הלכת סלע

הלכת סלע / פסק דין סלע בהתאם לפס"ד סלע (ע"א 3758/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' מנהל המכס והמע"מ, פ"ד נג(3) 493) עקרון מרכזי בחוק מע"מ הוא ההקבלה בין החיוב במס לבין ניכוי תשומות; ואופן גביית המס הוא בדרך של גבייה עצמית, שמטילה על העוסק המבקש לנכות תשומות את החובה לוודא נכונות העסקאות, זהות העוסקים והתאמה בין העסקאות שבוצעו לחשבוניות שהוצאו. כך למעשה עוסק אחד מפקח על עוסק אחר בדיווח אמת לרשויות המס. המבחן שנקבע בפס"ד סלע לניכוי תשומות הוא מבחן אובייקטיבי לפיו די בכך שמדובר בחשבונית מס שלא הוצאה כדין כדי לשלול מהעוסק את הזכות לנכות תשומות בגינה (ע"א 1651/08 צביון בע"מ נ' ממונה מע"מ גוש דן. ניתן ביום 4/5/10; ראה גם הערותיי בע"ש 871/04 סבו נ' מנהל מע"מ חיפה. ניתן ביום 14/8/07). בפס"ד מ.א.ל.ר.ז (ע"א 4069/03 מ.א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס ומע"מ, פ"ד נט(5) 836) חזר בית המשפט וקבע כי המבחן לניכוי תשומות הוא מבחן אובייקטיבי. יחד עם זאת הוסיף כי במקרים חריגים בהם יוכיח הנישום כי לא יכול היה באמצעים סבירים לגלות את הפסול שנפל בחשבוניות, יותר לו ניכוי התשומות, למרות שמדובר בחשבונית שאינה כדין (שם בסע' 25 לפסה"ד). הלכות משפטיות