מדריך לנפגעי תאונות עבודה

חשוב לבחור עורך דין תאונות עבודה מנוסה שיכול לסייע לכם לעבור את תהליך ההחלמה עד לקבלת מלוא הזכויות מכל הגורמים הרלוונטיים ולוודא שקיבלתם את הפיצוי המרבי לו אתם זכאים. ##מהי תאונת עבודה ? - הגדרת תאונה בעבודה:## על מנת שתאונה תוכר כתאונת עבודה לפי החוק, חייבים להתקיים בה התנאים הבאים: התאונה צריכה לקרות תוך כדי העבודה ועקב העבודה אצל המעביד או מטעמו, ובעובד עצמאי : תוך כדי עיסוק במשלח יד ועקב העיסוק במשלח יד. ##מקרים נוספים שייחשב כתאונות עבודה:## ##תאונה בדרך לעבודה ובחזרה:## תאונה שאירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו וכן תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות. ##תאונת עבודה תוך כדי ניסיון הצלה:## תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש. ##פגיעה שנגרמה על ידי גורם אחר:## תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה. ##תאונת עבודה בהפסקה:## תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו. ##תאונה בדרך לבחינה לפי חוק החניכות:## תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה סעיף 22 לחוק החניכות, התשי"ג-1953, או לפי הפרק השלישי לחוק שירות התעסוקה, והוא בשעת הבחינה בלבד או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו. ##תאונה תוך כדי מילוי תפקיד כחבר ועד עובדים:## תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך. ##מוות בתאונת עבודה## - תביעות אלו הן מהמורכבות ביותר בתחום, שכן העובדה שהעובד נהרג מקשה על בירור נסיבות התאונה והוכחת התביעה. במקרה של מוות בתאונת עבודה הפיצויים למשפחת ההרוג יהיו סכום הכנסות המנוח ב"שנים האבודות" אילולא נהרג, הפסד שירותי בעל, קבורה ומצבה, כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים, כאשר מסכומים אלו יש בדרך כלל לקזז תשלומים של קצבאות מביטוח לאומי. ##תאונת עבודה בלי עדים## - העובדה שאין עדים לתאונת עבודה אינה סותמת את הגולל על תביעתו של העובד אלא שעליו לתמוך טענותיו בתצהיר ערוך כדין ורצוי שיצרף מסמכים לתמיכה בטענותיו. בית המשפט רשאי לפסוק על פי עדות יחידה של העובד כל עוד יפרט בהחלטתו מה הניע אותו להסתפק בעדות זו (סעיף 54 לפקודת הראיות). ##אשם תורם## - גישת בית המשפט היא להקפיד עם המעביד ולצמצם בייחוס הטלת רשלנות תורמת על העובד. עם זאת, גם על העובד מוטלת חובה להיזהר בזמן העבודה, ואם נמצא כי תרומת העובד לקרות תאונת העבודה בולטת יש לייחס לו אשם תורם. כדי להכריע בית המשפט יציב את מעשי העובד והמעביד זה מול זה ויעריך את תרומתו של כל אחד מהם לקרות התאונה. ##תאונת עבודה באשמת העובד## - בידי המעביד האפשרות הכוללת לנקוט באמצעי זהירות ראויים כדי למנוע מראש סיכונים לתאונות עבודה. המעבידמכיר את מקום העבודה, אופי העבודה ופועל מתוך חופש בחירה ובכך יש לו עדיפות על העובד המבצע לעיתים עבודה מסוכנת תוך התעלמות מהסיכונים אם בשל טעות ושיקול דעת מוטעה ואם מתוך מסירות ופחד לאבד את מקום עבודתו בהיותו נחות במאזן הנוחות. אי לכך דרישות הזהירות המוטלות על המעביד גבוהות מאלה הנדרשות מהעובד. ##טרחת עורך דין תאונות עבודה## - שכר טרחת עורך דין שמייצג נפגעי עבודה מורכב לרוב מדמי פתיחת תיק ואחוזים מהסכום שנפסק לתובע בפועל בסיום התביעה. בתביעות בנושא תאונת עבודה מול ביטוח לאומי שכר הטרחה (למעט דמי פתיחת תיק) משולם רק לאחר שהנפגע התחיל לקבל את הקצבה מביטוח לאומי. ##טופס בל 250 ## - טופס בל 250 שכותרתו "טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה" הינו טופס אשר באמצעותו מודיע המעסיק לביטוח לאומי על תאונת עבודה שארעה לעובד. חשוב להקפיד למלא את בטופס (בסעיף תיאור התאונה) באופן נכון שן בעתיד יכולה להיות חשיבות מכרעת לפרטים שנרשמו או לחילופין לפרטים שנשמטו מתיאור תאונת העבודה. תיאור מדויק של נסיבות התאונה יכול למנוע טענות שסותרות את גרסת הנפגע בעתיד, באשר לאופן התרחשות התאונה ואף להעלות את סיכויי הצלחת התביעה. ##תאונת עבודה מטעמי צדק ##- ביטוח לאומי רשאי, לפי שיקול דעתו לתת הענקות לאדם בכסף ובעין על פי מבחנים וכללים ובשיעורים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה מטעמי צדק. המקרים בהם בחוק מאפשר זאת הם מקרים שהעובד לא זכאי להענקות עקב אי-הזדקקות לאשפוז, פיגור בתשלום דמי ביטוח, אי-מילוי חובת רישום או אי-השלמת תקופת אכשרה. ##החמרת מצב## - לפי סעיף 36 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, אם עברו 6 חודשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע בתאונת עבודה, אף אם נקבעה לתקופה קצובה ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי אישר בכתב כי הפגימה שבקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או כי נתגלתה פגימה חדשה, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש. הדיון בקביעת דרגת נכותו מחדש של הנפגע ייעשה רק אם ההחמרה או הפגימה החדשה הן תוצאה מהפגיעה בעבודה שבקשר אליה נקבעה דרגת הנכות.

עובד שוכב על הרצפה אחרי תאונת עבודה וקסדת מגן צהובה

##חקירת תאונות עבודה## - על המעביד מוטלת חובת גילוי שהיא הנגזרת מחובת האמון שנרקמת בינו לבין העובד. עם זאת בית המשפט הכיר בחיסיון לגבי מסמכים שהוכנו לקראת משפט. ##מחלת מקצוע## - המושג "תאונת עבודה" במובנו הקלאסי, משמעותו, אירוע פתאומי וחד-פעמי הנראה לעין. באירוע כזה, הסיבה לתאונה היא בלתי צפויה וניתן לתחמה בזמן ובמקום. כאשר מתרחשת ה"תאונה" תוך כדי העבודה, קם הקשר בין הפגיעה לבין העבודה. מחלת מקצוע הינה מחלה שנגרמת בעקבות תנאי עבודה מסוכנים בתקנות הביטוח הלאומי קיימת רשימה של מחלות אשר מוכרות כמחלות מקצוע. על מנת לתבוע את מקום העבודה אשר בו נגרמה מחלת המקצוע יש להוכיח כי המעביד התרשל, כלומר לא סיפק אמצעי הגנה מתאימים כנגד החומרים המסוכנים במקום העבודה, כגון חליפת הגנה מסיכה כפפות וכדומה. ##מיקרוטראומה## - תורת "מיקרוטראומה" יוצרת פיקציה משפטית על פיה רואים בהצטברותן של ה"טראומות הזעירות", שכל אחת מהן היא בעלת אופי תאונתי, משום "תאונות עבודה" לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. ההגדרה של מיקרו-טראומה מצויה בפסקי דין רבים. תנאי להכרה בפגיעה בעבודה מיקרוטראומטית הינו קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר העבודה של המבוטח. בשל היותה של "תורת המיקרוטראומה" הרחבה פסיקתית של "תאונת העבודה", הקפידה הפסיקה, בקובעה את גבולותיה, להבחין בין פעילות החוזרת על עצמה הכוללת מספר רב של תנועות לבין התנועות המרכיבות אותה. ##התיישנות## - יש לשים לב להבדל בין התיישנות בתביעות נזיקין על תאונת עבודה לבין תביעות ביטוח על תאונת עבודה, בעוד שבתביעות נזיקין ההתיישנות היא 7 שנים מיום התאונה (אצל קטינים ההתיישנות מתחילה עם הגיעם לגיל 18 כלומר מסתיימת בגיל 25) בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח לפי פוליסת ביטוח תקופת ההתיישנות היא רק 3 שנים מיום התאונה. תאונת עבודה