סוגי פוליסות ביטוח לכיסוי נזקים

סוגי פוליסות ביטוח נפוצות פוליסות ביטוח תאונות אישיות : פוליסה המקנה למבוטח כיסוי ביטוחי במקרים של נכות ו/או אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה. פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה : פוליסה המקנה למבוטח כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה זמני או קבוע כתוצאה מתאונה או מחלה. פוליסת ביטוח חיים : פוליסה המקנה פיצוי כספי לאנשים המצוינים בפוליסה במקרה שלפטירתו של המבוטח. פוליסות ביטוח נסיעות חו"ל : פוליסה המקנה למבוטח כיסוי ביטוחי במקרים של נכות כתוצאה מתאונה או מחלה שארעה בחו"ל וכן כיסוי הוצאות רפואיות. פוליסת ביטוח רכוש : פוליסה המקנה למבוטח כיסוי ביטוחי במקרים של נזקים לרכוש המוגדר בפוליסה עד לגובה תקרת הפיצוי אשר קבועה בפוליסה. פוליסת ביטוח סיעוד : פוליסה שנועדה ליתן מענה למבוטחים אשר הפכו סיעודיים. מצב סיעודי מוגדר בפוליסה כמצב קיצוני ביותר. רק כאשר אדם אינו יכול לבצע ארבע פעולות מתוך שש המתוארות בפוליסה, קרי, אינו יכול לקום, לשכב, להתפשט, להתלבש, להתרחץ, להתגלח, לאכול, לשתות, לשלוט על סוגרים וללכת, רק אז הוא מוגדר כסיעודי. פוליסה