שחרור ממעצר בפיקוח מפקחים

החלטה ביום 18/10/07 ניתנה החלטה בה הוריתי על מעצרו של המשיב 1 עד תום ההליכים. עוד קבעתי באותה החלטה כי בנוגע למשיבים 2-4 ניתן לשקול את שחרורם לחלופת מעצר, אשר תהיה מרוחקת כ- 50 ק"מ מהישוב טמרה ותכלול פיקוח ראוי. לבית המשפט הוגשו תסקירים. ככלל, המליצו התסקירים על שחרור לחלופת מעצר. יצוין כי שניים מהמשיבים הם אחים (משיב 2 ומשיב 4). שרות המבחן לא המליץ כי השניים יהיו באותה כתובת. עם זאת, המליץ שרות המבחן על שחרורם של כל אחד מהמשיבים, זאת בפיקוח של מפקחים שנבדקו ע"י שרות המבחן ונמצאו מתאימים, ובסיוע של איזוק אלקטרוני. בפני בית המשפט הופיעו המפקחים המוצעים. יצויין כי שרות המבחן בחן בפועל רק מפקח אחד לכל כתובת. בית המשפט הבהיר במהלך הדיון כי לא ניתן להסתפק במפקח אנושי אחד, באופן המטיל על אותו מפקח להיות, למעשה, במעצר בית. לכן, במהלך הדיון הוצעו גם מפקחות נוספות. בנוגע לאחת המפקחות שהוצעה, הגב' עבדאללה סבאח, הוגש לבית המשפט רישום פלילי המראה כי בעברה הרשעה בעבירות כנגד שוטרים ועובדי ציבור, וכן הרשעה קודמת יותר בעבירת רכוש ואלימות. בכל הנוגע למפקחת זו, אני סבור כי היא מפקחת ראויה, הגם שמדובר בהרשעה בעבירות כנגד שוטרים. אמנם, ככלל, אדם בעל עבר פלילי, לא כל שכן עבר של הרשעה בעבירות נגד שוטרים, אינו ראוי להיות זה שיפקח על חלופת מעצר, דבר שמחייב מערכת של אמון וקשר עם המשטרה. עם זאת, בהתחשב בעובדה שאותה הרשעה היתה בשנת 1992 בהתייחס לעבירה משנת 1991, סבור אני כי ניתן לראות בהעדר הרשעות נוספות מאז, כראיה לכך שאותה מפקחת יכולה למלא אחר תפקידה. עוד יצוין, כי בית המשפט בירר עם הממונה על הפיקוח האלקטרוני ונמסר כי אין מניעה טכנית להרכיב על מכשיר טלפון אחד מספר אזיקים אלקטרוניים. מכאן, שאין מניעה טכנית ששני האחים ישהו במעצר בית במקום אחד. לא מצאתי באמור בתסקירים נימוק מדוע ראוי להפרידם. ממילא, גם במעצר מוחזקים הם ביחד (ככל שהדבר נוגע לתיאום גירסאות וכיו"ב) ולא ראיתי סיבה אחרת מדוע לא ישהו בכתובת אחת, הכל בכפוף לסדרי פיקוח נאותים ובהתחשב בהיותם באותה כתובת. עם זאת, לא אוכל, לעת הזו, להורות על שחרורם של המשיבים לחלופות המעצר שהוצעו, מחמת קירבתם לישוב טמרה. בהחלטה מיום 18/10/07 ציין בית המשפט כי על החלופה להיות במרחק של 50 ק"מ מהישוב טמרה. מרחק זה לא נקבע בהחלטה סתם כך. בית המשפט מביא בחשבון את זמן התגובה של מערך הפיקוח האלקטרוני. בהתאם, השחרור לחלופת מעצר ביחד עם אמצעי הפיקוח שנקבעו, אמור לספק אפשרות להתראה על הפרת תנאיי שחרור, זמן סביר לפני שיתאפשר למי מהמשיבים לצאת מהבית ולהגיע לכפר טמרה. החלופות שהוצעו, הגם שהמפקחים ראויים, הם בכפר ג'דידה, המרוחק פחות מ- 14 ק"מ מטמרה. מרחק זה אינו מספק את זמן ההתראה הנדרש בהתאם להנחיות בית המשפט בהחלטה מיום 18/10/07. יש מקרים בהם שוקל בית המשפט לצמצם את טווח ההרחקה ממוקד ביצוע העבירה, וזאת כנגד הקשחת תנאיי פיקוח. במקרה זה, אמנם המפקחים ראויים, ואולם מדובר בקרובי משפחה שבהתאם, יש להביא בחשבון את הקושי באחריות המוטלת עליהם, שעניינה האפשרות להסגיר למשטרה בן משפחה שהפר את תנאיי השחרור. הדבר נכון במיוחד בנוגע לגב' מרוואה בשתאווי, שהיא אשתו של המשיב מס' 3. בנסיבות אלו, גוברת החשיבות של אמצעי הפיקוח וההתראה האחרים, שעניינם פיקוח אלקטרוני, טווח התראה ובטוחות כספיות. כפי שעולה מהטיעונים שבפני, מצבם הכלכלי של המשיבים אינו מאפשר מתן בטוחות כספיות ממשיות. יצוין אף כי אחד מהם מיוצג ע"י הסניגוריה הציבורית. בנסיבות אלו, כאשר יכולתם של המפקחים, הגם שהם ראויים, מוגבלת, וכאשר אין אפשרות להרתעה באמצעות בטוחות כספיות ראויות, גובר הצורך בהקפדה על טווח הרחקה, הכל בשים לב למגבלות מערכת הפיקוח האלקטרוני. בשים לב לאמור לעיל, לא אוכל לאשר את החלופות שהוצעו בכפר ג'דידה. אשר על כן, אני מורה על מעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים, תוך הבהרה כי סבור אני שניתן להורות על שחרורם בפיקוח של מפקחים ראויים (לרבות אלו שהופיעו בפני), ואיזוק אלקטרוני, והכל בטווח של 50 ק"מ ומעלה ממוקד ביצוע העבירות נשוא כתב האישום, ומקום מגורי המתלונן. אם תמצא חלופה ראויה, בהתאם לאמות המידה שנקבעו על-ידי בית המשפט, כי אז יוכלו המשיבים לפנות בבקשה לעיון חוזר. שחרור ממעצרמעצר