הגדרת "עבודה נדרשת" בחוק

פסק דין 1. בפני תביעה לתשלום מענק "עבודה מועדפת" עפ"י סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק). 2. הנתבע דחה תביעת התובע למענק מהנימוק שעבד בעבודה שאינה מוגדרת כ-"עבודה נדרשת" עפ"י החוק. 3. התובע, יליד שנת 1973, בהשכלתו הנדסאי מכונות תעופה (ר' התעודה המצורפת לתצהיר התובע). התובע השתחרר משירות סדיר בצה"ל בתאריך: 08.04.96. התובע נרשם בשירות התעסוקה במחלקה המקצועית והופנה לעבודה בתפקיד טכנאי הרכבה של מערכות הידראוליות במפעל ש.ה.ל. התעשיה האווירית לוד. (להלן: "המפעל"). (נ2/). התובע הועסק במפעל באמצעות חברת עמית שירותי כח-אדם בע"מ ובהמשך ע"י זמיר שירותי כח-אדם בע"מ, בתקופה החל מיום: 03.06.96 ועד יום: 01.08.97. בטופס התביעה לנתבע (נ1/) ציין התובע כי עבד בתפקיד טכנאי הרכבות מערכות הידראוליות וכך גם נרשם באישור המעביד על גבי הטופס. באישור המעביד (חברת עמית) מיום: 23.06.96, נאמר שהתובע הועסק במפעל כטכנאי הרכבה של מערכות הידראוליות (נ4/) כך גם באישור המעביד (חברת זמיר) מיום: 03.11.97 (נ3/). 4. בעדותו בבית הדין טען התובע כי עבודתו כללה גם בדיקת מערכות וגם ייצור והרכבה ביחס של 50% עבודת ייצור ו - 50% התקנה. בהתאם להחלטת בית הדין מיום: 05.09.99, המציא ב"כ התובע אישור המעביד (חברת זמיר) מיום: 31.10.99 ובו נרשם כי התובע הועסק במפעל בתפקיד של הרכבות וניסוי אביזרים, "ביחס של חצי בשני הנושאים". לבקשת ב"כ הנתבע זומן נציג מטעם המפעל מר מרדכי קירשנבאום למתן עדות באשר למהות עבודתו של התובע. מר קירשנבאום בעדותו תיאר את מהות עבודתו של התובע כדלקמן: "מדובר באביזרים של מטוס. התובע הרכיב חלקים ולקח את היחידה עצמה למתקן לצורך בדיקה הידראולית. הוא הרכיב וניסה ... עיסוקו של התובע היה בהרכבות. אפשר לחלק ל - 50 ו - 50 הרכבות וניסוי". (עמ' 6 לפרוטוקול). העד אישר נכונות האמור במוצג נ3/ לפיו עבד התובע בתפקיד טכנאי הרכבות. 5. אין חולק כי עבודה כטכנאי הרכבות אינה בגדר העבודות הנחשבות בגדר "עבודה מועדפת" לענין סעיף 174 לחוק. העובדה שמדובר במפעל העוסק בייצור ושיפוץ אביזרי תעופה, היא כשלעצמה אין די בה כדי לזכות במענק כל עוד לא הוכח שמהות העבודה שבוצעה ע"י העובד הטוען לזכאות, היא מסוג העבודה המוגדרת כ-"מועדפת" או "עבודה נדרשת" עפ"י התוספת לתקנות. המסקנה המתבקשת מהראיות שהובאו בפני היא שהתובע הועסק במפעל בתפקיד טכנאי הרכבות וניסוי של מערכות הידראוליות, ולא בתפקיד מכונאי או פועל ייצור במפעל. עבודה מעין זו לא נופלת בגדר עבודה מועדפת עפ"י התוספת. גם אם נצא לגרסת התובע בעדותו כי עסק 50% מזמנו בייצור ו - 50% בעבודת התקנה, הרי שאין בכך כדי לזכות התובע במענק שכן התובע לא צבר תקופת אכשרה כמתחייב עפ"י החוק בהתייחס לעבודת הייצור כנטען שהיא אכן "עבודה מועדפת", מה גם שאין כל הוראה שבחוק המאפשרת הענקת מענק גם כאשר רק חלק מהעבודה יכול וייחשב בגדר "עבודה מועדפת". 6. התביעה נדחית. 7. ניתן לערער על פסק הדין בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. הגדרות משפטיותעבודה מועדפת / מענק שחרור