תקנות בריאות העם קביעת תקנים למי שפכים

תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62ב(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "חוק הביוב" - חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962; "יצרן שפכים גדול" - רשות מקומית או מפעל אשר עומס המזהמים במי שפכים שלהם גדול מעומס שווה ערך של 10,000 תושבים; "יצרן שפכים קטן" - רשות מקומית או מפעל אשר עומס המזהמים במי שפכים שלהם קטן מעומס שווה ערך של 10,000 תושבים; "מיתקן טיהור" - מפעל לטיפול במי שפכים לשם הקטנה של עומס המזהמים שבהם, שאושר לפי סעיף 13 לחוק הביוב; "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; "מעבדה מוכרת"2 - מעבדה שהמנהל הכיר בה לענין תקנות אלה; "מערכת ביוב" - ביב ציבורי או ביב מאסף כהגדרתם בחוק הביוב; "הספר" - המהדורה האחרונה של Standard Methods for the Examination of Water and, Wastewater APHA שעותק ממנו מופקד לעיון הציבור בספריה לרפואה ציבורית ע"ש ד"ר ש' זימן במשרד הבריאות, ירושלים, בשעות שהספריה האמורה פתוחה לקהל; "עומס שווה ערך של תושב" - 50 גרם צח"ב או 75 גרם צריכת חמצן כימית (צח"כ); "צח"ב" - צריכת חמצן ביוכימית בהדגרה של 5 ימים בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס; "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים שמתפקידם התקנת ביוב או החזקתו, ואשר התקינו בתחומם מערכת ביוב. 2. איכות מי שופכין (א) מי שופכין של יצרן שפכים גדול יעברו טיפול במיתקן טיהור ואיכותם תהיה כמפורט בתוספת. (ב) מי שופכין של יצרן שפכים קטן יעברו טיפול במיתקן טיהור ואיכותם תהיה כמפורט בהוראות שנתן המנהל בכתב. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבע המנהל כי מי שפכים, ברמה המפורטת בתוספת, גורמים במקום מסויים למפגע תברואי, לרבות לסיכון מקורות מי השתיה, רשאי הוא לקבוע איכות גבוהה יותר שתמנע את המפגע. 3. בדיקה (א) יצרן שפכים גדול יערוך בדיקה של רמת פצח"ב והמוצקים המרחפים במי השפכים המוטפלים פעמיים בשבוע לפחות או בדיקות אחרות שיקבע המנהל ובתדירות כפי שיקבע. (ב) הבדיקות האמורות יבוצעו במעבדה מוכרת לפי הספר. 4. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים, או קנס כאמור בסעיף 61(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכן קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכת העבירה. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה שמונה עשר חדשים מיום פרסומן. 6. הוראת מעבר המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לכך, לאשר לרשות מקומית ששפכיה עברו טיפול במיתקן טיהור ערב תחילתן של תקנות אלה, רמה מרבית שונה מן האמור בתוספת, לתקופה שיקבע. תוספת (תקנה 2) איכות מי שופכין מרכיב רמה מרבית 1. צח"ב (צריכת חמצן ביוכימית 20 מיליגרם לליטר ב-75% מהבדיקות הנערכות במשך חודש קלנדרי ובלבד שלא יהיו יותר מ-40 מיליגרם לליטר בבדיקה אחת. 2. ריכוז מוצקים מרחפים 30 מיליגרם לליטר ב-80% מהבדיקות הנערכות במשך חודש קלנדרי. רפואהתקנותבריאות העם