צו מניעה זמני האוסר על השלמת הליכים להמלצה על מועמדים ולהקצאת מגרשים

1. בקשות לתיקון כתב התביעה ולמתן צו מניעה זמני האוסר על השלמת ההליכים להמלצה על מועמדים ולהקצאת מגרשים בפרויקט הרחבה בישוב שבי ציון. הדיון מתמקד בשאלת זכותו של המבקש להציע מועד שיכלל ברשימת המועמדים המומלצים מטעם האגודה להקצאת מגרש בשטח ההרחבה של היישוב. רקע 2. המבקש הינו תושב הישוב שבי ציון (להלן: הישוב) ומחזיק בבית מגורים בישוב. המבקש הינו בנם של חנה ומאיר וייל ז"ל, אשר היו ממייסדי הישוב. אביו של המבקש, מאיר וייל ז"ל, אשר שימש בעבר ראש המועצה המקומית של הישוב, הלך לעולמו בשנת 1999, ואימו של המבקש חנה וייל ז"ל, הלכה לעולמה ביום 25/2/2002. המבקש גדל בישוב, אולם בבגרותו עזב ועבר לגור במקומות אחרים. בשנת 2009, לאחר פטירת הוריו, חזר וכיום הינו תושב הישוב. 3. הישוב שבי ציון הוקם בשנת 1938 בסמוך לחוף הים ומדרום לעיר נהריה. חלק מתושבי הישוב הינם חברי אגודה שיתופית – מושב שיתופי שבי ציון – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "האגודה") וחלקם הינם בעלי בתים, המתגוררים בעיקר באזור המוכר כשכונת החוף. מרבית חברי הישוב אינם חברי האגודה. 4. חברי האגודה היו בעבר בעלי משקים חקלאיים. חלק מנכסי האגודה לרבות שטחים חקלאיים, היו בבעלות מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") והוחכרו לאגודה (הסכם להחכרת המשבצת לאגודה צורף כנספח "א" לתשובת האגודה). החל מאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת החלה האגודה לפעול לקבלת אישור המינהל לשינוי ייעוד בחלק מהמקרקעין המוחכרים לה וחלוקתם למגרשים לבנייה. מבלי לפרט את כל ההליכים, אציין כי בסופו של יום אושרה בשנת 2002 תכנית מתאר להרחבת הישוב, היא תוכנית ג/11093. על פי התוכנית אושר שינוי ייעודה של חלקה 4 בגוש 19953 ומתן אפשרות לחלוקתה ל-92 מגרשים למגורים וכן לבניית חדרי נופש. חשוב לציין כי כל החלקה נשוא התכנית הייתה מוחזקת על ידי האגודה על פי הסכם החכירה עם המינהל. 5. עוד נזכיר, כי על פי החלטות מינהל מקרקעי ישראל, כפי שנקבעו מעת לעת, נקבע כי מקרקעין שהוחכרו לאגודה שיתופית ואשר ייעודם שונה למגורים, יוחזרו למינהל וזה יקצה אותם למתיישבים חדשים. עם זאת נקבע, כי לאגודה זכות להמליץ למינהל על המועמדים לחכירת המגרשים (ראה החלטות המינהל השונות, לרבות החלטות 737, 959, 1015). 6. בהתאם לאמור, החליטה האגודה על עריכת הגרלה להקצאת מגרשים לחברי האגודה ומומלצים. ביום 16/11/08 נערכה ההגרלה (נספח "ו" למוצגי עו"ד טפר) ונקבעו המומלצים על ידי האגודה. מהמסמכים שצורפו לא ברור מהו מספר המומלצים שנקבע באותו יום וכמה הוספו לאחר מכן, אולם אין חולק כי בסופו של יום נבחרו 78 מועמדים המומלצים על ידי האגודה לחכירת המגרשים שבהרחבה. על פי החלטת האגודה רשאים היו חברי האגודה בלבד להציע מועמדים לרשימת המומלצים. כבר כאן אציין, כי המבקש לא נכלל ברשימת הזכאים להציע מועמדים להמלצה, שכן אינו חבר אגודה. 7. עם קבלת ההחלטה על רשימת המומלצים פנו תושבי שכונת החוף, תושבים הגרים בישוב אך אינם חברי אגודה, ודרשו לבטל את ההחלטה ולאפשר גם להם להצטרף להליך ההגרלה. לאחר שבקשותיהם נדחו, הגישו 62 מתושבי שכונת החוף תביעה לבית משפט זה לביטול רשימת המומלצים ולקביעת רשימה חדשה שבה יוכלו אף הם ומומלציהם להיכלל (תיק 1070-02-09, להלן: תביעת תושבי שכונת החוף) (כדי לא להכביד אזכיר כי לא כל התובעים הגישו את תביעתם באותו מועד). בתביעתם טענו תושבי שכונת החוף כי הינם זכאים להקצאת מגרשים על בסיס שלוש טענות עיקריות; האחת, בהיותם תושבי המקום, עומדת להם זכות עצמאית על פי ההחלטות השונות של המינהל בדבר הקצאת מגרשים; השנייה, בין תושבי שכונת החוף לאגודה קיימת הסכמה כי כלל תושבי הישוב יוכלו להשתתף בהליך ההגרלה והקצאת המגרשים. הסכמה זו נלמדת מאורח החיים המשותף, וכן משיתוף הפעולה בין כלל התושבים לחברי האגודה בכל הנוגע להכנת תכנית המתאר וקבלת הסכמת המינהל להרחבה; השלישית, למינהל כנאמן הציבור יש שיקול דעת לקבוע את אופן חלוקת המגרשים ולהתעלם מהמלצות האגודה. מכוח שיקול דעת זה עליו לקבוע חלוקה שוויונית של המגרשים בין כל תושבי הישוב. 8. הדיון בתביעת תושבי שכונת החוף נקבע בפני כב' השופט י' עמית ולאחר מכן הועבר לכב' השופטת ב' טאובר. במהלך הדיונים בתיק הוצע לצדדים לשקול אפשרויות שונות להסדר, עד שבסופו של יום ולאחר מספר רב של פגישות, הגיעו הצדדים בתיק תביעת תושבי שכונת החוף להסכם פשרה. בעיקרו של דבר הוסכם, כי 77 מגרשים יוקצו למומלצי האגודה ו-15 מגרשים יוקצו למומלצי שכונת החוף. כן נקבעה רשימה של 13 מועמדים נוספים מבין תושבי שכונת החוף, אשר יוותרו ברשימת ההמתנה וייווספו לרשימת המומלצים כל אימת שמי מהמומלצים ייפסל על ידי המינהל, או יוותר על זכותו (להלן "הסכם הפשרה"). הסכם זה קיבל תוקף של פסק דין ביום 23/6/10. 9. במקביל להגשת תביעת תושבי שכונת החוף הגיש גם המבקש תביעה בתיק זה. כתב התביעה המקורי הוגש ביום 5/1/10, במסגרתו טען המבקש כי הוריו, שהיו חברי אגודה, היו בעלי זכות להמליץ על מועמד לשם קבלת מגרש בהרחבה, שכן ההליכים לאישור תכנית ההרחבה ולקבלת אישור המינהל החלו עוד כשהיו הוריו בחיים. המבקש טען כי הינו יורשם של הוריו ועל כן ירש גם את הזכויות להמליץ על מועמד. 10. המבקש אף הגיש בקשה לעיון במסמכי תיק תביעת תושבי שכונת החוף וכן הגיש בקשה לאיחוד הדיון בין התיקים. האגודה התנגדה לאיחוד הדיון וביום 28/2/10 ניתנה החלטת כב' השופטת שרון נתנאל הדוחה את הבקשה. 11. לאחר שניתן פסק הדין הנותן תוקף להסדר הפשרה בתביעת תושבי שכונת החוף, הגיש המבקש את בקשתו הנוכחית למתן צו מניעה זמני האוסר על העברת רשימת המומלצים למינהל ועל עיכוב הקצאת המגרשים. כן ביקש לתקן את כתב התביעה ולצרף את כל המומלצים על ידי האגודה והמומלצים מבין תושבי שכונת החוף, כנתבעים נוספים. אלו שתי הבקשות העומדות לדיון בפניי. עיקר הטענות 12. המבקש טוען בבקשתו הנוכחית כי עומדת לו זכות להציע מועמד להמלצה מכוח היותו יורש של זכויות הוריו שהיו חברי אגודה. עוד טוען הוא, כי ככל שעומדות זכויות להציע מועמדים גם למי שאינו חבר אגודה, הרי שגם הוא כתושב המקום רשאי להציע מועמד מטעמו. המבקש טוען כי הסכם הפשרה, שהעניק רק לתושבי שכונת החוף שהגישו תביעה זכות להציע מועמדים, התקבל בניגוד להחלטות המינהל, בחוסר תום לב ויש בו משום אפליה פסולה. 13. האגודה בתגובתה כפרה בזכותו של המבקש להציע מועמד להקצאת מגרש מכוח היותו יורש של הוריו. האגודה מבהירה כי הזכות הוענקה רק למי שהיה חבר אגודה במועד קבלת ההחלטה (שנת 2006). הוריו של המבקש הלכו לעולמם קודם למועד הרלבנטי ועל כן לא קמה לו כל זכות כיורש. האגודה הבהירה כי גם לתושבי שכונת החוף אין ולא היתה כל זכות להציע מועמדים להקצאת מגרשים בהרחבה. האגודה עומדת על דעתה כי הזכות עומדת רק לחברי האגודה, שכן האגודה בלבד היתה בעלת זכויות החכירה בחלקה. עם זאת מבהירה האגודה, כי נאלצה להסכים לדרישת תושבי שכונת החוף לקבלת זכות המלצה ביחס ל-15 מגרשים. הסכמתה נבעה מקיומם של ההליכים המשפטיים ולחץ שנוצר בשל עיכוב הליכי ההקצאה ובשל המלצות בית המשפט לסיים את ההליך. האגודה מוסיפה ומבהירה, כי המבקש נהג בחוסר תום לב כאשר השהה את פנייתו ונמנע מלהצטרף לתביעת תושבי שכונת החוף. 14. המומלצים על ידי האגודה טוענים כי אין כל מקום לצרפם לתביעה, שהרי המבקש אינו כופר בזכותם ואף אינו מבקש צו זמני בנוגע להקצאת המגרשים להם. מכל מקום מומלצי האגודה תומכים בעמדת האגודה. 15. תושבי שכונת החוף מתנגדים לבקשות ומצטרפים לטענות האגודה בעניין השיהוי בהגשת התביעה והבקשה ובעניין חוסר תום ליבו של המבקש. תושבי שכונת החוף מבהירים, כי עמדה להם זכות להשתתף בהגרלה להצעת מועמדים להמלצה, הכל כפי שפורט בכתב התביעה שהגישו. דיון והכרעה 16. בהתאם למדיניות מינהל מקרקעי ישראל, אשר נדונה בהליכים משפטיים רבים, קרקע שהוחכרה בייעוד חקלאי לאגודה שיתופית, עם שינוי ייעודה למגורים מוחזרת למינהל. מדיניות זו מבוססת על העיקרון שאת נכסי המדינה וזכויות ניצול המקרקעין יש לחלק בהתאם לקריטריונים ציבוריים תוך שמירה על עקרונות השוויון והצדק החלוקתי (ראה בג"צ 244/00 עמותת שיח חדש נ' שר התשתיות הלאומיות, פ"ד נו(6) 25 (2002)). כך למשל נאמר בבג"צ 244/00 הנ"ל: המינהל משמש נאמנו של הציבור בנהלו את מקרקעי המדינה. עליו לנהלם תוך שמירה על אינטרס הציבור בהם, לרבות שמירה על המקרקעין לתועלת הציבור כולו, כולל הצורך להימנע ממתן טובות הנאה בלתי מוצדקות במקרקעין לאחרים. כנדרש מכל גוף מינהלי, על המינהל לפעול בהגינות על פי שיקולים ענייניים ובשוויון, תוך מתן הזדמנויות שוות לכלל הציבור. אחת התכליות הכלליות של כל גוף מינהלי היא לנהוג בשוויון. כך גם בקביעת מדיניות הקצאת קרקעות ויישומה (לעניין החובה לנהוג בשוויון, ראו בפיסקה 5 לעיל). מתן קרקע לאחד מונע אותה מאחרים, ושאלת סדר העדיפויות צצה ועולה בכל חריפותה. טענות להפליה קיימות בין מיגזרים שונים בציבור, כמו גם בין יחידים וקבוצות באותו מיגזר. השאלה המתעוררת לא אחת היא, אם מדובר בהפליה או בהבחנה מותרת. עם זאת הוכרה גם זכותם המיוחדת של חברי הישובים להשפיע על הקצאת המגרשים בתחומי הישוב. כך למשל הוסבר בע"א 3962/97 בארותיים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' ארד, פ"ד נב(4) 614 (1998), כי המינהל רשאי להעניק עדיפויות בקביעת מועמדים להקצאת מגרשים בישובים חקלאיים, למי שהומלץ על ידי תושבי הישוב. וכך נאמר: תפיסה זו מעוגנת בשני שיקולים, השלובים זה בזה. השיקול האחד עניינו בהכרה כי המושבים הינם "צורת התיישבות מיוחדת" (דברי השופטת שטרסברג-כהן בע"א 3298/92 כץ נ' מינהל מקרקעי ישראל [2], בפיסקה 9 לפסק-הדין). בהתאם לכך, נקבעה מדיניות אשר תכליתה לאפשר לכל יישוב ויישוב לשמור על אופיו ועל צביונו המיוחדים גם בעקבות ביצוע ההרחבות. לכך מיתוסף עוד שיקול אחד. קיים קושי יסודי בכל ניסיון לקבוע מראש אמות-מידה פרטניות, אשר יהיו יפות במידה שווה לקבוצה גדולה של יישובים, אשר מטבע הדברים עשוי להיות שוני ניכר ביניהם. על רקע זה, ההנחה המתבקשת היא כי לכל יישוב ויישוב הכלים הטובים ביותר לבצע את המיון והסינון הראשוניים של המועמדים להתיישבות במסגרתו. המדיניות שנבחרה מבטאת הנחה זו. 17. במשך השנים נדונו בבתי משפט טענות שונות בנוגע להסדרים שנקבעו על ידי המינהל להקצאת קרקעות ולמתן זכות המלצה לחברי היישובים וסבירות החלטותיו, אולם על העיקרון ולפיו רשאי המינהל להעניק לחברי הישוב זכות להשפיע על זהות המועמדים להקצאה, לא היה כל חולק . כך בע"א 3962/97 הנ"ל בעמ' 622 נאמר: "חלוקת עבודה" זו מצויה במיתחם הסבירות. במסגרתה, ניתנת לכל יישוב ויישוב היכולת להשפיע על דמותו ועל אופיו של היישוב, בדרך של סינון המועמדים המומלצים להתיישב במסגרת ההרחבה של היישוב. עמדת המינהל היא, כי לכך יש חשיבות, נוכח העובדה שמדובר ביישובים קטנים יחסית, שיש בהם חשיבות רבה לחיי הקהילה. זאת ועוד, התהליך של מיון המועמדים בכל אחד ואחד מן המושבים - ומדובר במאות יישובים הפזורים ברחבי הארץ - הוא תהליך סבוך ומורכב. בביצועו של תהליך זה יש תועלת רבה בהסתייעות ביישובים עצמם, הן בשל היכרותם הטובה יותר את צורכיהם הייחודיים, והן נוכח האינטרס הברור והישיר של כל יישוב ויישוב בכך שהמועמדים שייבחרו יתאימו למסגרת הקהילתית של מושב בכלל, ולמושב המסוים בפרט. בכך אין לראות אצילת סמכות, כי אם לכל היותר, הסתייעות במושבים במסגרת הפעלת הסמכות. (כמו כן ראה בג"צ 7574/06 הסוללים קבוצת מכבי צעיר להתיישבות חקלאית נ' מינהל מקרקעי ישראל (ניתן ביום 23/1/07); ע"א 2104/99 "מגשימים" כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נ' פלד (ניתן ביום 30/3/03); רע"א 10623/02 כפר חיטים – מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נ' ביין, פ"ד נז(2) 943 (2003)). 18. ההליך הנוכחי אינו עוסק בכוחה של האגודה להמליץ בפני המינהל על מועמדים להקצאת מגרשים בהרחבה, אלא על אופן מימוש אותו כוח שניתן לאגודה. דומה שאין חולק כי האגודה, בעת שהיא פועלת להכנת רשימת מומלצים, חייבת לפעול על פי קריטריונים ברורים, להתבסס רק על שיקולים ענייניים, לפעול על בסיס עקרונות של הגינות, שוויון וצדק חלוקתי (ראה לגבי חובת האגודה רע"א 10623/02 הנ"ל; ע"א 8223/99 ברוך נ' עזריאל – מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, פ"ד נו(3) 742 (2002); ת.א. (ב"ש) 1083/02 אוחנה נ' כפר אחים – מושב להתיישבות שיתופית בע"מ (ניתן ביום 31/3/05)). חובותיה של האגודה נגזרות גם מכך שבהכנת רשימת המומלצים היא מפעילה למעשה סמכויות של הרשות הציבורית. בהחלטת המינהל 959 נקבעו הוראות בדבר אופן קביעת רשימת המומלצים של אגודה: 5.3 בבואה להמליץ על מועמד תשקול ועדת הקבלה של הישוב החקלאי את השיקולים הבאים: 5.3.1. ככלל, יהיה גיל המועמד 18 שנים ומעלה; 5.3.2 היותו יחיד או אחד מבני זוג; 5.3.3 התחייבותו להקמת בית ביישוב תוך פרק הזמן הקבוע בהסכם הפיתוח עם המנהל; 5.3.4 התאמתו לחיי חברה בקהילה. קביעת ועדת הקבלה בדבר דחיית מועמד מסיבה זו, תהא מבוססת על חוות דעת מקצועית, בלתי תלויה, אשר תתייחס להיבט זה. 5.3.5. אפיונים מיוחדים הרלוונטיים לישוב החקלאי המסוים. ועדת קבלה של ישוב חקלאי תהא רשאית לשקול אפיונים מיוחדים כאמור אך לאחר שאלה אושרו מראש ע"י המינהל ופורסמו ברבים על ידי הישוב החקלאי. 5.3.6. המלצת הישוב החקלאי תידרש גם להעברת זכויות במגרשי בניה למגורים, ובלבד שמתן ההמלצה לא יותנה בתשלום. אלו הן אמות מידה כלליות ואין בהן כדי לחייב את האגודה להמליץ על בני משפחה של חברים דווקא. עם זאת, על האגודה לקבוע את אמות המידה ולפרסמן מבעוד מועד, כדי לאפשר לכל המעוניין בכך לשקול את צעדיו. 19. בשורה ארוכה של פסקי-דין הכירו בתי המשפט בזכותה של אגודה לקבוע עדיפות להקצאת קרקע לבני משפחה מקרבה ראשונה של חברי האגודה. עדיפות זו הוסברה בין היתר בכך שהאגודה מוותרת, לצורך ההרחבה, על זכויות שיש לה במקרקעין שייעודם שונה, בצורך לשמירה על צביון הישוב, בהכרה בחשיבות ההמשכיות בהחזקת המשקים ועוד (ראה ה"פ (ת"א) 1671/97 חסון נ' כפר טרומן מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (ניתן ביום 2/7/98); ה"פ (ת"א) 38/96 גל נ' נווה ירק מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (ניתן ביום 1/7/02); ה"פ (ת"א) 1267/01 גונן נ' יגל מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (ניתן ביום 29/3/04); ה"פ (ב"ש) 4030/01 אסרף נ' מינהל מקרקעי ישראל (ניתן ביום 8/2/05); רע"א 10623/02 לעיל). 20. ההכרה בכוחה של האגודה ליתן עדיפות לבני משפחתם של חברי האגודה מעלה את השאלה הראשונה לעניין זכותו של המבקש, דהיינו מהו המועד הקובע לחברות באגודה, המהווה תנאי להענקת אותה עדיפות; האם מועד ההחלטה על תחילת ההליכים להרחבה, מועד אישור תכנית ההרחבה, מועד ההחלטה על ההגרלה, מועד ההגרלה עצמה וכדומה. עוד יש לבחון האם מדובר בזכות הניתנת להורשה. קביעת "המועד הקובע" לחברות באגודה משליכה על הזכאות ועל-כן גם ההחלטה בדבר "המועד הקובע" צריכה לעמוד במבחני השוויון, ההגינות והענייניות. במיוחד חשוב לזכור, כי בדרך כלל נמשכים ההליכים לשינוי ייעוד והקצאת מגרשים על פני שנים ארוכות ולכל מועד ישנה השפעה רבה על זכויות חברים ובני משפחתם. בשלב זה של ההליך, ובטרם הובררו כל העובדות, אין לשלול את טענתו של המבקש שהמועד הרלבנטי לזכאות אינו מועד ההחלטה משנת 2006, אלא המועד שבו החלו ההליכים לשינוי הייעוד או מועד אישור התכנית, אף כי במסמכים שצורפו אין די לקבוע כי הליכי שינוי הייעוד החלו בטרם הלכו הוריו לעולמם. עם זאת, המבקש אינו עותר לביטול החלטת האגודה לעניין ההגרלה בין חברי האגודה, כך שההכרעה בכל הנוגע לזכותו להשתתף בהגרלה משפיעה על המומלצים האחרים, חברי שכונת החוף ולא על מומלצי האגודה. 21. מעמדות האגודה והמינהל בתביעת תושבי שכונת החוף מתברר, כי לטענתם לא היו לתושבי שכונת החוף כל זכויות להמליץ על מועמדים להקצאה. יתירה מזו, גם בהסכם הפשרה בתביעת תושבי שכונת החוף לא הוכרה זכותם של אלו להיכלל ברשימת המומלצים. זאת ועוד, הסכם הפשרה לא כלל רשימת קריטריונים חדשים להקצאת יתרת המגרשים שנותרו לחלוקה לאחר קביעת מומלצי האגודה, אלא היווה רק פשרה בין הצדדים להליך. בנסיבות שכאלו לא ניתן לבחון את סבירות הקריטריונים לקביעת המומלצים, ואת עמידתם במבחנים שפורטו לעיל. הכוח לקבוע רשימת מומלצים ניתן בהחלטת המינהל לאגודה. משקיבלה האגודה את העיקרון לפיו 15 מגרשים יוקצו למי שאינם מומלצים של חברי האגודה, היה עליה לקבוע קריטריונים חדשים לחלוקת מגרשים אלו ולאפשר לכל מי שעומד באותם קריטריונים להשתתף בהגרלה. פתיחת הדלתות להיכלל ברשימת המומלצים גם למי שאינו חבר אגודה אינה יכולה להיעשות באופן אקראי, רק בשל לחצים מצד מי שהגיש תביעה, וגם החלטות המינהל מחייבות את האגודה לשקול שיקולים ענייניים בבואה להמליץ על מועמדים. 22. קריטריונים שכאלו צריכים להיות ידועים, כך שכל מי שסבור כי הינו עומד בהם יוכל לבקש להציג את מועמדותו. יתירה מזו, הקריטריונים צריכים לעמוד במבחני החלטת המינהל ובמידת הצורך לעמוד לביקורת. 23. במקרה הנוכחי לא נקבעו כל קריטריונים ובא כוח האגודה אישר כי האגודה נכנעה ללחצים והסכימה לכלול את מומלצי תושבי שכונת החוף שלא על פי אמות מידה כלשהן. האגודה סבורה גם כעת כי לא היה כל מקום להכיר בזכותם של תושבי שכונת החוף. די בכך כדי להצדיק מתן הצו. בדברים האמורים אין כדי להביע דעה ביחס לזכותם של תושבי שכונת החוף ובהחלט יתכן, כי אם יקבעו קריטריונים ברורים לקביעת רשימת המומלצים, תינתן לתושבי שכונת החוף זכות להציע מועמדים להקצאת מגרשים. עם זאת יתכן שניתן לכלול בקריטריונים שייקבעו גם מועמדים נוספים שאינם מבין תושבי שכונת החוף, כדוגמת המבקש. 24. המשיבים הדגישו את התנהגותו של המבקש אשר ידע על הליכי ההגרלה ולא עשה מאום במשך זמן רב. כמו כן מציינים הם כי המבקש נמנע מלהצטרף כתובע בתביעת תושבי שכונת החוף והשתהה בבקשתו עד שהושג הסדר הפשרה. בטענות אלו אין די כדי להביא לדחיית הבקשה, שהרי גם האגודה וגם כל שאר המשיבים ידעו על טענותיו של המבקש. המבקש הגיש תביעתו עוד לפני שהושג הסדר הפשרה בתביעת תושבי שכונת החוף. המבקש ביקש לאחד את הדיון בין התביעות והמשיבים התנגדו לכך. דומני כי הטענה שהיה על המבקש להצטרף להליך התביעה של תושבי שכונת החוף אינה יכולה להישמע מפי אלו שהתנגדו לאיחוד. התנהגות תמת לב של המשיבים הייתה צריכה לכלול את המבקש בהליכי המשא ומתן לפשרה. הסעדים 25. המבקש אינו עותר לביטול ההחלטה בדבר המלצה של המועמדים של חברי האגודה, אלא ממקד טענותיו ברשימת המומלצים מטעם תושבי שכונת החוף- משיבים 72-160. המבקש מוכן לסייג את הצו כך שיחול רק על מגרש אחד שייקבע בהגרלה (סעיף ד' לעתירה). כפי שציינתי לעיל, נמצאו פגמים בהחלטת האגודה להמליץ על מועמדיהם של תושבי שכונת החוף בלא שנקבעו כל קריטריונים. פגמים אלו, יש להניח, יישקלו על ידי המינהל בעת שיחליט על הקצאת המגרשים, שהרי כזכור, ההחלטה על הקצאה הינה של המינהל בלבד. לאור פגמים אלו יתכן שראוי היה להורות בצו על עיכוב הליכי ההמלצה לגבי כל 15 המגרשים המיועדים לתושבי שכונת החוף, אולם מצויים אנו בהליך אזרחי ואין להעניק למבקש יותר ממה שביקש. 26. אשר על כן, הנני מתיר בזה את תיקון כתב התביעה כמבוקש וצירוף המשיבים 72-160 כנתבעים נוספים. הואיל ולא מבוקש כל סעד בנוגע למומלצי האגודה, אין מקום לצירופם להליך. כתב תביעה מתוקן יוגש תוך 10 ימים. כמו כן ניתן בזה צו מניעה האוסר על האגודה להעביר את רשימת המומלצים ל-15 המגרשים שיעמדו לתושבי שכונת החוף והאוסר על המינהל להקצות מגרשים למועמדים אלו. כמו כן, ועל מנת לאפשר את צמצום הצו, אני מורה לאגודה ולמשיבים לערוך תוך 30 יום הגרלה ולבחור מגרש אחד אשר יוצא מרשימת המגרשים שיוקצו לתושבי שכונת החוף עד להכרעה בתיק זה. לאחר בחירת המגרש יוכלו המשיבים לפנות לבית המשפט על מנת שצו המניעה יצומצם. הבטוחות שניתנו במסגרת הצו הארעי ישארו בתוקפן עד ההחלטה אחרת. המשיבים יגישו כתב הגנה תוך 30 ימים מקבלת כתב התביעה המתוקן. אני קובע קדם משפט ליום 10/2/11 שעה 9:00. הוצאות ההליך הנוכחי ייפסקו במסגרת ההכרעה בתיק העיקרי. הקצאת קרקעותצו מניעהצוויםהקצאת מגרשיםקרקעותצו מניעה זמני