פתיחת עסק מתחרה - צו מניעה

החלטה רקע בין המבקש למשיבה 1 נחתם חוזה שכירות לפיו שכר המבקש ממשיבה 1 חנות בקניון לב אשדוד (להלן: "הקניון") למטרת עסק לממכר לבני נשים, בגדי ים ופיג'מות (נספח א) (להלן: "החוזה"). בין היתר נקבע בסעיף 3א' לחוזה סעיף בלעדיות לפיו: "...המשכיר לא יתיר ניהול עסק אשר עיסוקו העיקרי יהיה אחת מהמטרות המפורטות להלן, למעט חנויות קיימות בקניון במועד חתימת הסכם זה." למבקש נודע כי המשיבות עומדות להתקשר בהסכם לפתיחת חנות מרשת "אינטימה" העוסקת במכירת לבני נשים, בגדי ים ופיג'מות, בקומה המרכזית בקניון. המבקש פנה אל המשיבות לבל יפתחו את החנות המתוכננת אשר לטענתו מהווה הפרת סעיף הבלעדיות שנחתם במסגרת ההסכם. פנייתו לא נענתה. בתא 1846/02 עתר המבקש לצו מניעה קבוע שיאסור על המשיבות לפתוח חנות אינטימה בקניון. בבקשה שבפני עתר המבקש לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבות לפתוח חנות אינטימה בקניון. דיון המבקש טוען לקיומו של סעיף בחוזה המחייב את משיבה 1 שלא להתיר פתיחת עסק מתחרה לעסקו בקניון ומבקש לאוכפו. המשיבות טוענות, כי המבקש השתהה בהגשת התביעה והבקשה ולמשיבות נגרמו הוצאות כספיות הכרוכות בשיפוץ החנות והתאמתה. עוד טוענות המשיבות, כי יש לדחות את הבקשה מאחר והמבקש עצמו הפר את חוזה השכירות ואין הוא זכאי לסעד של אכיפה. טענה נוספת העלו המשיבות ולפיה הסעיף בחוזה המגביל את משיבה 1 מלהשכיר חנויות בקניון לעסקים המתחרים במבקש הוא בגדר הסדר כובל אסור ואין לאוכפו. החלטתי להיענות לבקשה מהנימוקים שלהלן: א. א. אין חולק שבין משיבה 1 למבקש נכרת חוזה ובין היתר הסכימה המשיבה שלא להתיר ניהול עסק אשר עסוקו העיקרי לבני נשים, בגדי ים ופיג'מות, בקניון לב אשדוד. ב. ב. בחודש יוני אישרה גב' סאידוב מרינה כי חנות אינטימה עומדת להיפתח בקניון וביום 27.6.2002 נדחתה דרישת המבקש שלא לפתוח את החנות. בנסיבות אלה איני מוצא ממש בטענת השיהוי של המשיבות. ג. ג. נראה לי, כי טענת המשיבות לפיה המבקש הפר לכאורה את החוזה הועלתה בשל הגשת התביעה על ידי המבקש. מכל מקום טענה זו מורכבת, יש לבחון האם הופרו הוראות החוזה על ידי המבקש והאם מדובר בהפרות יסודיות או שמא בהפרות הניתנות לריפוי. לכך יש להוסיף שמשיבה 1 לא הודיעה למבקש על ביטול החוזה ולא נקטה בצעד משפטי כלשהו לביטול החוזה עד ליום 18.7.02, כשבועיים לאחר הגשת תביעת המבקש, למרות שלטענתה המבקש לא שילם דמי שכירות כבר בחודשים ינואר מרץ שנה זו. לפיכך, נראה לי שלא יהיה זה ראוי לדון בטענה זו במסגרת הבקשה שבפני. ד. ד. עוד טוענות המשיבות, כי פתיחת חנות אינטימה נעשית במסגרת התארגנות עסקית של משיבה 2 ואינה בגדר עסק חדש הנכלל בהגבלה על פי סעיף 3א' 3.3. לחוזה. פרשנות המשיבות לסעיף 3א' 3.3 אינה תואמת את לשון הסעיף. זאת ועוד, גם לשיטת המשיבות לפיה ההגבלה על פי סעיף 3א' 3.3 לחוזה חלה רק על עסק חדש, עדותו של מר אהליאב עזריה (ע' 5 לפרוטוקול) מלמדת שמדובר בפתיחת חנות של רשת "אינטימה", המהווה רשת עצמאית ונפרדת מרשת גולף, ולכאורה מדובר בעסק חדש שחלה עליו ההגבלה שבסעיף 3א' 3.3. ה. ה. לדעתי ההסדר לפיו מוגבלת משיבה 1 מלאפשר למתחרים של המבקש לפתוח עסק מתחרה בתחומי הקניון הוא הסדר כובל שאינו נכנס לגדר הפטור הכלול בסעיף 3 (3) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988. ברם, ברע"א 4933/01 סופרפארם (ישראל) בע"מ נ' חברת קניון אדומים ואח', תק - על 2001 (2), 28, נקבע, שיש להעדיף את קיום ההתחייבויות של הצדדים על פי החוזה ולא להכנס לשאלת תוקפו של הסדר הנראה לכאורה כהסדר כובל בשלב הבקשה לסעד זמני. משאין מחלוקת באשר להתחייבות משיבה 1 שלא להתיר פתיחת חנויות המתחרות בעסקו של המבקש אין להזדקק לשאלת תוקפה של התחייבות זאת במסגרת בקשה זו. ו. ו. אוסיף, כי איני מקבל את טענת המשיבות לפיה סעיף 3א' 3.3 לחוזה פוגע בזכות לחופש העיסוק של מאן דהוא. משיבה 1 היא בעלת הזכויות בקניון וממילא נשללת הזכות לחופש העיסוק בתחומי הקניון מכל העוסקים שלא כרתו עם משיבה 1 חוזה שכירות. אלה שהתקשרו עם משיבה 1 בחוזה שכירות נטלו על עצמם מגבלות דוגמת המגבלה הכלולה בסעיף 3ב' לחוזה מרצונם החופשי, ולעומתם נטלה על עצמה משיבה 1 מגבלה דוגמת סעיף 3א' 3.3 לחוזה, אף היא מרצונה החופשי. הפגיעה הגלומה בסעיף 3א' 3.3 היא בתחרות החפשית. זו פגיעה באינטרס הציבורי עליו בא חוק ההגבלים העסקיים להגן. סוף דבר צו המניעה הארעי יהפוך לצו מניעה זמני שיעמוד בתקפו עד למתן פסק-דין בתיק העיקרי. הערבות בנקאית שהופקדה בעקבות מתן הצו הארעי תעמוד בתקפה עד למתן פסק הדין. הוצאות הבקשה ושכ"ט בסך 25,000 ₪ על פי התוצאות בתיק העיקרי. פתיחת עסקעסק מתחרהצוויםצו מניעה