ביטול עסקת מכר מקרקעין

האם ניתן להורות על ביטול עסקת מכר מקרקעין לאחר אישור סופי ? ככלל, לאחר מתן אישור סופי למכר מקרקעין על ידי ראש ההוצאה לפועל, אין הוא רשאי לבטל את הכרזתו על הקונה ולפתוח את הליך המכירה חדש אלא בנסיבות מיוחדות. כך, למשל, אין די בטענה בדבר העדר כדאיות כלכלית, ואף לא בעובדה, כשלעצמה, שנמצא מציע אחר המרבה במחיר. עם זאת, ראש ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הכרזתו של קונה, כאשר נפל פגם מהותי בהליך המכירה, כגון: מקום בו הוכחה קנוניה בין הקונה לבין הכונס, או ידיעה של הקונה על הפגמים המהותיים שנפלו בעסקת המכר עובר לקבלת האישור לרשם המקרקעין, מקום בו ניתן אישור על בסיס שומות ישנות ולא מעודכנות וכיו"ב. על שיקוליו של ראש ההוצאה לפועל בבואו להכריע בבקשה לביטול עסקת מכר אשר ניתן לה אישור נפסק כי בבוא בית המשפט להכריע בבקשת חייב לבטל עסקת מכר אשר כבר אושרה, עליו לשוות לנגד עיניו את כל בעלי האינטרסים הנוגעים בדבר. במקרים מעין אלה, אין המדובר אך בעניינו של חייב ספציפי זה או אחר אשר רצונו הוא כי חובותיו ייפרעו במידה המירבית האפשרית. על בית המשפט להקפיד כי לא יקופח עניינם של נושי החייב. האינטרס של נושי החייב עולה במידת מה בקנה אחד עם עניין החייב; טובתם, כמו גם טובת החייב, משמעה מכירת נכסי החייב במחיר מירבי, כך שיגדל הסך הכולל המתחלק בין הנושים, ובהתאמה יגדל הסכום שיקבל כל נושה. כמו כן קיים אינטרס רחב יותר, של חייבים בכלל ושל נושיהם של חייבים, כי מציעים רבים יבקשו להשתתף במכירת נכסי חייבים בהוצאה לפועל, בפשיטת רגל ובהליכים דומים. כך תגדל התחרות, ועמה האפשרות לכריתת עסקאות מכר במחירים גבוהים. כתוצאה, ישתפרו סיכויי החייבים לעמוד בתשלום חובותיהם, אף אם לא במלואם. אף הנושים יפיקו תועלת רבה יותר. בנוסף, יש להתחשב באינטרס של אלה המשתתפים בהליכי מכר של נכס בהוצאה לפועל או בפשיטת רגל וכד'. אם יהא המציע הזוכה חשוף לאפשרות שזכייתו תבוטל מפאת טענות שונות הנוגעות למכר, אשר יוכל החייב להעלות חדשות לבקרים, יירתעו מציעים פוטנציאליים מלקחת חלק בהליכי מכר כאלה ולסכן את כספם לכך עשויה להיות השפעה מזיקה וארוכת טווח על הליכי מכירה מעין אלה. כך למשל, אם רק מספר מצומצם של מציעים יהינו לסכן את כספם בדרך זו של רכישת נכסים הנמכרים בהליכי מימוש, לא ניתן יהא למכור הנכסים בתמורה מקסימלית, כפי שיכולה היה להתקבל במסגרת מכירה פומבית או התמחרות רבת מתחרים. הדבר יסב נזק הן לציבור החייבים בכללו והן לנושי החייבים. מקרקעיןביטול עסקה (מקרקעין)עסקת מכר