תקנות ההקלות - משפחות חיילים שנספו במערכה

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), תשי"ט-1959 (להלן:"תקנות ההקלות") בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33 (א) ו-37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים), תש"י-1950, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "יתום" - ילדו של הנספה, לרבות ילד חורג וילד מאומץ שטרם מלאו לו שלושים שנה; "הורה" - לרבות אפוטרופוס הממונה כדין על יתום; "מימון" - המצאת אמצעים כספיים, לרבות מענקים הדרושים ליתום לרכישת השכלה על-תיכונית; "ראש אגף" - מנהל אגף השיקום במשרד הבטחון; "מנהל לשכה" - מנהל לשכה מחוזית או אזורית של אגף השיקום שבמשרד הבטחון; "יתום בגיר" - יתום שמלאו לו 18 שנה; "ממונה" - ממונה על עניני תעסוקה והכשרה מקצועית באגף השיקום; "שכר-לימוד" - לרבות אגרת-לימוד, דמי-הרשמה לבית-הספר, דמי-בחינות, דמי שימוש בספריות, דמי-השתלמות בחוגים במסגרת בית-הספר, הוצאות בדיקות פסיכוטכניות ותשלומים לביטוח רפואי, תשלום לקרן-תרבות ולקרן בניין וכיוצא באלה. 2. ועדה להשכלה על-תיכונית (א) ליד אגף השיקום במשרד הבטחון תוקם ועדה להשכלה על-תיכונית (להלן - הועדה) בהרכב זה: (1) הממונה, שישמש יושב-ראש; (2) נציג משרד החינוך והתרבות; (3) נציג ארגון "יד-לבנים". (ב) רוב חברי הועדה הם מנין חוקי לכל דבר שהועדה הוסמכה לו בתקנות אלה ובלבד שלדיון הוזמנו כל חבריה על ידי הממונה. (ג) החלטות מתקבלות ברוב דעות; היו הדעות שקולות, יכריע היושב-ראש. 3. בקשה למימון השכלה על-תיכונית (א) יתום המבקש מימון לרכישת השכלה על-תיכונית יגיש בקשה בכתב למנהל הלשכה שבאזור-מגוריו, יצרף לה תעודת-בגרות ויוכיח שהמוסד להשכלה על-תיכונית, בו הוא רוצה להשתלם, מוכן לקבלו. (ב) בבקשה יציין היתום את המקצוע שברצונו לרכוש על ידי השתלמות, את הזמן הדרוש להשתלמות, ואת המוסד להשכלה על-תיכונית שבו הוא רוצה להשתלם. (ג) ליתום שלא צירף לבקשתו תעודת-בגרות אולם הוכיח שמוסד להשכלה על-תיכונית מוכן לקבלו כתלמיד שלא מן המנין רשאית הועדה לאשר מימון לימודיו במוסד בשנה הראשונה אם שוכנעה כי קיים סיכוי סביר שבשנת-לימודיו הראשונה ימלא את תנאי המוסד לקבלתו כתלמיד מן המנין; המימון יינתן כהלוואה ואם בתום השנה הראשונה יתקבל כתלמיד מן המנין יחולו עליו הוראות תקנה 10 מיום תחילת לימודיו. 4. טיפול בבקשה על-ידי מנהל הלשכה (א) מנהל הלשכה רשאי לחקור יתום, שהגיש בקשה למימון רכישת השכלה על תיכונית, או הורו, בכל הענינים שלדעתו יש להם נגיעה לאותה בקשה. (ב) מנהל הלשכה רשאי לדרוש מההורה או מהיתום שימציאו לו הוכחות לאימות הפרטים הרשומים בבקשה או לאימות התשובות שניתנו לשאלות המנהל שהוצגו בזמן החקירה כאמור בתקנת-משנה (א). (ג) מנהל הלשכה רשאי להורות שהיתום ייבדק בדיקה פסיכוטכנית לשם בירור כל ענין הנתון לבדיקה והכרוך בבקשה כאמור. 5. העברת הבקשה לועדה (א) מנהל הלשכה ירשום בכל בקשה למימון רכישת השכלה על-תיכונית ליתום פרטים אלה: (1) חוות-דעתו בדבר הבקשה; (2) הזמן הדרוש להשתלמות המבוקשת; (3) סכום המימון הכרוך בביצוע הבקשה. (ב) קיבל מנהל הלשכה את הפרטים הדרושים, יעביר את הבקשה יחד עם הפרטים והמסמכים שיקבל לועדה בצירוף המלצתו. 6. טיפול בבקשה על ידי הועדה (א) לועדה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל הלשכה לפי תקנה 4. (ב) מנהל הלשכה ייצג את הלשכה בזמן דיון הועדה בבקשה. (ג) הועדה רשאית לדחות את הבקשה, לאשר את צורת ההשתלמות במוסד להשכלה על תיכונית כפי שהוצעה על ידי היתום בבקשתו, בתנאים וסייגים שתמצא לנכון וכן רשאית היא להחליט באותו אופן על מוסד להשכלה על-תיכונית אחר שבו אפשר, לדעתה, לקבל את ההשתלמות המבוקשת על ידי היתום. 7. הודעה על החלטה החלטת הועדה תודע בכתב על ידי מנהל הלשכה ליתום או להורו תוך 14 יום מהיום שבו נתקבלה. 8. עיון נוסף (א) נראה ליתום או להורו שנפגע על ידי החלטת הועדה, רשאים הם לבקש, תוך 14 יום מהיום שהודע להם על החלטת הועדה, עיון נוסף על יסוד נימוקים שיביאו לפני הועדה. (ב) החלטת הועדה לאחר העיון הנוסף, שהסכים לה ראש האגף, היא סופית. 9. סמכות ראש האגף ראש האגף רשאי לבטל או לאשר את החלטת הועדה בתנאים או בסייגים שימצא לנכון, וכן רשאי הוא להחליט על צורת השתלמות או על מוסד לרכישת השכלה על-תיכונית השונים מאלה שנקבעו בהחלטת הועדה, והחלטתו היא סופית. 10. מימון (א) המימון לרכישת השכלה על-תיכונית כולל - (1) שכר-לימוד בשיעור המקובל במוסד להשכלה על-תיכונית בארץ בהתאם לאישור המוסד; (2) הוצאות רכישת ספרי לימוד, מכשירי לימוד וציוד בשיעור שיאשר הממונה, בהתאם להנחיות ראש האגף שיפורסמו בהוראות אגף השיקום; (3) תשלום למחיית יתום שגילו עולה על 21 שנים, ושאין סעיפים 8, 9, 13, 13א, 13ב או 30 לחוק חלים עליו - 51.7% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי. (ב) התשלומים לפי תקנת משנה (א) יינתנו כהענקה. (ג) במידה והיתום ייהנה בזמן-לימודיו מפרס-לימודים מכל מקור שהוא, תנוכה מחצית סכום הפרס מסך כל התשלומים שאושרו לו באותה שנת-לימודים. (ד) יתום בגיר שגילו עד 21 שנים והוא לומד במוסד להשכלה על תיכונית יהיה זכאי לתשלום מחיה בשיעור ההפרש שבין התשלום לפי תקנת משנה (א)(3) לבין חלקו האישי בתגמולים. 11. תקופת המימון תקופת המימון היא כתקופת הלימוד בפועל ולא תעלה על תקופת הלימוד הרגילה המקובלת במוסד להשכלה על-תיכונית שבו אושרה ליתום ההשתלמות האמורה והדרושה בכדי לאפשר לתלמיד במוסד האמור לגשת לבחינת-סיום או לבחינת לקבלת תואר אקדמאי מדרגה נמוכה שתזכהו להתחיל בהתעסקות או בהתמחות במקצוע ששימש מטרת השתלמותו, ובלבד שעם הגיעו של היתום לגיל 30, ייפסק המימון. 12. מועד ביצוע המימון מועדי ביצוע המימון יהיו - (1) לגבי הוצאות לפי תקנה 10(א)(1) - כפי שהוסכם בין ראש האגף או הממונה ובין המוסד שבו תינתן ליתום ההשתלמות שאושרה לו; (2) לגבי הוצאות לפי תקנה 10(א)(2) - כפי שייקבע על ידי הממונה; (3) לגבי הוצאות לפי תקנה 10(א)(3) - בסופו של כל חודש. 13. פרעון המילווה וריבית (א) המילווה לפי תקנות אלה ייפרע על ידי היתום במשך תקופה השווה לתקופת המימון בשיעורים חדשיים שווים החל מתום שנה מסיום תקופת הלימודים האמורה בתקנה 11. (ב) מפגר יתום בפרעון המילווה במועדים שנקבעו לפי תקנות אלה, רשאים מנהל הלשכה להורות כי היתום ישלם ריבית כדין בעד סכום המילווה שבפיגור. 14. סיום המימון (א) מימון לרכישת השכלה על-תיכונית יסתיים - (1) אם ראש האגף החליט להפסיק את המימון מחמת שהיתום לא מילא אחרי הוראות תקנה 15(1) ו-(2); (2) כתום התקופה האמורה בתקנה 11. (ב) נראה להורה או ליתום שנפגעו על ידי החלטת ראש האגף בדבר הפסקת המימון, רשאים הם לערער על ההחלטה האמורה בפני הועדה, תוך 14 יום מהיום שהודע להם על החלטת ההפסקה, וההחלטה היא סופית. 15. חובת היתום יתום שאושר לו מימון לרכישת השכלה על-תיכונית חייב - (1) למלא אחרי הוראות המחייבות במוסד שבו הוא מקבל השתלמות שאושרה לו ובכלל זה להשתתף בשיעורים ובעבודה המעשית וכן לעמוד בבחינות; (2) להוכיח למנהל הלשכה הנוגע בדבר בתום זמן לימוד הנהוג במוסד האמור, כי עמד בבחינות הדרושות וכי נזקף לו זמן הלימוד שחלף; (3) לפרוע במועד את המילוות שקיבל למימון רכישת השכלתו העל-תיכונית; (4) לשלם בעד סכומי המילווה שפיגר בתשלומם את הריבית הקבועה על פי תקנה 13(ב). 16. מסירת הודעת החלטה הודעה על החלטה על פי תקנות אלה שנשלחה ליתום באמצעות דואר רשום לפי המען הידוע לאחרונה למנהל הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה ליתום כתום 14 יום מיום מסירתה למשרד הדואר על מנת לשלחה ליתום, אלא אם הוכח ההיפך. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן:"תקנות ההקלות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(א) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), או בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מיסוי מקרקעין), לפי הענין, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת; (2) "נישום" - כמשמעותו בסעיף 40(6) לחוק; (3) "מס" - לרבות מס שבח, מס מכירה ומס רכישה כמשמעותם בחוק מס שבח; (4) "הסכם" - הסכם הקיבוצים, הסכם נוסף, וההסדר כהגדרתם בסעיף 40 לחוק; (5) "שנות ההסכם" - התקופה שתחילתה בשנת המס שבה היה אדם לראשונה לנישום, וסופה בתום שנת המס 2012; (6) "נכס" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה לרבות זכויות כאמור בפסקאות (3) ו-(4) להגדרה האמורה; (7) "הכנסה מחקלאות" - לרבות הכנסותיו של נישום מאספקת שירותים או נכסים בחקלאות, מעיבוד ושיווק תוצרת חקלאית ומהשכרת נכסים המשמשים בחקלאות; (8) "מדד של חודש פלוני" - המדד של אותו חודש שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש שלאחריו; (9) "סכום נוסף" - סכום שכתוצאה מההסכם הפך לחוב של הנישום, ושבהסכם נקבע שעל הנישום לשלמו בשנות ההסכם, לרבות סכום כאמור שהנישום נתחייב בו כתוצאה ממימוש ערבות ושהנישום נתבע לשלמו ואינו יכול לגרום לביטולו או לתבוע בשלו השתתפות אדם אחר, ובלבד - (1) שלא יראו סכום כ"סכום נוסף" לפני המועד שבו נתגבשה זכותו של הנושה לתבוע את הסכום מהנישום; (2) שסכום נוסף לא יעלה על הסכום שהנישום היה חייב בו אילו שילם את החוב, במזומנים, ביום שבו צריך היה לרשום את הסכום בספרי חשבונותיו. (10) "סכום מתואם" - הסכום שמדובר בו כשהוא מוכפל במדד החודש האחרון של שנת המס שבה קוזז או הופחת ומחולק במדד החודש שקדם לחודש שבו נתקבל או הוצא הסכום, לפי הענין; (11) "הכנסה פטורה" - הכנסה פטורה ממס לפי תקנה 2, 3 או 3א; (12) "אמצעי שליטה", בחבר בני אדם - כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה. 2. פטור ממס לחובות שנמחלו הכנסה שנצמחה לנישום, בשנות ההסכם, על פי סעיף 3(ב) לפקודה, כתוצאה מהחלת ההסכם עליו, תהא פטורה ממס. 3. פטור ממס שבח נישום שמכר בשנות ההסכם מקרקעין יהא פטור ממס שבח וממס מכירה אם הוכח להנחת דעת המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין שנתקיימו שני אלה: (1) המקרקעין שימשו אותו בייצור הכנסתו בתקופה שקדמה למכירה; (2) כל התמורה ממכירת המקרקעין משמשת לכיסוי התחייבויות של הנישום הכלולות בהסכם. 3א. פטור ממס רווח הון - הוראת שעה לשנים 2007 עד 2010 (א) נישום שמכר בשנות ההסכם אמצעי שליטה בחבר בני אדם, יהא פטור ממס על רווח הון על חלק התמורה ששימש לכיסוי התחייבויות הנישום הכלולות בהסכם, אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שנתקיימו כל אלה: (1) התמורה ממכירת אמצעי השליטה בחבר בני האדם משמשת לכיסוי התחייבויות הנישום הכלולות בהסכם; (2) הנישום מילא את שאר תנאי ההסכם הנוגעים למכירה או הנובעים ממנה; (3) חבר בני האדם שנמכרו בו אמצעי השליטה התאגד בישראל עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), או שהוא חבר בני אדם שהתאגד בישראל לאחר המועד האמור והוא חליפו של חבר בני אדם שהתאגד לפני מועד זה במסגרת ארגון מחדש של עסקיו או נכסיו של חבר בני האדם שהתאגד לפני המועד האמור, והכל ובלבד שהארגון מחדש נעשה לתכלית עסקית וכלכלית והימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן מהמטרות העיקריות של הארגון מחדש; (4) מינהלת ההסדר או גוף אחר שהמנהל אישר לענין זה, אישרו כי מתקיימים התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3), לרבות את סכום התמורה ששימשה לכיסוי התחייבויות הנישום הכלולות בהסכם, על גבי טופס שקבע המנהל, ובלבד שאישור מינהלת ההסדר או הגוף האחר, לפי הענין, כי מתקיימים התנאים האמורים בפסקה (2) יינתן רק לאחר שקיבלו את אישור המנהל הכללי של משרד האוצר או מי שהוא הסמיך לכך כי מתקיימים התנאים האמורים באותה פסקה; (5) מינהלת ההסדר פנתה למנהל בבקשה לקבוע כי מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה זו (להלן - הבקשה), והמנהל קבע כי מתקיימים התנאים כאמור. (ב) (1) הבקשה תכלול את כל העובדות המהותיות והפרטים הנוגעים למכירה, ויצורפו לה הסכם המכירה, מסמכים, אישורים וכן מסמך או פרט אחר, הכל כפי שיורה המנהל, לפי נסיבות הענין; (2) המנהל רשאי לדרוש כל מסמך או פרט נוסף שייראה לו דרוש לענין החלטתו בבקשה; (3) המנהל יודיע את החלטתו ונימוקיו לגבי הבקשה בתוך 90 ימים מיום שהגיעה אליו הבקשה וכל המסמכים כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ג); לא השיב המנהל על הבקשה בתוך המועד האמור, יראו את הבקשה כאילו נתקבלה. 3ב. פטור ממס רווח הון - הוראת שעה לשנים 2011 ו-2012 על אף האמור בתקנה 3א(א) רישה - (1) בשנת המס 2011 יראו כאילו במקום "יהא פטור ממס על רווח הון" נאמר "שיעור המס שיחול על מכירה כאמור יהא 35% משיעור המס הקבוע בסעיף 91 לפקודה, לפי הענין"; (2) בשנת המס 2012 יראו כאילו במקום "יהא פטור ממס על רווח הון" נאמר "שיעור המס שיחול על מכירה כאמור יהא 70% משיעור המס הקבוע בסעיף 91 לפקודה, לפי הענין". 4. מכירה ללא תמורה (א) מכירה, העברה או פעולה שנעשו בשנות ההסכם, שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי נעשו ללא תמורה במסגרת ההסכם, או שנעשו בין אגודה שיתופית חקלאית לבין יחידים חברי האגודה במסגרת ארגון מחדש של ענפי האגודה כמתחייב מההסכם, יהיו פטורות ממס ולא יוכר בשלהן הפסד לצרכי מס. (ב) הועבר נכס או מלאי עסקי בפטור ממס כאמור בתקנת משנה (א), יום הרכישה, המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי, שווי הרכישה או עלות המלאי לצרכי מס, לפי הענין, בידי הנעבר, יהיו כפי שהיו בידי המעביד אילו לא הועבר הנכס או המלאי. 5. קיזוז הכנסות פטורות היתה לנישום הכנסה פטורה בשנת מס משנות ההסכם, תקוזז ההכנסה הפטורה כנגד סכום נוסף שהיה לנישום באותה שנה ויתרת ההכנסה הפטורה תקוזז כנגד הפסדים הניתנים לקיזוז לפי סעיפים 28 או 92 לפקודה, לרבות הפסדים שהועברו משנים קודמות; יתרת סכום ההכנסה הפטורה תועבר כשהיא מתואמת לשנות ההסכם הבאות, כסדרן, ותקוזז כנגד סכום נוסף והפסדים כאמור שיהיו לנישום בשנים האמורות. 6. סכום נוסף (א) נישום החייב בסכום נוסף בשנת מס משנות ההסכם יחולו לגביו הוראות אלה: (1) הסכום הנוסף יקוזז כנגד הכנסה פטורה כאמור בתקנה 5; (2) יתרת הסכום הנוסף תותר בניכוי כנגד הכנסת הנישום; (3) היה לנישום הפסד בשל ניכוי הסכום הנוסף, יראוהו כהפסד הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה בשנות ההסכם, והחל בשנת המס 1993 יותר ההפסד בקיזוז כנגד הכנסה מחקלאות בלבד. (ב) נוכה בשנה כלשהי סכום נוסף מהכנסתו של נישום או שהיה לנישום הפסד כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לתקנת משנה (א), ובשנות ההסכם שלאחר מכן היתה לנישום הכנסה פטורה, יראו את ההכנסה הפטורה עד לגובה הסכום הנוסף כשהוא מתואם, כהכנסה חייבת של הנישום. (ג) סכום נוסף שניתן לקבל בשלו זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, לא יחול לגביו האמור בתקנת משנה (א). 7. הגשת בקשה להקלות במס נישום התובע הקלה במס לפי תקנות אלה, יצרף לדו"ח על הכנסתו החייבת לפי סעיף 131 לפקודה, דו"ח על ההקלות במס להן הוא זכאי; דו"ח כאמור יוגש על גבי טופס שיקבע המנהל, ימולא על כל פרטיו וייחתם בידי הנישום או בידי בא כוחו. 8. דין נישום שפנקסיו בלתי קבילים (א) נישום שנקבע לגביו שפנקסיו בלתי קבילים בשנת מס אחת בתקופת תחולת פרק ח' לחוק, לא יהא זכאי באותה שנת מס להקלות במס מכוח פרק ח' לחוק. (ב) נישום שנקבע לגביו שפנקסיו בלתי קבילים ביותר משנת מס אחת בתקופת תחולת פרק ח' לחוק, לא יהא זכאי להקלות במס מכוח פרק ח' לחוק. (ג) ניתנו לנישום הקלות במס מכוח פרק ח' לחוק ולאחר מכן נשללה זכאותו להקלות מכוח תקנות משנה (א) או (ב), יישללו ההקלות למפרע והנישום יחוייב בתשלום המס שהופטר ממנו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום. 9. אישורים הקלות מס לפי תקנות אלה יינתנו רק לגבי סכומים שאישרו מינהלת ההסדר או גוף אחר שאושר לענין זה בידי המנהל ושפורטו על גבי טופס שקבע המנהל. 10. התחמקות ממס ראה המנהל שפעולות מסויימות או מועדיהן, נעשו או נקבעו במטרה להפחית מסים באופן בלתי נאות, רשאי הוא להתעלם מהם ולקבוע כי תקנות אלה יחולו לגבי הנישום כאילו פעולות ומועדים אלה לא נעשו ולא נקבעו, וכן רשאי הוא לקבוע כי הנישום לא יהא זכאי להטבות לפי תקנות אלה לגבי הפעולות האמורות. 11. הגבלת הקלות במס סך כל הסכומים שיותרו בניכוי בתוספת סך כל ההכנסות הפטורות ממס על פי החוק ועל פי תקנות אלה, בכל שנות ההסכם, לא יעלה על 1.5 מיליארד שקלים חדשים; הסכום כאמור בהפחתת כל הסכומים שהותרו בניכוי עד תום שנת המס 1991 ובהפחתת סך כל ההכנסות הפטורות שנצמחו עד תום השנה האמורה, יתואם לשנת המס 1992 לפי שיעור עליית המדד באותה השנה. 12. הגבלת מתן ההקלות פרט להקלות במס המפורטות בחוק ובתקנות אלה לא יינתנו הקלות במס מכוח פרק ח' לחוק. 13. תיאומים בשל אינפלציה בקביעת הכנסתו החייבת של נישום, המדווחת לפי פרק ב' לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן - חוק התיאומים), יחולו הוראות אלה: (1) הפסדים משנים קודמות שקוזזו כנגד הכנסה פטורה ממס, יתואמו עד החודש שקדם למועד שבו נתקבלה ההכנסה הפטורה; (2) כל ההכנסות הפטורות של הנישום, בין אם קוזזו ובין אם לא קוזזו כאמור בתקנה 5, ייחשבו כשינוי חיובי לפי סעיף 2 לתוספת ג' לחוק התיאומים. 14. תחולה תחולתן של תקנות אלה מיום י"א בטבת התשמ"ח (1 בינואר 1988). צבאחוק משפחות חיילים שנספו במערכהאלמנות / יתומי צה"ל / משפחות שכולותתקנותחיילים