הצעת חוק סגן ראש רשות מקומית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק מינוי סגן ראש רשות מקומית הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (מינוי, ביטול האצלה והעברה מכהונה של סגן ראש רשות) (תיקון מס’ 23), התשס”ב-2002 דברי הסבר סגן ראש רשות מקומית הוא התפקיד השני בחשיבותו לאחר ראש הרשות המקומית. כיום לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן - החוק), סגן ממלא מקום קבוע, ימונה על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה. לפי סעיף 15 לחוק, סגנים נוספים שאינם ממלאי מקום יכולים להתמנות על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וללא אישור ראש הרשות. על כן מוצע בהצעת החוק לקבוע כי גם לענין סגן שאינו ממלא מקום תהיה המועצה רשאית למנותו על פי החלטת ראש הרשות. סעיף 17 לחוק קובע כי ראש הרשות רשאי, באישור המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש הרשות אך אינו קובע כיצד ניתן לבטל את האצילה. הענין נדון לאחרונה בבג"צ 3659/97 אליהו פרץ, סגן ומ"מ ראש המועצה המקומית בנתיבות נ' יחיאל זוהר, ראש המועצה, בפסה"ד מצוטט בג"צ 170/81 סלמה נ' ראש המועצה המקומית טורעאן שם נקבע כי ראש רשות רשאי לבטל אצילת סמכויות אף ללא אישור המועצה. בהצעת החוק מוצע לסטות מהלכה זו ולקבוע כי ביטול אצילה כאמור יהיה לפי החלטת ראש הרשות ובאישור המועצה. סטייה כאמור תבטא את העובדה כי גם ראש הרשות וגם חברי המועצה הם נבחרי ציבור ועל כן יש חשיבות ביצירת הרמוניה בין כוחו של ראש הרשות לכוחם של חברי המועצה ומנגנון היוצר איזון בין כוחה של המועצה לכוחו של ראש הרשות הוא המנגנון הרצוי. חשוב לציין שבדיוני הועדה לקריאה שניה ושלישית תדון הועדה בהוספת סייגים להפעלת כוחה של המועצה על מנת למנוע מקרים בהם מן הראוי לבטל את אצילת הסמכויות שאצל ראש הרשות לאותו סגן והמועצה תמאן לעשות זאת משקולים זרים. עוד מוצע לענין זה כי עם ביטול האצילה תפקע זכאותו של סגן ראש הרשות לשכר ותנאי שירות. סעיף 25 לחוק קובע כי סגן ראש רשות שהוא ממלא מקום יחדל מכהונתו אם הועבר ממנה בהחלטת ראש הרשות ובאישור רוב חברי המועצה, לעומת זאת סגן שאיננו ממלא מקום יחדל מכהונתו אם הועבר ממנה בהחלטת רוב חברי המועצה בישיבה מיוחדת. לענין זה מוצע בהצעת החוק, כי ההחלטה להעביר סגן מכהונתו תהיה נתונה לראש הרשות באישור המועצה אך לא ברוב חבריה, על מנת למנוע מצב על פיו לא ניתן להעביר סגן בשל חוסר יכולת לגייס רוב במקרה חמור בו אין ספק כי יש צורך להעביר את הסגן מתפקידו. עוד מוצע כי הודעה על התפטרותו של סגן ראש רשות תינתן לא רק למועצה אלא גם לראש הרשות. הצעות חוקרשויות מקומיותראש עיר