בקשה להעתקת מסמכים

להלן החלטת בית המשפט בנושא בקשה להעתקת מסמכים: החלטה התובעות מבקשות שבית המשפט יורה לנתבע לאפשר להן עיון והעתקה של מסמכים ספציפיים: א. דוחות שנתיים שהגיש הנתבע למס הכנסה לשנים 2003 - 1996. ב. חשבוניות ו/או קבלות לשנים אלה. ב"כ הנתבע מתנגד מכמה נימוקים: א. האפשרות לבקש גילוי מסמכים, מוגבלת בזמן. גילוי מסמכים כבר התבקש בעבר וניתן. ב. המסמכים לא רלוונטים. ג. פגיעה בפרטיות. לאחר עיון בטענות הצדדים, אני סבור כי דין הבקשה להתקבל. אמנם גילוי מסמכים לפי תקנה 112, מותנה בנקיטת פעולות שונות קודם לכן ומתוחם בזמן, כמפורט בסעיף 120 לתקנות, אך גילוי ספציפי, אותו מבקשות התובעות כאן, והמוסדר בתקנה 113 לתקסד"א, ניתן בד"כ, אם כי לא בהכרח, אחרי גילוי המסמכים הכללי לפי תקנה 112, ויכול להינתן בכל עת. שתי התקנות משלימות זו את זו (ר.ע.א 8551/00 אפרופים נ' מ"י, פד"י נה(2), 102). התנאים למתן צו לגילוי מסמך ספציפי הם אותם תנאים למתן צו גילוי כללי, והם נועדו לאפשר דיון הוגן וכדי לחסוך בהוצאות. התובעות מבקשות לאפשר להן לעיין במסמכים הספציפים וכן להעתיקם, הן זכאיות לכך מכח הוראות תקנה 114. חובת הגילוי מתפרסת על מסמכים שמצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע ושהם נוגעים לעניין הנדון. בע"א 27/91 קבלן נ' שמעון, פד"י מט(1), 450, פירש בית המשפט באופן רחב וכולל את המושג "נוגעת לעניין הנדון", וכלל בהם גם "מסמכים מזיקים" למשיב ושתוכנם עשוי לתמוך דווקא במבקש. במקרה כאן, אחת מעילות התביעה היא הפרת תנאי חוזה השכירות בכך שהמבנה הושכר לצרכי מגורים בלבד, אך בפועל הוא שימש לניהול עסק של מרפאה לבעלי חיים. הנתבע לא יכול להישמע בטענה כי זכותו לפרטיות גוברת על חובתו לחשוף בפני הצד שכנגד ראיות שהן רלוונטיות לבירור התובענה (ראה פס"ד אפרופים). לפיכך, ניתן בזה צו המורה לנתבע להשיב תוך 30 יום מהיום לדרישה לגילוי הספציפי, דוחות שנתיים לשנים 1996-2003 וספרי חשבוניות לשנים הנ"ל, ולאפשר עיון והעתקה. עלות העתקת המסמכים תחול על התובעות. מסמכיםזכויות יוצרים (הפרת)