גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

רחוב הזרם פינת רחוב התחיה ורחוב המנוע: בתכנית מס' תא/5000 כלולות החלקות שבנדון באזור תכנון מס 703 ""מבואות יפו" בשטח המסווג כ"אזור מגורים לבניה מרקמית". ניכרת מגמה תכנונית שנועדה להפוך את האזור מאזור המאופיין בעיקרו בשימושי תעסוקה לסביבת מגורים, כפי שמשתקף מתכנית המתאר החדשה תא/5000 וכן מהתכניות המקודמות בסביבה. קרקעותגוש חלקהתל אביב