תכנית מתאר הצ/ 1/ 1/ 374/ א אבן יהודה

תוכנית 374 אבן יהודה: מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' הצ/ 118 /7 /7/ א שם התכנית: שכונת הפארק אבן-יהודה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 98 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-5891, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' הצ/ 418 /5 /5/ א המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית שינוי הצ/ 588 שינוי הצ/ 858 /5 /5 כפיפות מח/ 584/ א כפיפות תממ/ 85 /4 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אבן יהודה. גושים וחלקות: גוש: 9688 חלקות במלואן: 46 ,81 ,85 ,58 - 51 ,58 - 54 - 868 - 864 ,889 ,896 ,811 ,548 - 545 ,85 - 86 ,49. גוש: 9688 חלקי חלקות: 869 - 861 ,818 ,18 ,89 ,88. מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה באבן יהודה באמצעות שינוי ייעוד קרקע עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מ- אזור חקלאי ודרכים קיימות לאזורי מגורים א', מגורים א' 4, מגורים ב', מגורים ג', מגורים ומסחר, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ושטחים פתוחים. ב. התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות. ג. קביעת זכויות והוראות בניה. ד. קביעת מגורים ל- 5589 יח"ד בבניינים מטיפוס דו משפחתי, גן-גג מדורגים ובנייה רוויה. ה. קביעת קווי בניין. ו. קביעת מספר קומות וגובה מבנים. ז. קביעת הנחיות בינוי עפ"י נספח בינוי. ח. קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה. תוכנית בניהבניהתכנית מתאר