חישוב דמי מחלה - זכאות לדמי מחלה

הזכות לדמי מחלה לעובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה לפי חוק דמי מחלה הינו החל מהיום השני, כלומר אין זכאות לדמי מחלה עבור היום הראשון. עבור היום השני והשלישי העובד זכאי ל50% דמי מחלה, החל מהיום הרביעי להעדרו שיעור דמי המחלה יהיה 75% משכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו. תקופת הזכאות המקסימאלית לדמי מחלה : הזכאות המקסימאלית לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שעבד העובד ולא יותר מ 90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל דמי מחלה. עובד שבחודש מסוים לא עבד בכל ימי העבודה שבאותו חודש, יראו 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא ויזכה את העובד בימי מחלה יחסיים. רפואהדמי מחלה