חובות המעביד לפי חוק עובדים זרים

: חובת עריכת חוזה עבודה בכתב על המעביד להתקשר בחוזה עבודה עם העובד הזר בשפה שהעובד מבין ולמסור לו העתק מהחוזה. חובת עריכת ביטוח רפואי לעובד זר על המעביד להסדיר, על חשבונו, לעובד הזר למשך כל תקופת עבודתו אצלו, ביטוח רפואי שיכלול סל שירותים שקבע שר הבריאות. חובת העמדת מגורים הולמים לעובד זר על המעביד להעמיד, על חשבונו, לשימוש העובד הזר, מגורים הולמים למשך כל תקופת עבודתו אצלו ועד מועד שלא יפחת משבעה ימים לאחר סיומה. חובת המעבידחובעובדים זרים