הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

מעמדו של אדם כ"תושב ישראל", מהווה תנאי לקבלת קצבת נכות : ההלכה בשאלת מעמדו של אדם כ"תושב ישראל", קובעת כי לא יהא נכון לקבוע נוסחה כללית ומרשם כולל, אשר יהיה בהם כדי לענות על כל המצבים שבהם מתעוררת השאלה, תשובה כזו תבוא ממכלול הנסיבות לגופו של מקרה. ככלל, בענייני תושבות, מי שטוען כי הינו תושב, עליו מוטל הנטל להוכיח זאת, עם זאת, כאשר התובע נושא תעודת זהות ישראלית, הנטל להוכיח כי אינו תושב ישראל רובץ על כתפי המוסד לביטוח. על מנת לקבל קצבת נכות יש להוכיח אי כושר להשתכר : בבסיס עקרון ביטוח הנכות בחוק, נמצאת הנכות התפקודית , שהיא העדר או צמצום כושרו של המבוטח להשתכר, כאשר סף הנכות הרפואית הוא תנאי לקביעת "אי הכושר להשתכר", על פי עקרון זה, ייתכן מצב שבו מבוטח אשר נפגע בעבודה ויש לו נכות רפואית-פיזיולוגית גבוהה, יהיה זכאי לגמלת נפגעי עבודה, למרות שכושר השתכרותו לא נפגע. לעומת זאת, מבוטח נכה בעל נכות רפואית-פיזיולוגית גבוהה, שלא עקב פגיעה בעבודה, לא יהיה זכאי לקצבת נכות, אם כושר השתכרותו לא נפגע. ביטוח לאומיהגדרות משפטיות