תקנות הסנגוריה הציבורית

תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 19(ב), 22 ו-23 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. בקשה למינוי סניגור ציבורי (תיקון: תשנ"ח) (א) מי שנתמלא בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 18(א)(1) עד (4) או (7) לחוק או בתקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק (להלן - המבקש), יגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי נגדו, לפי טופס 1 בתוספת. (ב) הבקשה למינוי סניגור ציבורי של עצור תועבר ללשכת הסניגוריה הציבורית, באמצעות הממונה על החקירה, בהקדם האפשרי. (ג) עצור שהובא לבית משפט להליך של מעצר או שחרור בערובה, וטרם הגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי, כאמור בתקנת משנה (א) או שהבקשה טרם הועברה ללשכת הסניגוריה הציבורית לפי תקנת משנה (ב), רשאי להגיש את בקשתו כאמור באמצעות נציג הסניגוריה הציבורית שבבית המשפט. 2. הודעה על החלטת הסניגור המחוזי (א) החליט הסניגור המחוזי להיענות לבקשה כאמור בתקנה 1 (להלן - הבקשה), יודיע על כך למבקש בכתב, בציון שמו ומענו של עורך הדין שמונה לייצגו. (ב) החליט הסניגור הציבורי המחוזי לדחות את הבקשה, יודיע למבקש על כך בכתב, בציון סיבת הדחיה וכי זכותו לערור על החלטתו בפני הסניגור הציבורי הארצי, תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה. (ג) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי למנות באופן זמני, סניגור ציבורי למי שביקש מינוי סניגור מהטעם שהוא מחוסר אמצעים, קודם שהשלים את בדיקת זכאותו, אם הוא סבור שהענין אינו סובל דיחוי והמבקש זכאי לכאורה לייצוג. (ד) הודעה לפי תקנה זו תימסר למבקש ביד או תישלח לו בדואר רשום. 3. ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי (א) ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי תקנה 2(ב) יוגש בכתב לפי טופס 2 בתוספת. (ב) הסניגור הציבורי הארצי רשאי להחליט בערר על סמך האמור בטופס הערר. (ג) ההחלטה בערר תינתן בכתב, יפורטו בה נימוקיה והיא תומצא לעורר תוך 7 ימים. 4. מינוי סניגור לפי בקשת בית המשפט (תיקון: תשנ"ח) (א) הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג ובית המשפט סבר כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(1) עד (3) לחוק, או הוראות תקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק, או החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א)(5), (6), (8) או (ב) לחוק, ישלח בית המשפט הודעה על כך לסניגור הציבורי המחוזי לפי טופס 3 בתוספת. (ב) הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג וסבר בית המשפט כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(4) או (7) לחוק, יבקש בית המשפט מהסניגור המחוזי לערוך בדיקה לשם קביעת זכאותו של האדם לפי האמור בטופס 3 בתוספת. (ג) מינה הסניגור הציבורי המחוזי לאדם סניגור לפי תקנה זו, יודיע לאדם על כך בכתב, בציון שמו ומענו של עורך הדין שמונה. 4א. נאשם חסר אמצעים הצפוי למאסר בפועל (תיקו סבר תובע כי יבקש מבית המשפט להטיל על נאשם שאינו מיוצג עונש מאסר בפועל אם יורשע, והיה לתובע יסוד להניח שהנאשם אינו מיוצג בשל היותו חסר אמצעים, יודיע על כך התובע לבית המשפט בתחילת המשפט, כדי שבית המשפט יוכל לבחון אם נתקיימו התנאים למינוי סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק; סבר התובע כאמור לאחר תחילת המשפט, יודיע על כך לבית המשפט בהזדמנות הראשונה. 5. מינוי סניגור ציבורי (א) מונה עורך דין לשמש סניגור ציבורי לאדם, יודיע הסניגור הציבורי המחוזי על כך, בכתב, לעורך הדין. (ב) מי שמונה לסניגור ציבורי לאדם ייצור עמו קשר בהקדם האפשרי. 6. ייפוי כוח דין בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי תקנה 1 או של החלטה על מינוי סניגור כאמור לפי תקנה 4, כדין ייפוי כוח לסניגור הציבורי הארצי או המחוזי. 7. תשלום הוצאות הסניגור הציבורי המחוזי רשאי לאשר הוצאות הדרושות לצורך ניהול הייצוג המשפטי בענינים אלה: (1) שכר בטלה של עדים ודמי לינה בסכומים שלא יעלו על הקבוע בתקנה 10(1) ו-(2) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974; (2) שכרם של עדים מומחים, לרבות רופאים, כאמור להלן: (2) מי שמתקיים דיון בענינו למתן צו לפי סעיפים 15 עד 17 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 וכן חולה כאמור בסעיף 29א לחוק האמור, שמתקיים בענינו דיון בפני הועדה הפסיכיאטרית, או דיון בערעור על החלטת הועדה הפסכיאטרית לפי סעיפים 28 או 29 לחוק האמור, לפי הענין; (3) נאשם שהוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי והתקיימו בו הוראות סעיף 21א(ג); (4) נאשם שהוא מחוסר אמצעים לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; למעט סוגי הליכים ועבירות שבהם לא יהיו נאשמים זכאים לייצוג, הכל כפי שיקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; (5) חשוד או עצור שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ד) לחוק סדר הדין הפלילי; (6) אדם שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי; (7) עצור שהוא מחוסר אמצעים, לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשטרה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; (8)3 קטין שבית משפט לנוער החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971. (9) נידון המבקש משפט חוזר, שנתקיים בו אחד התנאים האמורים בסעיף 15(א)(1) עד (3) או (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ואשר הסניגור הציבורי הארצי קבע שיש מקום להגיש בעבורו בקשה למשפט חוזר; (10) מי שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה לפי חוק ההסגרה, התשי"ד-1954; (11) אסיר שועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת החליטה כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 16(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001; (12) נאשם שהוזמן לתחילת משפטו לשם קיום הליך לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי, במסגרת ישיבת בית משפט שבה רוכזו דיונים לשם קיום הליך כאמור, והדיון לגבי אותו נאשם מתנהל באופן שקיים סיכוי סביר למתן פסק דין באותו יום במועד נוסף שקבע בית המשפט לשם כך, לרבות לשם קביעת העונש; מינוי סניגור לפי פסקה זו יהיה לצורך הדיון כאמור בפסקה זו בלבד ולא יחול על נאשם שבעקבות דיון כאמור בפסקה זו הוזמן להליך של בירור האשמה לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי; (13) מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 9 לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004. (14)9 מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 6(ד)(1) או 24 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006. (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבית המשפט למנות לנאשם סניגור אם הוא סבור שאינו יכול לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג. (ג) שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע זכאים נוספים על אלה המנויים בסעיף זה, בדרך כלל, בהדרגה או לפי אזורים. פרק ד': הגשת בקשות 19. הודעה לעציר על אפשרות מינוי סניגור ציבורי (א) נעצר אדם והובא לתחנת משטרה או למתקן של רשות החוקרת על פי דין או שהוא חשוד בביצוע עבירה, יודיע לו הממונה על התחנה או על החקירה, בהקדם האפשרי, כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי אם הוא זכאי לכך לפי חוק זה. (ב) בקשה למינוי סניגור ציבורי תועבר לסניגור ציבורי מחוזי בדרך שיקבע שר המשפטים. 20. הודעה לנאשם על אפשרות מינוי סניגור ציבורי לכל כתב אישום תצורף הודעה לנאשם כי הוא יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א). 20א. הודעה לעצור או לאדם שהוגשה לגביו עתירה לפי חוק ההסגרה (תיקון: תשס"א) (א) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יודיע בהקדם האפשרי לאדם שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה, לפי חוק ההסגרה, התשי"ד-1954, כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי. (ב) בקשה למינוי סניגור ציבורי תועבר לסניגור ציבורי מחוזי בדרך שיקבע שר המשפטים. 21. הגשת בקשה למינוי סניגור ציבורי (א) בקשה למינוי סניגור ציבורי של מי שנתמלא בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 18(א)(1) עד (4) או (7) תוגש בכתב ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי. (ב) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו כל מידע הדרוש לו לשם בדיקת זכאותו; על חקירה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות החסיון בין עורך דין ללקוחו, למעט לענין גילוי עבירה שנעברה במטרה להשיג מינוי סניגור ציבורי שלא כדין. (ג) ראה הסניגור הציבורי המחוזי כי המבקש אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 18(א), יודיע לו בכתב, בהקדם האפשרי, כי הוא דוחה את בקשתו, תוך ציון סיבת הדחיה. (ד) החליט בית המשפט כי יש למנות לאדם סניגור כאמור בסעיף 18(א)(5), (6) או (8) או 18(ב) ישלח בית המשפט הודעה על כך לסניגור הציבורי המחוזי כדי שימנה לאדם סניגור ציבורי. (ה) בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי סעיף 18(א)(9) תוגש ללשכת הסניגוריה הציבורית הארצית. 22. ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי סעיף 21(ג) רשאי המבקש לערור לפני הסניגור הציבורי הארצי בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים. 22א. חובת תשלום של זכאים לייצוג קבע שר המשפטים, לפי הוראות סעיף 23, חובת תשלום של זכאים לייצוג, לא יינתן פטור מחובת התשלום כאמור, וכן לא תינתן דחיה או פריסה של התשלום כאמור, אלא אם כן קבע הסניגור הציבורי הארצי אחרת בהנחיות מכוח אותן תקנות. 23. ביצוע ותקנות שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו לרבות תקנות בדבר חובת תשלום של זכאים לייצוג, בסכומים או בשיעורים שיקבע בהסכמת שר האוצר. 24. (שולב בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982). 25. (שולב בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971). 26. תחילה ותחולה (א) שר המשפטים רשאי להקים לשכות מחוזיות כאמור בסעיף 4(ב) בהדרגה, לפי אזורים ובמועדים שקבע, ובלבד שהקמת הסניגוריה הציבורית תושלם, בכל הארץ, לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה; דבר הקמתה של לשכה מחוזית יפורסם ברשומות בציון מקום מושבה, אזור פעולתה ומועד תחילת מתן שירותיה. (ב) תחילתו של סעיף 18(א)(7) תהיה במועד שיקבע שר המשפטים. סניגורתקנות