טופס הודעה על אסיפת משתתפים

להלן דוגמא של טופס הודעה על אסיפת משתתפים ראשונה של החברה מדינת ישראל לכבוד תאריך___ מס' תיק פ"ח___ ת"א___ הנדון: הודעה על אסיפת משתתפים ראשונה של החברה ___בע"מ בפירוק הריני להודיעך כי אסיפת המשתתפים של החברה הנ"ל תתקיים ב___ ביום ___בשעה___ על סדר היום: בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה וכן מועמדים לחברי ועדת הבקורת. אם הנך מעוניין להיות מיוצג באסיפה זו על ידי מיופה כח, עליך להגיש למשרדי יפוי-כח מתאים לא יאוחר מיום ___שעה___ ___מצ"ב טפסי יפוי כוח. אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מנין חוקי, תיערך אסיפה נדחית באותו מקום ביום ___בשעה ___והיא תהיה חוקית בכל מספר של נוכחים. בכבוד רב, הכונס הרשמי מסמכיםטפסים משפטיים