על מי חל חוק הביטוח הלאומי | התיישנות ביטוח לאומי

על מי חל חוק הביטוח הלאומי : החוק חל על תושב ישראל, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה, אזרח ישראלי, שנפגע בישראל או באזור, אזרח ישראלי, שנפגע מחוץ לישראל או לאזור, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל, מי שנכנס לישראל על פי אשרה או רשיון שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל, לרבות מי שנכנס לישראל והוא פטור מהצורך באשרה או ברישיון או מי שנכנס לישראל לפי אחד הצווים של שר הפנים מכוח סעיף 17 לחוק האמור והכול אם הפגיעה היתה בישראל או בשטח אחר שקבע שר הבטחון בצו לענין זה לגבי כל סוגי הנכנסים לישראל או לגבי חלק מהם. התיישנות בביטוח לאומי : תביעה למוסד לביטוח לאומי מתיישנת כעבור שנה אולם אין זה אומר שבחלוף שנה אין אפשרות להגיש תביעה אלא שבגין כל חודש איחור, מעבר לשנה, המוסד "מכרסם" בסכום הפיצויים שהוא אמור לשלם. ביטוח לאומיהתיישנות