורדת לשורש מתווה הפעולה שהציג השמאי אירני ונכונותה (כנטען ע"י ב"כ התובעים). בנוסף, נראה שהצדדים נטלו לעצמם את החרות לעשות פעולות שונות בנכס, ללא תאום או הסכמה, בין אם מדובר בבניה ללא היתר ע"י הנתבעת (ר' דו"ח השמאי אירני מיום 8.5.2009) ובין אם מדובר ברישום ה"א על חלקו של אחד התובעים בנכס (ר' ס' 19 לדו"ח כונס הנכסים מיום 27.7.2009). כל צד טען בעניין זה כנגד האחר: ב"כ התובעים התלונן על הבניה שביצעה הנתבעת ללא הסכמה, ואילו ב"כ הנתבעת התלוננה על פעולה משפטית בנכס שבוצעה ללא הסכמה. כונס הנכסים עו"ד ניידיק הסביר בדבריו כי מהלך של הכשרת חריגות בניה הוא הכרחי וחיוני לצורך רישום הב"מ. אני מקבלת עמדה זו והדברים הם ברורים ומובנים מאליהם. עו"ד ניידיק הסביר כי מדובר במקרה דנא בתהליך ממושך אשר צפוי להערכתו להמשך כשנתיים שלוש, וזאת מחמת הצורך לבקש תיקון נקודתי של התב"ע הרלוונטית. השמאי אירני סבר כי יתכן והכשרת החריגות היא אפשרית ולא תארך זמן כה רב, ואולם ציין כי אין בידו מידע ספציפי בעניין הפעולות הנדרשות ומישכם. לדברי כונס הנכסים, מהלך של הכשרת חריגות בניה, במיוחד מקום בו מדובר בהליך שאינו שגרתי אלא סבוך מעט יותר, מחייב השגת הסכמות ושיתוף פעולה בין הצדדים, שאחרת לא ניתן יהיה לקדמו. אני מסכימה עם הערכתו של כונס הנכסים בנק' זו. מטיבם של הליכי תכנון ובניה שהם ממושכים וטעונים הסכמות או קבלת עמדות של כל בעלי הזכויות בנכס ע"מ לקדמם. כידוע, לביהמ"ש קיים שיקול דעת בדבר הדרך בה יפורק השיתוף במקרקעין. הלכה היא כי ביהמ"ש ייטה להמנע ממתן צו לפירוק שיתוף בדרך של רישום ב"מ, וזאת מקום בו "היחסים בין הבעלים המשותפים הם מעורערים ויש לצפות כי לא יושג ביניהם שיתוף פעולה, כנדרש במסגרת של ב"מ" (י. ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, 1997, בע' 306; ר' רע"א 1017/97 רידלביץ ואח' נ' י. מודעי ואח', פ"ד נב(4) 625, בע' 637-638; ת"א 25880/87 שרמייסטר נ' איסרליס, פ"מ תשנ"ג (4) 265, בע' 271). מקום בו צפויה "כרוניקה של סכסוכים ידועים מראש" – יימנע ביהמ"ש מלהורות על פירוק השיתוף בדרך רישום בית משותף (וזאת כמאמרו של כב' הש' מנהיים בת.א.(ראשל"צ) 1681/02 ליפשיץ נ' לשם, מיום 6.9.2005 בס' 17 לפסק הדין). אמנם, במקרה דנא כבר ניתן צו לפירוק השיתוף בדרך של רישום ב"מ אולם הדבר נעשה בהסכמת הצדדים ולבקשתם. כאמור, מאז נתינתו הצו לא קודם והתרבו חילוקי הדעות. מתברר כי ההתקדמות במסלול זה נתקלה בקושי מעשי מחמת חילוקי הדעות וחוסר המעש של הצדדים, ונדרש פיקוח שיפוטי צמוד ורצוף. עיון בתיק ביהמ"ש מלמד על הבקשות הרבות והתכופות שהצדדים מגישים, כמו גם על קושי לשתף פעולה בין ב"כ הצדדים לבין עצמם. בנסיבות אלה, ולאחר ששמעתי את עמדת כונס הנכסים, אני סבורה כי ביהמ"ש ייאלץ במקרה דנא לפקח על מהלך הפירוק באופן תכוף ואינטנסיבי ומעבר למקובל, מה גם שב"כ התובעים הודה כי לא השיג את הסכמת שותפתו לעניינים השונים העומדים על הפרק. כך למשל, טען כי פתרון סביר הוא ברכישה של אחד מחלקי הנכס ע"י התובעים מהנתבעת, ואלם הודה כי הנתבעת לא הביעה הסכמה למכר המוצע. לדעתו, ניתן לכפות מהלך של מכר של הנתבעת; קשה לראות כיצד ניתן לכפות על בעל זכויות להיפרד מזכויותיו, ואולם מבלי להידרש לגופו של עניין, ברור כי כל מהלך שיידרש יצרוך מעורבות שיפוטית. כידוע, מקום בו ביהמ"ש נדרש לפקח באופן בלתי סביר על ביצועו בעין של חוזה, מהווה הדבר שיקול הימנע ממתן סעד של אכיפה (ס' 3.3 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, ור' למשל: ע"א 3380/97 תמגר חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' גושן ואח', פ"ד נ"ב(4) 673 וכן ע"א 611/80 צדקה ואח' נ' הכהן פ"ד לז(4) 613; ר' גם ת.א. 4130-05-08 ברוך ואח' נ' 12-12 LTD, מיום 5.7.2009, כב' הש' יפרח). הדברים נאמרים באנלוגיה למקרה הנדון כאן. סיכומם של דברים: הצו לפירוק השיתוף שהוצא בנובמבר 2008 לא מומש. הצדדים התקשו לממשו ולא הצליחו לקדם את המהלך שצפו וביקשו לקדם. דומה כי כל צד פעל מאז הצו במידה רבה על דעת עצמו, ובוודאי שלא ניתן למצוא בהתנהלות הצדדים את שיתוף הפעולה הנדרש ע"מ לרשום את הבית כב"מ. דומה כי החלפת כונס הנכסים לא סייעה לצדדים להתקדם, וזאת מחמת שבעלי הנכס נותרו מסוכסכים ולא גיבשו את ההסכמות הנדרשות (אין בכך כמובן כדי להטיל דופי כלשהו בעבודת הכונס הנוכחי, והדברים מובהרים למען הסדר הטוב). התוצאה היא שאין בידי לקבל את בקשת הכונס ולהורות לצדדים לפנות בבקשה מתאימה להכשרת חריגות הבניה. הנתבעת אינה מסכימה לפעול בדרך זו, והתובעים חולקים על עצם ראויות מתווה החלוקה שקבע השמאי אירני. כאמור, חילוקי הדעות יקשו על הכונס לפעול, יצריכו פיקוח מוגבר מצד ביהמ"ש, והמהלך כולו צפוי להיכשל. בנסיבות אלה, ונוכח חוסר המעש במימוש הצו – אני מורה על ביטולו של צו הפירוק השיתוף מיום 27.11.2008. ב"כ התובעים חזר והדגיש כי אין הוא עותר לפירוק השיתוף לפי שיקול דעתו של ביהמ"ש אלא לפירוק שיתוף לרישום בית משותף. חזרתי והצעתי לצדדים, בדיונים קודמים, בהחלטות ביניים וכן בדיון היום, להסכים על מכר הנכס לצד שלישי וחלוקת הפדיון. זו גם היתה הצעתו של כונס הנכסים, עו"ד ניידיק. ואולם ב"כ התובעים הטעים בטיעונו כי הבקשה היא לסעד של פרוק שיתוף בדרך של רישום ב"מ ולכך בלבד. בנסיבות אלה, לא אכפה על התובעים סעד שלא ביקשו הר כגיגית. התוצאה היא שאני דוחה את התביעה על הסף בכל הקשור לפירוק השיתוף. כמובן, ביהמ"ש ימשיך לברר את הפן הכספי של התובענה (בעניין זה ממתין התיק לשמיעת הוכחות). יובהר, כי דחיית התביעה בכל הקשור לפירוק השיתוף אינה מותירה את הצדדים בחלל ריק. זכויותיהם וחובותיהם מוסדרים מכח דיני השיתוף במקרקעין, במסגרתם עליהם להמשיך ולהתנהל. עו"ד נידייק יוכל להגיש לביהמ"ש בקשה לפסוק את שכר טרחתו. בקשתו תועבר לתגובות הצדדים. תכנון ובניהכינוס נכסיםחריגות בניהועדת תכנון ובניהבניה