עורך דין תאונות תלמידים | תאונות ילדים | עו"ד רונן פרידמן

מה הדין בסוגיית ביטוח תאונות אישיות תלמידים ? באילו מקרים פונים לעורך דין המתמחה בתאונות תלמידים ? האם תאונה מחוץ לשטח בית הספר מכוסה על ידי פוליסת הביטוח ? ילדים רבים נפגעים בתאונות במקומות שונים. ## טעות נפוצה לחשוב כי הפוליסה מכסה רק תאונות בבית הספר:## פוליסת תאונות אישיות לביטוח תלמידים מכסה גם תאונות שקורות מחוץ לבית הספר ומעבר לשעות הלימודים. לדוגמא: בחופשות, בגני שעשועים, בבית, בקניונים בבריכה ולעיתים גם בחו"ל. כלומר, כשתלמיד נפגע בתאונה, אפילו אם התרחשה מחוץ לשעות הלימודים, תמיד מומלץ לבדוק אפשרות לתבוע פיצויים בהתאם לפוליסת ביטוח תאונות אישיות, ביטוח תלמידים מחברת הביטוח. ## מה עושים במקרה של תאונות ילדים ? ## ראשית יש לבקש העתק של פוליסת ביטוח התלמידים על מנת לקרוא את התנאים של הפוליסה, אם לילד נגרמה נכות כלשהי כלומר נזק קבוע, יש לפנות לוועדה של המוסד לביטוח לאומי. מומלץ לנסות לאתר את עדים לתאונה ולרשום את הפרטים שלהם למקרה שתזדקקו בעתיד לעדותם, כמו כן מומלץ לצלםאת מקום התאונה ולהקפיד שעל התמונה יהיה תאריך, ניתןלהיעזר לשם כך בעיתון יומי, כלומר להכניס את העיתון לתמונה ועל מנת לקבל את הפיצוי המקסימאלי יש לשמור את כל הקבלות שקשורות לתאונה המעידות על הוצאות כספיות בעקבות התאונה וכן לשמור את כל המסמכים הרפואיים הקשורים לפגיעה בתאונה. ##מהי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים ?## החל משנת 1992 עת תוקן חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 הוחלה חובת ביטוח תלמידים בביטוח תאונות אישיות על הרשות המקומית. על פי החוק זכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי הם מי שחל עליו לימוד חובה זולת אם סיים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה י"ב ומי שבגיל 18 ולא סיים אלא לימודים לפי תכנית לימודים בכיתה י"א. על פי החוק מי שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי שר החינוך והתרבות, התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי ההורים - פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מקנה זכאות לפיצויים במקרים של תאונות המותירות נכות זמנית או קבועה. "חינוך חינם" מוגדר בחוק לימוד חובה כ-"לימוד המיועד לילדים ולנערים והניתן בחמש עשרה שנות לימוד, מהן שלוש בגן-ילדים בגיל 3 עד 5 ועד בכלל ושתים עשרה שנות לימוד, בכיתות א' עד יב', לילדים ולנערים". מכאן, שבמועדים הרלבנטיים לתביעה זכאי היה התובע ל"חינוך חינם" עפ"י חוק זה. סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי מי שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד ביטוח זה ייקבעו ע"י השר במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד). סעיף זה (6 (ד1)) הוסף במסגרת תיקון מס' 21 לחוק לימוד חובה והוא מחייב כל רשות חינוך מקומית לבטח את תלמידי ביה"ס בתחומה בביטוח תאונות אישיות, בתעריף אחיד לכלל התלמידים ששיעורו המרבי נקבע ע"י השר הממונה, כאשר רשות החינוך המקומית רשאית לגבות, באישור השר, את דמי הביטוח מהורי התלמידים לפי העלות שנשאה בפועל אך לא יותר מהתשלום המרבי שנקבע ע"י השר. מדברי ההסבר לתיקון הנ"ל (הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 21) (ביטוח תאונות אישיות), התשנ"ד- 1994 עולה כי "מטרת הצעת החוק לעגן בחוק את ההסדר הקיים בעניין ביטוח תאונות אישיות לתלמידים באופן שכל התלמידים יהיו מבוטחים בביטוח זה והתשלומים לכך ישולמו במסגרת התשלומים שנגבים מהם בעד מתן שירותים נוספים. ## אילו מקרים הפוליסה לא מכסה בדרך כלל:## למרות שלא כל הפוליסות זהות, בד"כ הגדרת "נכות" בפוליסת תאונות אישיות הינה - אי כושר פיזי לצמיתות ו/או אי כושר פיזי זמני כאשר התלמיד מרותק למיטתו לתקופה העולה על 21 ימים ועד שישה חודשים רצופים. הפוליסות אינן מכסות, בין היתר, נכות נפשית, נכות הפחותה מ 5% ונכות אסטטית כגון צלקות. כמו כן ישנם מקרים אותם הפוליסה אינה מכסה ומסייגת אותם במפורש. בעבור המקרים הבאים לא יינתן כיסוי ביטוחי ולא ישולמו תגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח התלמידים: פגיעות כתוצאה מתאונות דרכים בארץ או בחו"ל, מלחמה ופעולות טרור, פעילות צבאית סדירה, תאונה במהלך עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי, רשלנות רפואית ונזק בעקבות טיפול רפואי, מחלות שאינם קשורות לתאונה. ##הפוליסה מכסה את התלמידים 24 שעות ביממה:## פוליסת ביטוח תאונות אישיות, ביטוח תלמידים מכסה את התלמידים במשך 24 שעות ביממה והילדים מבוטחים ללא קשר למקום של התאונה. ## חוסר הידיעה גורם להורים לא לממש את זכותם לקבל פיצויים:## כתוצאה מכך שאין פרסום מספיק לזכויות שקיימות בפוליסת ביטוח התלמידים ולפעמים ישנם הורים שאף לא מודעים כלל לקיומה של פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. ילדים רבים אשר נפגעו בתאונות בבית הספר ומחוץ לבית הספר, לא מקבלים את הפיצויים המגיעים להם ובמקביל ממשיכים לשלם מדי שנה את הפרמיות של הפוליסה. ##על פוליסת הביטוח:## התלמידים הלומדים בישראל מבוטחים באמצעות פוליסת תאונות אישיות, ביטוח תלמידים באחת מחברות הביטוח הפועלות בישראל, בהתאם למכרז אשר נערך כל כמה שנים, בשנים האחרונות חברת הביטוח כלל וחברת הביטוח איי.איי.גי הן המבטחות. ## התנאי לקבלת הפיצויים:## על מנת לקבל את תגמולי הביטוח אין צורך להוכיח אלמנט של "אשמה". כלומר אין צורך להוכיח שהתאונה קרתה כתוצאה מרשלנות של גורם מסוים. ## מי משלם את הפרמיה ?## הפרמיה של פוליסת ביטוח התלמידים משולמת על ידי ההורים כחלק מתשלומי החובה למוסדות החינוך. ##פיצוי "במקביל" הינו אפשרי בהחלט:## הפיצוי המשולם בהתאם לפוליסת ביטוח תלמידים אינו בא על חשבון פיצוי אחר. לדוגמא במקרה של תאונה עקב רשלנות מציל בבריכה ניתן לתבוע את הבריכה בתביעת נזיקין ובמקביל לקבלפיצויים לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות ביטוח תלמידים וללא קשר לתביעת הנזיקין. ## מי עוד מבוטח בפוליסה: ## תלמידי ישיבות עד גיל 45, תלמידי סמינרים למורים. ## הפיצויים:## למרות שתנאי הפוליסה לא תמיד זהים בכל המקרים להלן סקירה של גובהה הפיצויים הממוצע בפוליסת ביטוח תלמידים. ##(1)## תאונה המסתיימת במוות סכום הפיצוי במקרה כזה הינו בסביבות 130 אלף שקלים לערך. ##(2) ##תאונה המסתיימת בנכות גובה הפיצוי נקבע על פי אחוזי הנכות שנותרו בעקבות התאונה כאשר אחוזי הנכות נקבעים על ידי הועדה הרפואית של ביטוח לאומי. על כל 10 אחוז נכות הפיצוי עומד על סך של בין 30 אלף שקלים לבין 40 אלף שקלים כאשר על 20 אחוזי נכות הפיצוי הוא פי 2 מהסך הנ"ל וכן הלאה, כאשר הפיצוי המקסימאלי במקרה של 100 אחוז נכות הינו בין 300 אלף שקלים לבין 400 אלף שקלים. ##(3)## מענק חומרה כאשר מדובר בנכויות קשות ביותר, יש אפשרות לתשלום של מענק חומרה אשר הינו מענק בגובה של 50 אחוז נוספים בנוסף לפיצוי הרגיל. ##(4) ## פיצוי בגין היעדרות מהלימודים פוליסת ביטוח תלמידים מפצה על היעדרות מהלימודים העולה על 21 יום רצופים, הפיצוי הינו בין 85 שקלים לבין 90 שקלים ליום ומשולמת רק החל מהיום השישי להיעדרות ובמקרה של אשפוז יש זכאות לסכום נוסף בגובה כמחצית מהסכום המשולם ליום היעדרות רגיל. יש לזכור כי תקופת ההיעדרות המקסימאלית המכוסה בפוליסת ביטוח התלמידים הינה 6 חודשים . ##(5) ##פגיעות בשיניים טיפולי שיניים מכוסים בפוליסה באופן חלקי ובדרך כלל הפיצוי הוא 1000 שקלים על כל שבר בשן ולפעמים הפיצוי אף נמוך יותר. ##(6) ##הוצאות רפואיות ההוצאות הרפואיות בדרך כלל מכוסות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי על ידי קופת החולים או הביטוחים הפרטיים. אולם פוליסת ביטוח התלמידים מעניקה החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים וכן הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי. (7) כיסוי ביטוחי עבור הורים ההורים לא זכאים לפיצוי על אבדן ימי עבודה כתוצאה מההשגחה על הילד אולם מומלץ לברר אצל המעביד לגבי הסדרים ישירות עימו. כמו כן בחלק מפוליסות הביטוח לתלמידים יש כיסוי להורה שנפגע במסגרת בפעילות המוסד החינוכי לדוגמא, הורה מלווה בטיולים. ## התיישנות פוליסת ביטוח תאונות תלמידים:## התיישנות בפוליסות ביטוח תלמידים לרוב הינה 3 שנים מהיום בו מלאו לנפגע בתאונה 18 שנים, כלומר יש להגיש את התביעה עד שהנפגע מגיע לגיל 21 שכן לאחר מועד זה התביעה תתיישן. עורך דיןדיני חינוךקטינים