הגדרת תוספת שכר - תוספת שכר כחלק משכר הבסיס

רכיבי שכר עבודה : מקובל לראות את כלל התשלומים המשולמים לעובד כנחלקים לשלושה סוגים: האחד - השכר הרגיל, הוא השכר הבסיסי המשולם לעובד במקום עבודה מסוים. השני - התוספות המשולמות לעובד במקום העבודה בעד ביצוע עבודה מסוג מסוים או בעד עבודה בתנאים מיוחדים, והשלישי - תשלומים המשולמים לעובד כהחזר הוצאות, כגון: החזר הוצאות רכב. הבחנה בין "שכר רגיל" לבין "תוספת" אינה תמיד ברורה, ובעניין זה מקובלת ההגדרה שנקבעה בפסיקת בית הדין הארצי, לפיה בודקים את טיבו של רכיב השכר העומד לדיון. כך, אם רכיב השכר מותנה בתנאי או בגורם מיוחד ותלוי בכך שמי שבו מדובר מתקיים בו אותו תנאי או גורם - הרי מדובר בתוספת לשכר, להבדיל משכר רגיל. תוספת שכר כחלק משכר הבסיס : בפסיקת בית הדין לעבודה נקבע כי במקרים שבהם התשלום שהתקבל מהמעביד כונה בתלוש השכר "תוספת" ולא הובהר טיבה, מוטל על התובע הנטל לשכנע את בית הדין כי אותו תשלום הינו חלק משכר היסוד, המבחן שנקבע הינו "מבחן ההתניה", לפיו רק תשלום שאינו מותנה בתנאי או בגורם מיוחד, ייחשב חלק משכר היסוד שעל פיו יחושבו זכויותיו של העובד. תוספות שכרהגדרות משפטיות