סמכות קרן פנסיה לשנות תקנון - שינוי תקנון קרנות פנסיה

בית המשפט בארץ קבע בפסיקתו כי לקרנות הפנסיה קיימת סמכות לשנות מעת לעת את התקנון וכי זכויות החברים נקבעות על פי הוראות התקנון שבתוקף במועד הארוע המזכה זאת על מנת לאפשר להן לעמוד בהתחייבויותיהן הכספיות כלפי מבוטחיהן, על מנת להגשים את התכלית הסוציאלית שלשמה הוקמו הקרנות: הבטחת רמת חייהם של הפורשים לגמלאות. כמו כן בית המשפט קבע כי מנגנון קבלת החלטות דינאמי הוא המאפשר לקרן פנסיה לשנות את תוכנית הפנסיה בהתאם למצבה הכלכלי ולשינויים חיצוניים שאינם בשליטתה ואלמלא עקרון זה הייתה הקרן כבולה לרעתה ולרעת חבריה לתוכנית פנסיה שנקבעה למבוטחים בעת שהצטרפו לקרן, לעיתים עשרות שנים לפני שיצאו לפנסיה ותוכנית פנסיה "קפואה" מעין זו, בדרך הטבע לא תוכל להביא במניין שינויים שבחיק העתיד, למשל שינויים במצבו של המשק, שינויים בגובה הריבית, שינויים בתוחלת החיים ועוד התוצאה של כבילה שכזו עלולה להביא על הקרנות גירעונות עצומים אשר יאיימו על יכולתן לשלם את התחייבויותיהן למבוטחים, חשוב לציין כי נפסק שכאשר קרן פנסיה פועלת לשינוי תנאים מהותיים בתקנון המשליכים על תנאי עמיתיה עליה לשקול את ההשלכות של מעשיה על העמיתים שהסתמכו על התקנון, על מנת לצמצם את הפגיעה בהם. פנסיהמסמכיםקרן פנסיה