הגדרת יחסי עובד מעביד

המונחים "עובד" ו-"מעביד" במשפט בישראל: למונחים "עובד" ו"מעביד" אין מובן אחד ויחיד במשפט העבודה ומובנם של מונחים אלה משתנה עם ההקשר החקיקתי בו הם מופיעים במשפט הישראלי. מובנה של ההגדרה "עובד" ו"מעביד" משתנה על פי הקשרה, והקשרה נקבע על פי תכליתה, כלומר לא בכל חוקי העבודה והבטחון הסוציאלי יש למונחים אלה משמעות אחת ויחידה, המשמעות והפרשנות של מונחים בסיסיים אלו יכולה להשתנות מהוראת חוק אחת להוראת חוק אחרת, ישנם מספר מבחנים באשר לשאלה מי נחשב לעובד שנקבעו בפסיקת בתי המשפט ובתי הדין בארץ, המבחנים המקובלים ששמשו לאורך השנים לצורך הכרעה האם אדם מסוים ייחשב לעובד היו בעיקרם אלה: מבחן ההשתלבות, מבחן השליטה, מבחן הקרבה המשפחתית, מבחן הקשר האישי וכן מבחן האדם הסביר, מבחנים אלו בשאלה מיהו עובד נבדקים על ידי בתי הדין גם במקרה שאין חוזה עבודה.הגדרות משפטיותיחסי עובד מעביד