ערעור על דחיית בקשת רשות ערעור תביעות קטנות

החלטה 1. זו בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ב' בר-זיו) בבר"ע 1050/04, אשר דחה את בקשת רשות הערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בחדרה (כב' השופט ר' דן). 2. בית המשפט לתביעות קטנות בחדרה דחה את תביעתו של המבקש נגד המשיבה בגין חוב כספי כלפיו, שמקורו בעבודות שביצע עבורה, ואף קבע כי המשיבה שלמה למבקש סכומים ביתר עבור שלט שהתקין עבורה. המבקש פנה לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה לרשות ערעור על פסק הדין, בהצביעו על כך כי אף שגדר המחלוקת בין הצדדים רחב מעניין התקנת השלט לבדו, התעלם בית המשפט מחומר הראיות שהיה בפניו ונמנע מלפסוק לגבי יתר הפלוגתאות שעמדו להכרעה. כן תקף המבקש את אופן ניהול ההליך על ידי בית המשפט, אשר קטע חקירה נגדית שניהל המבקש ומנע ממנו בכך, לטענתו, להציג ראיות אשר היה בכוחן להשפיע על המסקנות אליהן הגיע בית המשפט. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור בקובעו כי אין להתערב בקביעותיו העובדתיות של בית המשפט לתביעות קטנות. 3. המבקש עותר לבית משפט זה בבקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי. ראשית טוען המבקש כי אין המדובר בבקשה למתן רשות ערעור בגלגול שלישי וזאת כיוון שבית המשפט המחוזי לא נתן רשות ערעור ולפיכך לא דן בטענותיו לגופן. כן הוא טוען כי ממילא מתקיימים התנאים למתן רשות ערעור בגלגול שלישי, באשר הענין מעלה שתי שאלות משפטיות בעלות חשיבות כללית: האחת, האם לאור החלטתו של בית המשפט המחוזי, נוסחהּ ואופייהּ, הפנייה לבית המשפט העליון הינה אכן בקשה למתן רשות ערעור בגלגול שלישי. שאלה נוספת היא מהו סוג הקביעה העובדתית שבה ערכאת הערעור אינה מתערבת, והאם הימנעותו של בית המשפט לתביעות קטנות מלהכריע בפלוגתא המונחת לפניו מצדיקה אי התערבות של בית המשפט שלערעור בפלוגתא זו. 4. דין הבקשה לרשות ערעור להידחות. ראשית, אין ספק כי בקשת רשות ערעור המוגשת בפני ערכאה שלישית על סירוב ערכאה שניה ליתן רשות ערעור נבחנת, מדרך קל וחומר, על פי אמות המידה הנוהגות ביחס לבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי (ראו למשל רע"א 2091/01 קורן נ' אחרק; רע"א 3037/95 בזק נ' דיין; רע"א 403/02 חן נ' מהרדד). בקשה זו אינה מעלה סוגיה משפטית בעלת חשיבות משפטית כללית או ציבורית החורגת מעניינם של הצדדים, ולפיכך אין בה כדי להצדיק מתן רשות ערעור לבית משפט זה כערכאה שלישית (ר"ע 103/82 חניון חיפה נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פד"י לו(3) 123). בנסיבות הענין לא עולים גם שיקולי צדק מיוחדים המצדיקים התערבותה של ערכאה שלישית, מה גם שבית המשפט לתביעות קטנות קבע שהמשיבה שלמה למבקש תשלומים ביתר בסכום של כ-40,000 ₪, אולם מאחר שלא תבעה אותם בתביעה שכנגד לא ניתן פסק דין לטובתה. מאחר שפסק דינו של בית משפט זה נשען כולו על קביעות עובדתיות והוא הכריע בסוגיות העיקריות שעמדו לפניו, אין מקום להיזקק לו בערעור, ולא כל שכן, בערעור בערכאה שלישית. הבקשה נדחית. רשות ערעור (בזכות או ברשות)תביעות קטנותערעור