העלאת תעריפי סלולר - תביעה נגד פלאפון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא העלאת תעריפי סלולר - תביעה נגד פלאפון: 1. הצדדים ניהלו הליך קודם בבית משפט לתביעות קטנות והגיעו להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין בנוגע להמשך חיובה של התובעת כלפי הנתבעת. לאחר תום תקופת ההתקשרות בת 18 החודשים, כאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים, הנתבעת העלתה לתובעת את התעריפים לתשלום ושלחה לתובעת הודעות על כך. הנתבעת טוענת שהעלאת התעריפים בוצעה כדין ומתיישבת עם ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין. הסוגיה אשר עומדת לפניי במחלוקת הינה האם לאור ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים שקיבלו תוקף של פסק דין, הייתה רשאית התובעת להעלות את התעריפים לתובעת כפי שעשתה, אם לאו. טענות התובעת: 2. התובעת התקשרה עם הנתבעת באמצעות סוכן שהגיע לביתה. הסוכן הבטיח לתובעת מסלול ומכשירים במחירים מסוימים לתקופה של 3 שנים. 3. לאחר שהבטחות כלפיה לא קוימו, פנתה התובעת לביהמ"ש לתביעות קטנות בת"ק (פ"ת) 27376-04-10. למרות שזכתה בתביעתה, המשיכה הנתבעת לגבות ממנה כספים בסכומים גבוהים ממה שסוכם עמה. טענות הנתבעת: 4. הנתבעת פעלה בדיוק כאמור בפס"ד בת"ק 27376-04-10, ביטלה את יתרת התשלומים בגין המכשירים וזיכתה את התובעת באופן חד פעמי בסך של 2,300 ₪. 5. מאז מתן פס"ד בת"ק 27376-04-10 התובעת שילמה מדי חודש בחודשו סכום אשר אינו עולה על 325 ₪ לחודש. 6. בחודש 5.11 ובאישור הרגולטור בוצעה העלאת תעריפים. ביום 27.4.11 שלחה הנתבעת לתובעת הודעה בדבר העלאת תעריפים. לא זו אף זו, הנתבעת הודיעה לתובעת על העלאת התעריפים אף בחשבונית חודש 3.12. 7. בהתאם להסכם ההתקשרות עם התובעת תעריפי הנתבעת ניתנים לעדכון מעת לעת. 8. בעת העלאת התעריפים תמה תקופת ההתחייבות של התובעת, קרי: תמו 18 חודשים מיום חתימה על הסכם ההתקשרות ועל כן עדכון התעריפים בוצע כדין ובהתאם להוראות הרישיון אשר הוענק לנתבעת על ידי משרד התקשורת. 9. התובעת שקדה על שמריה משך שנתיים ויצרה מצג חד משמעי לפיו הינה מסכימה לתשלום שעודכן. כמו כן, התובעת עושה שימוש לרעה בהליכי משפט. דיון והכרעה: 10. ביום 4.7.10 התנהל דיון בין התובעת לנתבעת במסגרת הליך בביהמ"ש לתביעות קטנות (פתח תקווה) ת"ק 27376-04-10. במסגרת הליך זה הגיעו הצדדים לכדי הסכמות כדלהלן: "הצדדים: הגענו לפשרה לפיה הנתבעת תבטל את יתרת התשלומים שטרם נפרעו בגין המכשירים הבאים: סוני אריקסון, W995 מקושר למנוי מספר 0542137989, נוקיה N 85, מקושר למנוי מספר 0546234052, GPS לרכב טליט, מקושר למנוי מספר 0546234052, נוקיה 3120 המקושר למנוי 0547234052. הנתבעת תזכה את התובעת באופן חד פעמי בסך 2,300 ₪ כולל מע"מ. תשלום זה יועבר לתובעת כהחזר לכרטיס האשראי שברשותה המעודכן במערכות הנתבעת, וזאת בתוך 30 ימים מיום מתן תוקף של פסק הדין להסכם הפשרה. הצטרפות לשירותים הכרוכים בתשלום, עד תום תקופת ההתקשרות דנן, תתבצע באמצעות בקשה מפורשת בכתב של התובעת. למען הסר ספק, מכשירים אלה יישארו ברשות התובעת, ותנאי המסלולים יישארו על כנם. בכפוף לביצוע האמור, אין ולא תהיה למי מהצדדים טענה ו/או דרישה כלשהי האחד כלפי השני, בכל הקשור ו/או הנובע במישרין או בעקיפין לתובענה דנן, ו/או לשירות שניתן, לרבות בגין העסקאות שנערכו בין הצדדים. מבקשים ליתן תוקף של פסק דין להסכם. התובעת: אני הבנתי שבהסכם הפשרה הנוכחי נקבע כי לגבי המכשירים שנשארים אצלי פלוס המסלולים פלוס הכל, ואני משלם כל חודש 325 ₪ כולל מע"מ. זה מה שאמרו לי היום שנכנסנו לפה, שזה נשאר, בנוסף להחזר של 2,300 ₪. נציגת הנתבעת: אני מאשרת כי מהיום ואילך, התובעת תחוייב מדי חודש על כלל המסלולים, בסך של 326 ₪ כולל מע"מ, כאשר כל תוספת המחויבת בתשלום, יהיה צורך באישור מראש של התובעת בכתב". להסכמות אמור ניתן תוקף של פס"ד (להלן: "פס"ד"). 11. בע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים קבע ביהמ"ש: "חוזה מתפרש על-פי אומד דעתם של הצדדים. אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה "קבילים" הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים. המעבר מהמקור הפנימי (לשון החוזה) למקור החיצוני (הנסיבות החיצוניות) אינו מותנה במילוי תנאים מוקדמים כלשהם. לא נדרשת כל בחינה מוקדמת, אם לשון החוזה היא ברורה אם לאו. שאלה זו תתבהר רק בסיומו של התהליך הפרשני. עמדתי על כך באחת הפרשות, בצייני: "על תכלית החוזה ניתן ללמוד מתוכו וממהות הסדריו ומבנהו, וכן ממקורות חיצוניים לו, כגון מהלך המשא והמתן בין הצדדים והתנהגותם לאחר כריתת החוזה, חוזים אחרים הקיימים ביניהם, הנוהג המסחרי הידוע להם או שיש להניח שהם ידעו עליו ומקורות אחרים שיש בהם כדי להצביע על תכלית החוזה ומטרתו" (ד"נ 32/84 עיזבון ולטר נתן וויליאמס ז"ל נ' israel(in liguidatim) (london) [40] ,british bankבעמ' 274). ראה גם ע"א 154/80 [28] הנ"ל, בעמ' .223 לאחר שהפרשן גיבש את אומד דעתם (המשותף) של הצדדים, הוא בוחן אם אומד דעת זה "משתמע" - כלומר, יש לו עיגון - מתוך החוזה. אם התשובה היא בחיוב, יפורש החוזה על-פי אומד דעת זה, שבגיבושו שימשו בערבוביה נתונים הבאים מהחוזה ומחוצה לו." 12. הצדדים הגיעו לכדי הסכמות במסגרת ההליך בת"ק 27376-04-10 שקיבלו תוקף של פס"ד. 13. למרות שמחלוקת בין הצדדים לעניין פרשנות ההסכם שקיבל תוקף של פס"ד, הנתבעת נמנעה מלזמן לדיון את נציגתה אשר לקחה חלק בדיון בת"ק 27376-04-10. יש ליתן על כך הדעת במיוחד לאור דבריו של נציג הנתבעת בסיכומיו: "אני מפנה לכך שההסכם עצמו הסתיים לפני דברי התובעת והנתבעת. תוקף של פס"ד ניתן להסכם בלבד ולא לדברים שנאמרו מעבר. יש לבדוק מה הייתה כוונת נציגת הנתבעת" (ר' עמ' 3 ש' 23-24 לפרוטוקול). הלכה היא שהימנעות מהבאת עד רלוונטי תתפרש לרעת הצד שנמנע מלהביאו (ר' לדוגמא ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון). נציגת הנתבעת בהליך בת"ק 27376-04-10 אישרה כי מהיום ואילך (ממועד מתן תוקף של פס"ד להסכמת הצדדים) תחויב התובעת מדי חודש על כלל המסלולים סך של 326 ₪ כולל מע"מ כאשר כל תוספת המחייבת בתשלום תהיה צריכה אישור בכתב ומראש של התובעת. 14. לאור התרשמותי מהתובעת, אומד דעתם של הצדדים בהליך בת"'ק 27376-04-10 כמובא בפרוטוקול הליך זה, לשונו הברורה והחד משמעית של ההסכם והתנהלות הצדדים לאחר מכן, הגעתי למסקנה לפיה אין לקבל את פרשנותה של הנתבעת לפס"ד לפיה ההסכמה בדבר תשלום הסך של 326 ₪ הייתה אך לתקופת התקשרות בת 18 החודשים עפ"י הסכם ההתקשרות בין הצדדים ומתום תקופה זו רשאית הייתה הנתבעת לעדכן את מחירי המסלולים של התובעת. 15. פרשנותה של הנתבעת להסכם לפיה זכותה שבדין הייתה להעלות התעריפים בתום תקופת ההתחייבות בין הצדדים לא באה לכדי ביטוי במסגרת ההסכם שקיבל תוקף של פס"ד. בנוסף לזאת, איני מקבל הטענה שדבריה של נציגת הנתבעת אינם חלק מההסכם, כאשר התובעת הסתמכה על דברים אלו עת נתנה את הסכמתה להסכם והתרשמתי שאומד דעתה היה תשלום הסכום הנקוב בהסכם בלבד. הנתבעת מבקשת עתה בפרשנותה להסכם להוסיף להסכם שקיבל תוקף של פס"ד תניה שלא נכללה בו מלכתחילה. 16. התובעת צירפה פירוט חשבוניות לתקופה שמיום 21.8.10 ועד ליום 21.10.12 (ר' ת/1). בהתאם לפירוט כאמור התובעת שילמה ביתר סך של 3,417 ₪. דף פירוט חשבון הוצג לנציג הנתבעת במעמד הדיון והתאפשר לו לעיין בדף זה יחד עם החשבוניות. דף הפירוט לא נסתר על ידי נציג הנתבעת ועל כן הנני מקבל האמור בו בכל הנוגע לחיוביה של התובעת. 17. בכל הנוגע לטענת הנתבעת לשיהוי ושיש בהתנהלותה מאז מתן פס"ד ועד ליום ההתקשרות בין הצדדים בכדי להוות הסכמה לתשלומים שלא על פי האמור בפס"ד, איני מקבל טענה זו. התרשמתי שהתובעת פנתה לנתבעת בניסיון להסדיר הנושא והתלוננה על גובה התשלומים ולראייה פנייה מיום ה 24.11.11 (ר' ת/2) שמאזכרת פניות טלפוניות קודמות ופנייה לביהמ"ש בסעד של בקשה לביזיון ביהמ"ש מיום 14.2.12 (ר' ת/4). 18. אי לכך ובהתאם לזאת, אין נפקא מינה לשאלה אם הסתיימה תקופת ההתחייבות בהסכם ההתקשרות אם לאו, כאשר הנתבעת הייתה מחויבת כלפי התובעת לחיוב חודשי שלא יעלה על סך של 326 ₪ לחודש וכל שינוי דרש הסכמה מראש ובכתב מטעם התובעת, שלא ניתנה. 19. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתה של התובעת ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,417 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. 20. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובעת בסך של 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 21. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום. פלאפוןסלולר (תביעות)