רואה חשבון - שאלות הבהרה

החלטה המומחה רואה חשבון, מתבקש בזאת להשיב על שאלות ההבהרה שהותר להפנותן אליו, לגבי חוות הדעת שנתן בתיק הנדון ביום 13.4.00. להלן השאלות: 1. בנתונים המוצגים בעמ' 15 בחוות דעתך מצוין, בין היתר, כי הרווח לפני ריבית, מסים ופחת (EBITDA) של תה"ל בשנת 1996 היה 258 אלף ש"ח ובשנת 1997 - 3,888 אלפי ש"ח. האם לא היה מקום שחוות דעתך לגבי שנת 1996 תתייחס גם להכנסות מדמי שכירות בסך 947 אלף ש"ח בשנת 1996 ו- 1,455 אלפי ש"ח בשנת 1997. אם כן, האם תשתנה חוות דעתך וכיצד? 2. הנתונים המובאים בעמ' 16 לחוות הדעת מציינים, בין היתר, כי ליום 31 דצמבר 1996 היה לתה"ל הון חוזר שלילי בסך 4.7 מליון ש"ח, והון חוזר שלילי זה היווה את אחד הנימוקים להצדקת אי תשלום תוספות השכר בשנת 1996. האם בחוות דעתך הבאת בחשבון שנתון זה הושפע מהעובדה שלתה"ל היו בשנת 1996 הוצאות המסווגות בדו"ח רווח והפסד כלא - תפעוליות בסך 12.8 מליון ש"ח, המתייחסות לפיצויים בגין תוכנית פרישה (באור 21 ד'). כלומר, אלמלא אותן הוצאות שנעשו לצרכי התייעלות ואינן נושאות בהכרח אופי חוזר, לא היה המאזן מראה בשנת 1996 הון חוזר שלילי המצדיק אי תשלום תוספות השכר בשנת 1996? 3. בשאלה שתפורט להלן, המומחה מתבקש להשיב רק על הסייפא : כיצד התייחס המומחה במסגרת שיקוליו בפרק ניתוח הסביבה העיסקית (4.1) לעובדה, כי למרות שההנחות ב- 1997 ולאחר תקופה ארוכה שהמשק שרוי בהאטה ומיתון - שתחול התאוששות ב- 1998 - הרי המציאות מלמדת אותנו, בדיעבד, שב- 1998 ההאטה וצמצום ההשקעות נמשכו ואף החריפו, דבר שבא לידי ביטוי בתוצאות הפעילות של החברה. האם לדעת המומחה הנהלה אחראית רשאית לבסס את החלטותיה בנסיבות אלו על ציפיות בלבד או שתבדוק תחילה סימנים להתאוששות מעשית בטרם קבלת החלטות. המומחה מתבקש להשיב על השאלות בהקדם האפשרי ולשלוח תשובותיו לבית הדין. התיק יובא לעיוני עם קבלת תשובות המומחה או ב- 15.9.00, לפי המוקדם מביניהם. מיסיםשאלות הבהרה למומחהרואה חשבון