תקנות ביוב

תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תשכ"ה-1964 (להלן:"תקנות ביוב") בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, אני מתקין תקנות ביוב אלה: 1. הגדרות בתקנות ביוב אלה - "ועדה" - ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף 29 לחוק; "ערר" - ערר שהוגש על פי סעיף 30 לחוק. 2. פרטי הערר (א) כתב הערר יכיל פרטים אלה: (1) שמו של העורר, משלח ידו, מענו והמען למסירת מסמכים; (2) התאריך שבו נמסרה דרישת תשלום לפי סעיף 28 לחוק; (3) הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו. (ב) הערר יהיה חתום ביד העורר או ביד בא-כוחו. 3. מסירת טפסים (א) העורר יגיש לועדה את כתב הערר בארבעה עותקים (ב) הוגש כתב הערר לועדה, יימסר עותק למשיב. 4. תשובת המשיב (א) המשיב רשאי להגיש לועדה, תוך חמישה עשר יום מהיום שבו נמסר לו העתק כתב הערר, תשובה בכתב בשני עותקים. (ב) התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד בא-כוחו. (ג) הוגשה תשובת המשיב, יימסר לעורר העתק מהתשובה. 5. החלטה על יסוד החומר שבכתב הודיע המשיב בתשובתו כי הוא מסכים לטענות העורר, תדון הועדה על יסוד החומר שבכתב. 6. קביעת מועד לשמיעת הערר התנגד המשיב בתשובתו לטענות העורר או החליטה הועדה להזמין את בעלי הדין, ייקבע - כתום עשרים יום מיום הגשת הערר או תוך שבעה ימים מיום מסירת תשובת המשיב, הכל לפי התאריך המוקדם - מועד לשמיעתו ותימסר לבעלי הדין על כל הודעה מוקדמת של עשרה ימים לפחות. 7. שמיעת טענות בעלי דין (א) הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב. (ב) הועדה רשאית להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב, ככל שהדבר ייראה לה. 8. דיון שלא בפני בעלי הדין בעלי הדין שהוזמנו כדין ולא התייצבו בפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר יחולו לגביהם הוראות אלה: (1) התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לשמוע את הערר שלא בפני המשיב; (2) התייצב המשיב ולא התייצב העורר או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לבטל את הערר. 9. הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בכתב הערר או בתשובת המשיב, אלא אם היא משוכנעת ששמיעת הנימוק שלא הוזכר כאמור דרושה לשם מיצוי הצדק. 9א. הוצאות הועדה רשאי לחייב אחד הצדדים בתשלום ההוצאות שנגרמו לצד השני, כולן או מקצתן. 10. החלטת הוועדה החלטת הועדה תהיה מנומקת; היא תיערך בכתב ותיחתם בידי חברי הועדה. 11. העתק החלטה העתקים מההחלטה, מאושרים ביד יושב ראש הועדה, יימסרו לעורר ולמשיב בסמוך ככל האפשר למתן ההחלטה. 12. מיזוג עררים הועדה רשאית לאחד עררים, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם. תקנותביוב