זכויות עובדי חברות כוח אדם

חובת עריכת הסכם תנאי עבודה : חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם קובע כי תנאי עבודה של העובד אצל קבלן כוח אדם ייערכו בהסכם בכתב ביניהם, אלא אם כן חל עליהם הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו של העובד אצל קבלן כוח האדם. קבלן כוח אדם חייב למסור לעובד לפני תחילת העסקתו עותק מההסכם בכתב שנערך ביניהם ובמידה שחל עליהם הסכם קיבוצי, יאפשר הקבלן לעובד לעיין בו. העסקה של למעלה מ-9 חודשים : החל מתאריך 1.1.08 חל איסור להעסיק עובד של קבלן כוח אדם אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על 9 חודשים רצופים ובמידה והועסק העובד אצל אותו מעסיק למעלה מ-9 חודשים אצל אותו מעסיק ייחשב כעובד המעסיק בפועל, בתום תקופה זו ייחשב הוותק של העובד אצל קבלן כוח האדם בוותק העבודה. זכויות עובדיםחברות כוח אדםעובדי קבלן