טופס הזמנה לאחראי על מפגר

להלן דוגמא של טופס הזמנה לאחראי על מפגר הזמנה לאחראי על המפגר בבית משפט השלום ב דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד לענין המפגר הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה. (תאריך) מסמכיםטפסים משפטיים