אי התייצבות לדיון הוכחות - זילות בית המשפט

התקיים דיון הוכחות, אליו הופיעו הנתבע והמומחה, אולם התובע ובא כוחו נעדרו ממנו. בית המשפט קבע כי במעשה אי התייצבות לדיון הוכחות התובע עשה דין לעצמו בכך שלא הופיע לדיון בביהמ"ש, ביודעו שהמומחה הוזמן לדיון ואף יופיע כדי להיחקר על חוות הדעת. עוד צוין כי בהתנהגות אי התייצבות לדיון הוכחות יש משום זילות בביהמ"ש ובזמנו היקר של המומחה. נקבע, כי הצדדים יגישו סיכומים, וכי התובע יישא בהוצאות המומחה בסך 2,000 ש"ח. התובע הגיש ערעור על ההחלטה, להלן בקשת רשות ערעור בנושא אי התייצבות לדיון הוכחות: החלטה א. בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט עמית) מיום 26.8.07 בבר"ע 1993/07, בגדרה נדחה ערעורו של המבקש על החלטת יו"ר ועדת הערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (השופט פלאח) מיום 9.7.07 בע"נ 125/04; בהחלטה זו נדחתה בקשת המבקש לקבוע מועד דיון לישיבת הוכחות ולבטל את הוצאות המשפט אשר נקבעו בהחלטת ועדת הערעור מיום 6.5.07. ב. (1) המבקש הוא שוטר במשטרת ישראל. תביעתו להכיר בו כנכה בשל פגיעה גופנית שאירעה לו, לטענתו, במהלך שירותו, נדחתה על ידי המשיב, וביום 7.1.04 עירער על החלטה זו בפני ועדת הערעור. מאז מתנהל הדיון בערעור, ובמהלכו הוגשו שלוש חוות דעת רפואיות מטעם המבקש וחוות דעת רפואית מטעם המשיב. מומחי המבקש נחקרו על ידי המשיב, והמומחה מטעם המשיב, פרופסור ביאליק, זומן לצורך חקירתו לשלוש ישיבות, אולם בכולן לא נחקר בשל מחדלי המבקש. ביום 29.4.07 היה אמור להתקיים נוסף לצורך חקירתו של פרופסור ביאליק, אולם דיון זה נדחה, מטעמי הועדה, ליום 6.5.07. בא כוח המבקש הגיש בקשה לשינוי מועד הדיון, אולם עד למועד הדיון לא ניתנה החלטה בבקשה, ועל כן נותר המועד על כנו. (2) ביום 6.5.07 התקיים הדיון, אליו הופיעו המשיב והמומחה פרופסור ביאליק, אולם המבקש ובא כוחו נעדרו ממנו. ועדת הערעור (השופטת טובי-פרידמן - סגנית נשיא, ד"ר ווליש וד"ר זילברמן), קבעה בהחלטתה כדלקמן: "ב"כ המערער עשה דין לעצמו בכך שלא הופיע היום לדיון בביהמ"ש, ביודעו שפרופ' ביאליק הוזמן לדיון ואף יופיע כדי להיחקר על חוות הדעת בתיק זה. אשר על כן, אנו קובעים כי היה לב"כ המערער יומו בביהמ"ש וכן ניתנו לו אפשרויות אחדות לחקירת פרופ' ביאליק, אפשרויות שלא מומשו על ידו. איננו סבורים כי יש ליתן למערער הזדמנות נוספת. בהתנהגות בא כוחו יש משום זילות בביהמ"ש ובזמנו היקר של המומחה." כן נקבע, כי הצדדים יגישו סיכומים, וכי המערער יישא בהוצאות פרופסור ביאליק בסך 2,000 ש"ח. (3) ביום 21.6.07 הגיש המבקש בקשה לביטול הוצאות המשפט וההחלטה בדבר הגשת הסיכומים, ולקביעת מועד לחקירת מומחה המשיב. ביום 9.7.07 החליט יו"ר ועדת הערעור (השופט פלאח), לאחר שקיבל את תגובת המשיב בעניין, לדחות את הבקשה. על החלטה זו עירער המבקש לבית המשפט המחוזי. בית המשפט דחה את הבקשה בהחלטה מנומקת בקבעו, כי אין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בהחלטות דיוניות ובפסיקת הוצאות, כי המבקש ובא כוחו עשו דין לעצמם וגרמו לבזבוז זמנה של הועדה, וכי החלטת הועדה להשית הוצאות ולקביעת מועד להגשת סיכומים נומקה כדבעי. מכאן הבקשה הנוכחית. ג. בבקשה נטען, כי ההחלטות הקודמות לא נומקו ולא התייחסו לנימוקי הבקשה. נטען, כי חקירת פרופסור ביאליק היא חיונית לטיעוני המבקש, ואי-חקירתו יגרום לו עיוות דין ומתן עדיפות דיונית מובהקת למשיב. עוד נטען, כי בית המשפט התעלם בהחלטתו להטיל הוצאות מטענות המבקש, שפורטו בבקשתו, כי הוא מפרנס יחיד למשפחתו, ובה גם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. כן נטען, כי ההחלטות התעלמו גם מזכותו של המבקש לחקירה נגדית, שהיא זכות יסוד, ובפרט כאשר המדובר בחוק הנכים, שנהוג לנהוג ביחס אליו ברוחב לב. בשולי הדברים יצוין, כי נטען, שערב הדיון ביום 6.5.07 - ממנו נעדרו המבקש ובא כוחו - שוחח בא כוח המבקש עם באת כוח המשיב, שהסכימה הן לבקשת הדחיה והן להעלות אותה בפני בית המשפט, ועל כן תימה בעיניו כי עמדת המשיב בפני בית המשפט הייתה שלא ידעו על הבקשה. ד. (1) לאחר העיון איני רואה מקום להיעתר לבקשה. הגם שהמבקש טרח להעטות עליה אדרת כללית ורחבה, בפועל עותר הוא לגלגול שלישי של דיון בהחלטה נקודתית המצויה במחלוקת הצדדים, ועל כן אין היא באה בגדר המקרים שבהם תישקל רשות ערעור בגלגול שלישי. (2) לגופם של דברים אציין, כי הבקשה מתמקדת בדיון מיום 6.5.07 בו לא הופיע בא כוח המבקש; אך אין היא נדרשת לשני דיונים קודמים מן הימים 14.3.06 ו-9.7.06 שגם בהם הגיע המומחה הרפואי פרופ' ביאליק, כמו ב-6.5.07, אך בא כוח המבקש לא הופיע. שלא כנטען, נימקו הן הועדה והן בית המשפט המחוזי את החלטותיהם; ועוד, הועדה גילתה אורך רוח כלפי המבקש, ואין מקום לטעון כי לא ניתן לו יומו. פשיטא, בכל הרצון הטוב והיחס הראוי, שגם למחדלים דיוניים ישנו גבול, ואיני רואה מקום להתערבות בית משפט זה בגלגול שלישי בהכרעות כפי שניתנו. (3) לא אוכל איפוא להיעתר לבקשה. דיון הוכחותדיוןזילות בית המשפטאי התייצבות לדיון