טופס הזמנה לחקירה - חוק ההוצאה לפועל

להלן דוגמא של טופס הזמנה לחקירה תיק מס' לשכת ההוצאה לפועל ב הזמנה לחקירה אל: שם המשפחה רשם ההוצאה לפועל החליט, לפי סמכויותיו עפ"י סעיף 67 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, לחקור במצבך הכלכלי על מנת לקבוע יכלתך לקיים את פסק הדין שניתן נגדך לטובת הזוכה: שם המשפחה הנך נדרש בזה להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל ב ביום בשעה כדי להיחקר בהתאם להחלטה האמורה. אם לא תיענה להזמנה זו, ללא הצדק חוקי, יוצא נגדך צו מעצר לשם הבאתך לחקירה, ודינך - קנס עד 500 לירות או מאסר שלושה חדשים תמורתן. אין בהזמנה זו כדי למנוע מהזוכה לנקוט נגדך בכל האמצעים החוקיים לביצוע פסק הדין. תאריך מנהל לשכת ההוצאה לפועל