תקנות אופניים חשמליות

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן:"תקנות אופניים חשמליות") "אופניים עם מנוע עזר" - אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמותקן בהם מנוע עזר חשמלי שנתקיימו בהם כל אלה: (1) ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט; (2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים; (3) כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש; (4) הם עומדים בדרישות תקן אירופי 15194 EN ובהוראות לעניין יישום התקן האירופי כאמור בישראל, שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם הממונה על התקינה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, העומדים לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות העבודה הרגילות של המשרד. אופניים עם מנוע עזר 39טז. פטור מחובת רישיון רכב בעל אופניים עם מנוע עזר והנוהג בהם פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה. 39יז. פטור מחובת רישיון נהיגה הנוהג באופניים עם מנוע עזר פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה. 39יח. נהיגת אופניים עם מנוע עזר לא ינהג אדם באופנים עם מנוע עזר אלא לאחר שמלאו לו ארבע עשרה שנים. אופנייםאופניים חשמליותתקנות