ביטול החלטת ועדת פיטורים במועצה מקומית

החלטה זו עניינה בקשה לסעד זמני המורה כי פיטורי המבקש - בטלים. רקע עובדתי 1. המשיבה הינה רשות מקומית המנוהלת על ידי מועצה ממונה (להלן: "המועצה"). 2. המבקש יליד 1946, הינו כיום בן 63 שנים, ועובד במועצה משנת 1998 בתפקיד יועץ ראש המועצה. 3. ביום 1.7.02 חתם המבקש על חוזה אישי שבו נקבע שכרו לשיעור של 30% משכר בכירים. 4. ביום 1.3.09 נמסר למבקש מכתב שבו נכתב, בין היתר, כי המועצה מצויה בתוכנית הבראה וכי בין יתר המשרות אשר בדעת המועצה לבטל, מצויה משרת המבקש (נספח א' לבקשה). 5. ישיבת שימוע התקיימה ביום 12.3.09 (נספח י' לבקשה) בפני ועדת הפיטורים אשר כללה את היועץ המשפטי של המועצה ושני חברי מועצה, וזאת על פי החלטת מליאת המועצה מיום 11.3.09 אשר מינתה אותם כחברי וועדת הפיטורים (נספח ח' לתצהיר התגובה, עמ' 8) (להלן - "ועדת הפיטורים ו/או "וועדת השימוע"). 6. ביום 19.3.09 החליטה ועדת הפיטורים, להמליץ על פיטורי המבקש (נספח ט' לבקשה). במכתב הנושא את התאריך 23.3.09 הודיע ראש המועצה למבקש על פיטוריו (נספח ז' לבקשה) (להלן - "ההחלטה"). טענות המבקש 7. לטענת המבקש, אין הוא נכלל כמועמד לפיטורים במסגרת תוכנית ההבראה שנדונה על ידי המועצה, והוא העובד היחיד שזומן לשימוע בקשר לתוכנית ההבראה. 8. עוד טוען המבקש, כי הליך השימוע בעניינו היה פסול בשל פגם שנפל בהרכב ועדת השימוע בכך שלא ישבו בה חברי הוועדה כקבוע בחוק, וכי ההחלטה לפטרו נתקבלה בחוסר סמכות. 9. המבקש מוסיף וטוען כי חברי הוועדה לא שקלו שיקולים רלוונטיים, הן באשר לנחיצות תפקידו של המבקש במועצה ואפשרויות ניודו, הן באשר לגילו, למעמדו האישי והמשפחתי ולמספר הנפשות הסמוכות על שולחנו. טענות המועצה 10. מנגד טוענת המועצה כי המבקש עושה כל שביכולתו למנוע פיטוריו תוך שימוש בטענות טכניות צרות. 11. לדבריה, המבקש מונה לשמש כעוזר לראש המועצה בשל קשריו האישיים עם ראשי המועצה הקודמים וקרבתו אליהם, וזאת במסגרת חוזה אישי ולא במכרז פומבי, ומכאן שאפשרויות הפסקת עבודתו פשוטות יותר מאלה של עובדים המוגנים על פי ההסכמים הקיבוציים. 12. המועצה טענה כי ועדת השימוע שמעה את המבקש באריכות והתייחסה לגילו ולמצבו המשפחתי. 13. באשר להרכב הוועדה, טוענת המועצה כי מזכיר המועצה שהוא חתנו של המבקש, מנוע מלשמש כחבר בוועדת הפיטורים הדנה בעניינו של המבקש לאור הקרבה המשפחתית ביניהם, ואילו גזבר המועצה מסרב דרך כלל לישב כחבר בוועדה (בעניינו של המשיב ובעניינם של עובדים נוספים) לאור העובדה כי אויים על ידי גורמים מעוניינים. 14. לטענת המועצה, חברי וועדת הפיטורים שהינם חברי המועצה הממונה, הם אנשים אובייקטיביים, שאינם תושבי הישוב ואינם נמנים על העדה הבדואית, והללו שמעו את טענות המבקש באופן נקי מאינטרסים ובנפש חפצה. 15. לטענת המועצה, המבחנים לפיטורי עובדים אשר בהם נשקלים קריטריונים של גיל וסדרי קדימות, אינם חלים על המבקש בהיותו מועסק בחוזה אישי. 16. עוד טוענת המועצה, כי קבלת הבקשה עלולה להכשיל את תוכנית ההבראה. הכרעה 17. מטרתו של סעד זמני היא בעיקר שמירה על המצב הקיים העלול להשתנות אם לא יינתן הצו הזמני וזאת על מנת שנתבע לא ינצל לרעה את תקופת הביניים שעד למתן פסק הדין בתובענה. תפקידו של צו זמני הוא לשמר מערכת נסיבות קיימת כדי להבטיח את ביצועו של פסק דין סופי שינתן אחריו. (ראה הנשיא א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, עמ' 399; ד"ר וינוגרד "צווי מניעה" חלק כללי עמ' 65; דב"ע מז/3-3 עיריית רמת גן - מלכה אנגלסמן פד"ע יח 141). על פי הוראות סעיף 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, החלות בבתי הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991, השיקולים הבאים בפני בית הדין בעת שהוא שוקל מתן סעד זמני הינם, קיומה של זכות, נקיון כפיו של המבקש (שיקולי יושר) ומאזן נוחות לרבות הכבדה ונזק בלתי הפיך. יודגש, כי בשלב זה, משמדובר בבקשה לסעד זמני, קביעותינו הינן קביעות לכאוריות ואין בהן כדי לקבוע מסמרות לעניין הסעד העיקרי, אם יובאו בפנינו ראיות אחרות. הרכב ועדת השימוע 18. הוראות סעיף 171א לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן - "הפקודה"), קובעות את הרכב ועדת הפיטורים של רשות מקומית כדלקמן - "עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 171 - (1) ... (2) רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל כללי - מנהל כוח האדם בעיריה, וכן היועץ המשפטי של העיריה - אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת." 19. המועצה מבקשת כי נקבל את עמדתה שאין במקרה דנן לחייבה בכינוס ועדת פיטורים בהרכב הקבוע בחוק, וזאת לאור נבצרות חברי הוועדה, דהיינו מזכיר המועצה וגזבר המועצה, מלשבת בוועדה בעניינו של המבקש. לדבריה, באשר למזכיר המועצה, לא יכול להיות חולק כי אין הוא יכול לשבת כחבר וועדה בעניינו של המבקש, בשל קרבתו המשפחתית למבקש, ואילו גזבר המועצה מסרב לשבת כחבר בוועדת הפיטורים בכלל (ולא רק בעניינו של המבקש) וזאת בשל איומים שננקטו כלפיו. לאור זאת טוענת המועצה, לא היה מנוס ממינוי שני חברי המועצה כחברים בוועדת הפיטורים. 20. איננו יכולים לקבל את עמדת המועצה. הרכב ועדת הפיטורים נקבע באופן סטטוטורי ואינו נתון להחלטתו של אדם זה או אחר. חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה) התשס"ד - 2004, תיקן את פקודת העיריות ובמסגרתו הוסף סעיף 171א לפקודה. סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], החיל את סעיף 171א לפקודה על רשויות מקומיות. תיקון זה נועד להוציא את הליכי הפיטורים מידי ראש המועצה או חברי המועצה ולקבוע הסדר שבו תתקבל החלטה לפיטורי עובד מועצה על ידי גורמים מקצועיים ללא כל הטייה פוליטית. העובדה כי וועדת הפיטורים של המועצה אינה יכולה להתכנס בהרכבה הסטטוטורי אינה מחזירה את הסמכויות לידי המועצה. בעניין זה אין מקום להבחין בין מועצה ממונה לבין מועצה נבחרת. אמנם נכון הוא שהלחצים המופעלים על חברי מועצה נבחרת ועל ידי חברי מועצה נבחרים, גדולים לעין ערוך מאלה שמופעלים על חברי מועצה ממונה, וייתכן כי המחוקק לא התכוון בהכרח להוציא את העניין מידיהם של חברי מועצה מסוג זה. אולם פקודת העיריות וגם פקודת המועצות המקומיות אשר אימצה את פקודת העיריות, אינן מבחינות בעניין זה בין סמכויות חברי מועצה נבחרת לבין סמכויותיהם של חברי מועצה ממונה. 21. ערים אנו לבעייתיות שנוצרת עת נמנע מאחד מחברי הוועדה להשתתף בדיוניה מכל סיבה שהיא, הן בשל קרבה משפחתית, הן בשל סירוב להשתתף בדיונים ואף בשל העדרות מפאת מחלה, אך כאמור משמדובר בוועדה סטטוטורית, אין המועצה רשאית למנות חברים אחרים במקום אלה הקבועים בדין. משקבע המחוקק את בעלי התפקידים היושבים בוועדת הפיטורים, אלה הם הרשאים לשבת בוועדה ולקבל את ההחלטה, ואין בילתם. 22. הפתרון במקרים שונים של נבצרות דוגמת אלה שעלו בפנינו, מצוי בסעיף 13 (ב) לחוק הפרשנות התשמ"א - 1981, שם נקבע - "מינוי אדם, הסמכתו או הטלת חובה עליו בנקיבת שם משרתו בלבד - משמעם מינוי, הסמכה או חיוב של מי שממלא את המשרה מזמן לזמן." (הדגשות שלי - י.א.ש.) היינו, משנקבעו בעלי התפקידים הנמנים על חברי וועדת הפיטורים, מקום שבו נבצר מבעל התפקיד למלא את תפקידו, היה על הרשות למנות ממלא מקום לַתפקיד עצמו בהתאם לפקודת המועצות המקומיות ולא מינוי אד-הוק לחברות בוועדת הפיטורים (ראה בעניין זה גם בש"א (ת"א) 8141/05 יורם עזרן - עיריית הרצליה ניתן ביום 15.1.06). 23. עם זאת, איננו סבורים כי יש מקום לשימוש בפרוצדורה של מינוי ממלא מקום במקרים כגון זה של גזבר המועצה בענייננו. תפקיד הגזבר כולל משימות רבות ובהן חברות בוועדת הפיטורים. בעצם היבחרו לתפקיד זה, מקבל הגזבר על עצמו את המחוייבות לביצוען של משימות אלה למרות אי הנעימות או הקשיים העלולים להיות כרוכים בהן. אדם בתפקיד כזה אינו יכול להחליט כי הוא מבצע משימות או נמנע מלבצען על פי בחירתו. משכך, גם אם ניתן למנות ממלא מקום לחבר בוועדה, לא היה מקום להתיר את החלפתו של הגזבר ולמנות לו ממלא מקום קבוע להפעלת סמכותו כחבר בוועדת הפיטורים בלבד, רק בשל סירובו לישב בוועדה. אם קיימים איומים וחשש לפלילים יש לערב את גורמי אכיפת החוק, אך אין מקום להימנע מהפעלת סמכותו של בעל תפקיד בשל כך. 24. באשר לשיקולים שהובילו להחלטת הפיטורים - לא היה חולק כי עמדתו של המבקש נשמעה באריכות. אמנם העד מטעם המועצה לא היה חבר ועדת הפיטורים ולא יכול היה להשיב על שאלות בעניין השיקולים שנלקחו בחשבון, אך ממכלול הדברים שהוצגו בפנינו, משתפקיד יועץ ראש המועצה הינו תפקיד אמון, ומשראש המועצה טוען כי אין הוא נזקק לשירותי יועץ ואין הוא מבקש למנות יועץ אחר במקום המבקש, אלא לבטל את המשרה, הרי ששיקול זה הינו ראוי. משהועסק המבקש בחוזה אישי בתנאי שכר עדיפים, הרי שחלק מההגנות המוקנות לעובדים במסגרת חוקת העבודה אינן חלות בעניינו, ועל כן לא מצאנו כל פגם בעניין השיקולים שנשקלו בפיטורי המבקש. 25. באשר לתוכנית ההבראה - בשל הפגם החמור שנפל בהתנהלות המועצה, לא מצאנו מקום להידרש לטענות הצדדים בעניין זה. רק נעיר, כי התרשמנו שתוכנית ההבראה טרם קיבלה אישור סופי של משרד הפנים, וספק אם המבקש היה חלק מתוכנית ההבראה שהוגשה למשרד הפנים ואף ספק אם יש לכך רלוונטיות לאור העסקתו במסגרת חוזה אישי. עם זאת, כאמור, לא מצאנו מקום לקבוע דבר בעניין זה. אחרית דבר 26. לאור כל האמור ומשאנו סבורים כי לכאורה נפל פגם חמור בהרכב וועדת הפיטורים בעניינו של המבקש, וכי לכאורה הוועדה בהרכבה זה לא היתה רשאית לקבל החלטה לפטר את המבקש - דין הבקשה להתקבל, וההחלטה בעניין פיטורי המבקש - בטלה וזאת עד למתן ההחלטה אחרת. 27. המבקש יגיש תביעתו לסעד עיקרי עד ליום 7.5.09. המשיבה תגיש כתב הגנה עד ליום 15.6.09. דיון מוקדם יתקיים ביום 3.9.09 שעה 14:00. 28. המשיבה תישא בהוצאות המבקש בסך של 7,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. פיטוריםמועצות מקומיות