גוש 6573 הוד השרון - סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

לפי תכנית מנדטורית ייעוד חקלאי. לפי תמ"מ 3- ייעוד חקלאי. לפי תכנית הר/160, שפורסמה להפקדה בשנת 1982- ייעוד חקלאי, לפי תמ"א 31- ייעוד שטח עירוני בנוי. על פי תמ"מ 21/3- הייעוד הוא נחל וסביבותיו. דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני. העוררים בערר זה טוענים את אותן טענות אשר נטענו על ידי העוררים בערר 258/07 ביחס לתוכנית הר/1500, ולפיכך האמור ביחס לתוכנית זו בערר האמור יפה גם ביחס לערר שבפנינו. כמו כן טוענים כי האיזור מיועד על פי תכנית האב הוד השרון, מיוני 2002 לאיזור למגורים. תוכנית אב שאושרה לאחר הפקדת תמ"מ 21/3 אינה יכולה לבסס טענה לקיום פוטנציאל תכנוני ערב אישור התוכנית. לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. בניהקרקעותחוק התכנון והבניהסעיף 197 לחוק התכנון והבניהתכנון ובניהגוש חלקה