טופס הודעה על שינוי צו הגבלה

להלן דוגמא של טופס הודעה על שינוי צו הגבלה הודעה על שינוי צו הגבלה אל * (א) משטרת הגבולות במשטרת ישראל (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(1) לחוק) (ב) לשכת מרשם התושבים במשרד הפנים ב ___(אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(2) לחוק) (ג) משרד הרישוי ב___(אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(3) לחוק) (ד) הגוף הבודק את כשרותו של מועמד להתמנות, להיבחר או לשמש במשרה על פי דין או במשרה בגוף מבוקר (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(4) לחוק) ___ (ה) הרשות המופקדת על רישוי העיסוק או העסק (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(5) לחוק)___ (ו) בנק ישראל (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(6) לחוק) (ז) נציב בתי הסוהר (אם הצו מגביל זכות כאמור בסעיף 2(7) לחוק) דע כי ביום ___שינה בית הדין הרבני את צו ההגבלה שניתן נגד___ (שם פרטי ושם משפחה של הנתבע בעברית ובאותיות לטיניות) בעל תעודת זהות מס' ___לענין___(לפרט את הזכות/הזכויות שהוגבלו) לפי חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק). עליך למסור לבית הדין הרבני, בתוך 14 ימים מקבלת הודעה זו, דין וחשבון על שביצעת את הפעולות המתחייבות משינוי הצו, ולשלוח העתק של הדין וחשבון ל___(שם פרטי ושם משפחה של התובע). מצורפת בזה החלטת בית הדין הרבני בענין שינוי צו ההגבלה. ניתן ביום ___ מזכיר בית הדין___ * מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםצווים