עורך דין אשקלוֹן | עורכי דין מומלצים באשקלוֹן

## (א) פסיקה בנושא עורכי דין באשקלון:## ##(1) רכישת קרקע במזומן:## הקדמה: בעדות נטען שהמגרש נקנה ממשרד ##עורכי דין באשקלון ## שהציעו עסקה במחיר משתלם. תקציר: בת"א 49119-07-16 הוגשה תביעה להצהיר כי התובעת היא הבעלים של נכס מקרקעין, מגרש בשטח 600 מ"ר באשקלון. שני הצדדים חתמו על ההסכם במשרד עורכי דין באשקלון, אך לא באותו מעמד. המחלוקת הנדונה היא אם חי זוכה בענייננו להגנת "תקנת השוק", שאז זכאי הוא לבעלות בנכס; או שחי אינו זכאי להגנתה של תקנת השוק, שאז זכאית התובעת לבעלות בנכס. התובעת טוענת שחי לא הוכיח תשלום תמורה; לא הסתמך על הרישום השגוי, אלא על צו הירושה ותעודת הזהות המזויפים שהציג ריבה; ולא היה תם לב לגבי העסקה. מלבד כל זאת, התובעת טוענת כי העסקה בין ריבה וחי הייתה נגועה באי-חוקיות, לרבות הסתרת שמות הרוכשים, סיוע להעלמת .כספים, שימוש בכסף "שחור" ועבירות הלבנת הון. בסיכומי התשובה טענה התובעת כי דרישת תשלום של מיליון ₪ במזומן מעוררת חשד אפילו בלב מי שרגיל להתנהלות במזומנים, בשים לב לסכום החריג ולסיפור ההסתרה. אין בסעיף 10 בחוק המקרקעין או בפסיקה, כל דרישה שההסתמכות תהיה על הרישום השגוי בלבד. לפי הלכת מורדכיוב, די בכך כדי להעביר לחי את הנטל להראות כי חשדו (הסובייקטיבי) הופג בעקבות "בדיקה ראויה" (אובייקטיבית). מקור הציטוט בדברי כב' סגן הנשיא של בית המשפט המחוזי בת"א (כתוארו אז) א' גורן; והם הוכתרו במותב תשעה של בית המשפט העליון כדברים קולעים המסכמים את ההלכה: ע"א 4609/99 בעלי מקצוע נכסים (1997) בע"מ נ' סונדרס (2310.2002) פסקה 13 בפסק דינו המוביל של כב' השופט י' אנגלרד]. מקובלת עליי תשובת התובעת כי גם אצלם לא שכיחות עסקאות במזומן, בשטרות כסף, בהיקף של מיליון ₪. לאור המקובץ – התובענה מתקבלת. ##(2) תביעה לתשלום פיצויי פיטורים:## הקדמה: הנתבע הינו עו"ד והיה בעל משרד ##עו"ד באשקלון## בעת הרלוונטית לכתב התביעה. תקציר: בעב 2673/05 הוגשה תביעה כנגד עו"ד הנתבע לתשלום פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת. הצדדים חלוקים באשר לנסיבות סיום יחסי העבודה ולמועדם. לטענת התובעת פוטרה מעבודתה על ידי הנתבע במרץ 2003 ואילו הנתבע טען כי התובעת עזבה את עבודתה במרץ 2003, ומיד לאחר מכן שבה אליה עד למחצית חודש מאי 2003, מועד בו התפטרה מעבודתה לאלתר. הצדדים חלוקים באשר לתוקפו של מכתב הפיטורים, בעוד שהתובעת טענה כי מדובר במכתב שריר וקיים, טען הנתבע כי מסר אותו לתובעת רק לאחר לחצים ושכנועים מצידה בשל מצבה האישי הקשה באותה העת ועל מנת להציגו בפני רשויות הרווחה וכי ומאוחר יותר המכתב בוטל בהסכמה והתובעת שבה לעבודה. עיקר טענות התובעת: התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה על ידי הנתבע ביום 15/3/03. התובעת הכחישה טענת הנתבע, לפיה עבדה אצלו גם בחודשים אפריל ומאי 2003, אך טענה כי הגיעה בתקופה זו מידי פעם למשרד בכדי לעזור לו, עד שהמשרד נסגר כליל. דיון והכרעה: התובעת והנתבע הגישו עדותם הראשית בתצהיריהם ונחקרו בפנינו במועד הדיון שנערך ב-21/5/06. הנתבע ישלם לתובעת תוך 30 יום, הפרשי תמורת הודעה מוקדמת בסך של 2,79842 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום ועד למועד תשלומם בפועל. לא מצאתי כל עילה להיעתר לבקשה זו, שכן גרסת התובעת הייתה מלאת סתירות בסוגיות מסוימות שפורטו לעיל. מאחר והתובעת זכתה בסופו של ההליך בפיצויי פיטורים ובהפרשי תמורת הודעה מוקדמת, הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,500 ₪ + מע"מ. ##(3) תביעה נגד בורררים עורכי דין באשקלון:## הקדמה: הוגשה תביעה הוגשה כנגד שלושה בוררים, שלושתם בעלי משרד עורכי דין באשקלון. תקציר: בת"א 35417-08-10 הוגשה תביעה כנגד בוררים, אשר ישבו לדין במחלוקת שבין התובע לאחר, לפיצוי בטענה כי מעלו באמון שניתן בהם ועל כן חבים הם בפיצויים על הפרת חוזה, לפי הוראות סעיף 30 לחוק הבוררות התשכ"ח – 1968. עוד נטען לדמי נזק מכוח עוולת הרשלנות, המעוגנת בפקודת הנזיקין, כי ניהלו את הבוררות באופן לא מקצועי ולא ראוי תוך גילוי משוא פנים כלפי הצד האחר וגרמו לתובע לנזקים. התביעה הוגשה מלכתחילה כנגד שלושת הבוררים אשר ישבו לדין : שלושתם בעלי משרד עורכי דין באשקלון. עיקר תביעתו של התובע מבוססת על הטענה כי הבוררים מעלו באמון שניתן בהם ועל כן חבים הם כלפיו. לטענת התובע הפרת האמון באה לידי ביטוי בכך שהנתבעים לא יידעו אותו בדבר היכרות מוקדמת וקשרים קרובים עם האחר. טען התובע כי בין עורך הדין מאשקלון לבין מר בנו של העד, קיימים קשרים חברתיים קרובים והדוקים אשר באו לידי ביטוי אף בנסיעה עם בנות הזוג לחו"ל ביחד. בעניין זה טען כי – הבוררים לא הוציאו תחת ידם שטר בוררות המגדיר את המחלוקות העומדות לדיון ואת סמכות הבוררים; כי הבוררים לא ניהלו רישום פרוטוקול של הישיבות; כי הבוררים נמנעו מלחשוף בפניו את התרשומות שכל אחד מהם עשה במהלך ישיבות הבוררות; כי התעלמו מדרישת התובע, לאחר הישיבה השניה שהיתה גם הישיבה האחרונה, להפסיק לאלתר את הבוררות ותחת זאת הוציאו תחת ידם את פסק הבורר; כי לא נמקו את פסק הבורר ואף פסקו פסקם בניגוד לחוק עת פסקו לטובת האחר ריבית גבוהה החורגת מגבולות חוק פסיקת ריבית. במישור העובדתי אין חולק אודות הנטען על ידי התובע בדבר אי גילוי דבר ההיכרות שיש לבוררים עם הנ"ל. אשר למשור הדיוני והתנהלות הבוררות טענו הבוררים כי הצדדים הביאו בפניהם את כל המחלוקות ולא ביקשו למקד הדיון דוקא בשאלת הריבית. על אף זאת, יכול הבורר למצוא עצמו מתמודד עם תביעה על מעילה באמון וביצוע תפקיד מתוך מניע פסול מכוח הוראת סעיף 30 לחוק הבוררות, וזו עילת התביעה שבפני ובהתאם, המסגרת הנורמטיבית לדיון. בהינתן האמור לא שוכנעתי כי אי גילוי דבר ההיכרות המוקדמת הנטענת השתכללה לכדי נסיבות של חשש ממשי למשוא פנים אשר יבססו קביעת קיומה של מעילה באמון. גם אם תחושתו הסובייקטיבית של התובע כי הבוררים חטאו עימו אין בה די ובפן האובייקטיבי לא שוכנעתי כי התנהלותם השתכללה לכדי הפרת אמון. לפיכך, התביעה נדחית התובע ישא בהוצאות הנתבעים בסכום סמלי כולל של 10,000 ₪. ##(4) הוכחת תאונת פגע וברח:## הקדמה: הנתבעת לא זכרה שהיא חתמה על תצהיר בפני ##עו"ד באשקלון## ובית המשפט ציין כי הדבר מעט תמוה. היא לא זכרה את שלבי עריכת השאלות והתשובות לשאלון, הגם שלא חלף זמן רב ממועד עריכת השאלון ועד למועד מתן העדות. תקציר: בת"א 1557-07 הוגשה תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975, בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בתאונת דרכים מיום 21.12.05. המחלוקות בין הצדדים הינן בשלושה מישורים: החבות: התובע טוען שהוא נפגע בתאונת "פגע וברח" על ידי הנתבעת 1 והנתבעות טוענות כי לא הנתבעת 1 היא זו אשר פגעה בתובע. הנכות הרפואית: התובע טוען, כי נכותו היא בשיעור 28%, באשר נכותו בברכיים, נובעת אף היא מן התאונה. הנתבעת טוענת שיש לפסול את חוות דעתו של המומחה באשר הוא אינו מומחה בתחום האורטופדיה, ולחילופין, למנות מומחה נוסף בתחום האורטופדיה, לחילופי חילופין לקבוע שנכותו של התובע בגין התאונה היא בשיעור 10% ולחילופי חילופי חילופין, יש לקבוע שהנכות הרפואית היא בשיעור של 20% והתפקודית 10%. התאונה – שאלת החבות בתצהירו מיום 13.5.08, מוסר התובע כי ביום התאונה, בשעה: 19:00 ובסמוך לכך, הוא יצא עם כלבתו מביתו שברח' האיילה באשקלון. התובע הגיש את המוצג ת/1, הוא ההודעה במשטרה על תאונת הדרכים. לא הוגש תצהיר עדות ראשית של הנתבעת 1 ובהתאם להחלטת ביהמ"ש מיום 29.1.09, הודעת הנתבעת 1 במשטרה תהווה תצהיר הנתבעות בשאלת החבות. התובע טוען כי הוא זיהה שהמדובר הוא בנהגת ממן נקבה, והגם והוא נקט בחלק מתצהירו בלשון זכר (נהג), הרי בסוף התצהיר הוא ציין שהמדובר הוא בנהגת וכך הוא גם מסר בהודעתו במשטרה (ת/1). לא מן הנמנע, שבית המשפט יקבע, במקרה המתאים, כי הנכות התפקודית היא גבוהה יותר מזו הרפואית, אך הדבר ייעשה, כאמור, לאחר בחינת הראיות ובמכלול השיקולים אשר תמציתם נרשמה לעיל. טענותיה של ב"כ התובע בנושא שכ"ט, דינן להידחות אחת לאחת. מכל מקום, ב"כ התובע לא הוכיחה כי מרשה ישלם שכ"ט ריאלי שהוא עולה על 13%, ללא תוספת מע"מ. לא הוצג הסכם שכ"ט בעניין זה וגם מסיבה זו, הבקשה לקביעת שכ"ט שאינו כמקובל, נדחית. סוף דבר הנתבעות תשלמנה לתובע את הסכומים שנפסקו לעיל תוך 30 יום, שאם לא כן, הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום בפועל. ##(5) להלן תקציר החלטה בנושא בקשה לחיוב בהפקדת ערובה:## הקדמה: עסקינן בתביעה שהוגשה בתחילה על הסך של 862,905 ₪, כנגד עורך דין פרטי, בעל משרד ##עורכי דין באשקלון##, במסגרת ייצוג משפטי אשר סיפק הוא לתובעת ובתאריך 21/3/17 הגישה התובעת בקשה לתיקון סכום התביעה והעמידה את הסך הנתבע על סך של 452,545 ₪. תקציר: בת"א (ב"ש) 68157-12-15 הוגשה בקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה לפי סעיף 353א לחוק החברות התשנ"ט- 1999, או לחילופין מכוח תקנות סדר הדין האזרחי. לטענת התובעת, שכרה היא את שירותיו של הנתבע לצורך ייצוג וסיוע משפטי במסגרת כתב אישום אשר הוגש כנגדה במסגרת תיק פלילי, בו הואשמה היא בהעלמת מס עקב חשד לקבלת תשלומים בגין מכירת דירות ללא דיווח, בסך כולל של 352,000 ₪. לטענת הנתבע, יש לחייב את החברה התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו, בשיעור של 20 אחוז לפחות מהסכום הנתבע, דהיינו, 160,000 ₪ לפחות, והוא נסמך בבקשתו דנא על נסיבות התובענה דנא, על חוק החברות ועל ההלכה הפסוקה. בהקשר זה הנתבע מפנה לכך שהנטל להוכחת יכולת החברה לשאת בתשלום הוצאות הנתבע מוטל עליה שכן הנתונים והמידע על מצבה הכלכלי מצויים בידיה, והוא מפנה לפסיקה מתאימה בעניין. לטענת התובעת, מאידך, בתגובתה לבקשה דנא, יש לדחות את הבקשה על הסף, ועסקינן בבקשת סרק. בסייפא תגובתה טוענת התובעת כי בהחלטת בית המשפט מיום ה- 27/2/17 נקבע כי בקשות תוגשנה בתוך 21 יום, והנתבע זלזל בהחלטה זו בהגישו בקשה זו מעבר למועד הנקוב, וכי די בכך בכדי לדחות את הבקשה. דיון והכרעה: ככלל, חיובו של תובע בהפקדת ערובה לתשלום הוצאות הינו מכוח תקנה 519 לתקנות סד"א, התשמ"ד- 1984, הקובעת כדלהלן: "...בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע...". לפיכך, בנסיבות אלו, ולאחר שאיזנתי מחד את טענות המבקש, ומאידך את טענות התובעת ועיינתי במסמכים אותם צרפה התובעת לתגובתה, הנני מורה על הפקדת ערובה בסך של 20,000 ₪ בלבד. סוף דבר. התובעת תפקיד בקופת בית המשפט סכום של 20,000 ₪ במזומן ובתוך 30 יום מהיום, כערובה להוצאות הנתבע. היה ולא יופקד הסך האמור עד למועד הנ"ל שקבעתי- תדחה התביעה. ##(6) הגשת תביעה בגין ירי חיילים באיחור:## הקדמה: בתצהירו ציין המשיב כי בחודש אוקטובר 2004 ומשהוברר לו על ידי גורמי הבטחון כי פניותיו לקבלת היתר כניסה לישראל לא יועילו וכניסתו לישראל לא תותר "..התחלתי בנסיון לאתר עורך דין ישראלי שיטפל בתביעה, באמצעים עקיפים ובעקבות מודעה בעיתון יצרתי קשר טלפוני עם משרד ##עו"ד באשקלון## וביקשתי את טיפולו בענין...". בסופו של יום, ולאחר שהסתבר למשיב בשנת 2004 (אוקטובר) כי הוא לא יוכל להכנס לישראל, הרי שבעקבות מודעה בעיתון (שלא הוצגה) הוא יצר קשר טלפוני עם משרד ##עורכי דין באשקלון## והתביעה הוגשה בחודש יולי 2005. תקציר: בתא 1258/07 המשיבים הגישו ביום 14.7.05, לבית המשפט השלום בקרית גת, תובענה בגין נזקי גוף (תביעת עזבון ותלויים) כנגד המבקשת. עניינה של התובענה כנטען בה, נזקים שנגרמו למשיבים כתוצאה מירי של חיילי צה"ל לעבר הקטין ירי אשר גרם למותו ביום 20.11.02. ביום 2.11.05 הגישה המבקשת בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה. בבקשה נטען, בין היתר, כי אין בהגשתה בכדי לפגוע בכל טענה מטענות המבקשת לרבות טענת התיישנות (סעיף 6). ראוי לציין כי התצהירו טען המשיב כי רעייתו "...כשבוע ימים בלבד ממועד הארוע הטרגי שפקד אותנו מעדה ונפלה ומפגיעה חמורה זו אולצה לנוח מפעילות..." בעדותו טען במענה לשאלה מתי אשתו נפצעה בגבה, באופן שונה, כי "באותו יום שהילד נהרג היא נפלה ... נפלה על הרצפה לקחו אותה מהרצפה בכוח..". בית המשפט לא שוכנע מהנטען בתצהיר המשיב ומעדותו בפני, כי משך כל תקופת ההתיישנות הסטטוטורית נמנע ממנו להגיש את התביעה. סוף דבר. בהנתן האמור בית המשפט לא שוכנע כי המשיבים הוכיחו במידה המתחייבת, כי לא היתה בידם אפשרות סבירה להגיש תובענתם במועד הקבוע בחוק, לפיכך דין בקשת המבקשת (הנתבעת) להתקבל ודין התובענה להידחות. ##(7) דוגמאות של תביעות ע"י עורך דין באשקלון בנושא תאונות דרכים:##. תאונת דרכים - נכות אורטופדית : אדם נפגע בתאונת דרכים בעת שחצה את הכביש כהולך רגל, פגע בו רכב, הוא פונה לבית החולים שם נבדק ונמצא סובל מרגישות במישוש הבטן, רגישות במישוש ברך ימין עם הגבלה בתנועה וכן הוצא גוף זר מעין ימין, הומלץ על אשפוז אולם הוא סירב. למחרת פנה שוב לבית החולים עם תלונות על כאבים בברך שמאל עם קושי בהליכה, אובחן כי סובל מצליעה בהליכה, אודם ונפיחות בברך ימין, הגבלה בתנועת, התובע עבר מספר טיפולי פיזיותרפיה, בהמשך ביצע בדיקות נוספות. הוגשה תביעה בבית משפט השלום באשקלון התובע נבדק על ידי מומחה בתחום האורטופדיה לשם הערכת שיעור נכותו כתוצאה מאירוע התאונה. בחוות דעתו קבע המומחה כי לתובע נותרה נכות משוקללת של 15% כאשר מתוכה יש לייחס לתאונה הנדונה 3% ובתי המשפט פסק כי חברת הביטוח תשלום לתובע סך של כ- 90,000 ₪ בתוספת שכר טרחת עו"ד. פיצוי על הוצאות רפואיות בתאונת עבודה: אישה נפגעה בתאונת דרכים בדרך לעבודה התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה ובמסגרת תביעה הוגשה בבית המשפט באשקלון עתרה התובעת בין היתר להוצאות הרפואיות, בית המשפט ציין בפסיקתו כי להוצאות הרפואיות קיים כיסוי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994 ובמקרה זה בהיות התאונה תאונת עבודה, קיים כיסוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי. יחד עם זאת, צוין כי לאור ריבוי הטיפולים והנסיעות שנדרשו ובהינתן סכומי "השתתפות עצמית", גם במסגרת החוק והסדריו ולאור אופי הפגיעה והקבלות החלקיות שצורפו, יש מקום לפצותה על ההוצאות הרפואיות. פגיעה של נהג מונית בתאונת דרכים: הוגשה לבית המשפט בעיר אשקלון תביעה לתשלום פיצויים בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, התובע נהג מונית במקצועו, נפגע בתאונת דרכים, לאחר התאונה פונה התובע לבית חולים שם התלונן על כאבי ראש, צוואר וכתף שמאלי, נבדק ואושפז משך יומיים. התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. התובע נבדק ע"י וועדה רפואית של המל"ל (המוסד לביטוח לאומי) אשר קבעה כי בתובע נותרה נכוות צמיתה בעקבות התאונה בשיעורים כדלקמן: 10% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות הצוואר 10% נכות בגין ירידה בשמיעה וטנטון, הוועדה אימצה את חוות דעת המומחה בתחום אשר בדק את התובע לבקשתה. סה"כ נקבעה נכותו המשוקללת של התובע בשיעור 19%, כמו כן קבעה הוועדה, כי אין מקום להפעיל תקנה 15. בית המשפט באשקלון חייב את חברת הביטוח לשלם לנפגע כ - 170,000 ₪ בניכוי התגמולים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי. תאונת דרכים - פגיעה בברך: אדם נפגע בתאונת דרכים, כתוצאה מהתאונה אושפז התובע בבית החולים למשך 7 ימים ובמהלך האשפוז נותח בברך שמאל ושוחרר עם הוראות למנוחה למשך שבועיים והמלצות לשימוש במשככי כאבים, "רגל מורמת" ומעקב רפואי צמוד. הנפגע עתר לפיצוי בגין נזקי גוף עקב פגיעה בברך שמאל. בעקבות התאונה נעדר מעבודתו מומחה מטעם בית המשפט באשקלון בתחום הכירורגיה האורטופדית קבע, לאחר שבדק את התובע ותלונותיו כי מצב הברך התאים לנכות צמיתה של 10% לפי סעיף 35(1)ב (מותאם) לתוספת לתקנות המל"ל (המוסד לביטוח לאומי). בית המשפט פסק כי חברת הביטוח תפצה את הנפגע בסך של 50,000 ₪ בתוספת שכר טרחת עורך דין והחזר אגרת בית משפט. פיצויים בתאונת דרכים קלה: אדם הגיש תובענה בבית המשפט באשקלון בגין נזקי גוף וטען כי במסגרת עבודתו עת נהג הוא ברכבו פגע ברכבו רכב אחר מאחור וכתוצאה מהתאונה הוא נפגע בצווארו ובגבו. התובע טען בבית המשפט כי לאחר שחרורו מחדר המיון, הוא שהה בביתו במנוחה מוחלטת, כשהוא סובל מכאבי ראש עזים, סחרחורות, הקאות וכאבים באיזור הצוואר והגב העליון והתחתון, שהה בביתו במנוחה מוחלטת משך שבועיים, התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה והתובע קיבל דמי פגיעה, אך לא עמד בפני ועדה רפואית. חברת הביטוח טענה כי התובע לא סבל מכל נזק גוף כתוצאה מהפעולה הנטענת וכי מלבד פניה לחדר מיון ללא ממצא, ביקר הוא פעם אחת במרפאה על מנת לקבל מספר ימי מחלה ובכך הסתיימו הבדיקות והטיפולים הרפואיים בתיק זה. בית המשפט פסק כי למרות שמדובר בתאונה קלה יש לפסוק פיצוי. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין באשקלון: ## ##(8) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית באשקלון:## מהו שכר הטרחה של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית באשקלון ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין באשקלון ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש באשקלון (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף באשקלון (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(9) מה שכר הטרחה של עורך דין תאונות דרכים באשקלון ?## קיימת הבחנה בין שכר טרחת עורך דין המתמחה בתאונות דרכים באשקלון הקבוע בחוק (כגון: עורך דין תאונת אופנוע באשקלון, עורך דין תאונות אופניים, תאונת פגע וברח) לבין שכר טרחת עורך דין מומלץ: לדוגמא בתחומים: צו סגירה, צו מניעה, צו הריסה, רישוי עסקים (רישיון עסק), עתירה מנהלית, אכיפת חוזים - תחומים בהם הסעד הוא בד"כ לא כספי. ##(10) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור אשקלון שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב באשקלון, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לדיני עבודה, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, פוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(11) שכר טרחת עורך דין מקרקעין באשקלון:## עורך דין נדל"ן באשקלון הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ##(12) שכר טרחת עורך דין גירושין באשקלון:## עורך דין לענייני משפחה באשקלון עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה באשקלון, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין באשקלון, המתמחה בדיני משפחה. ##(13) שכר טרחת עורך דין הוצאה לפועל באשקלון:## מה הדין בסוגיית שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל באשקלון ? (מחיקת חובות, איחוד תיקים, ביצוע שטר) מה גובה שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל ? (כינוס נכסים, הפטר) למי שייך שכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת הזוכה ? למי שייך שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ? סוגיית שכר טרחה של עורך דין הוצאה לפועל, מוסדרת בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 הקובע כי זו כה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל יהיה זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימאלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין (על כך נדון בהרחבה בהמשך). ##(14) שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה באשקלון:## בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה באשקלון חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה באשקלון (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה באשקלון, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. ##(15) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי באשקלון ? / כמה מקבל עורך דין תעבורה באשקלון ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ##(16) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עו"ד לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון / ענייני צבא. נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ##(17) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות באשקלון ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות באשקלון ? (על כך בהמשך). ##(ג) עורכי דין מומלצים באשקלון: (פרסומת): ## ##שם המשרד:## איתן פרידמן משרד עורכי דין ##טלפון:## 08-6608677 ##עיר / יישוב:## אשקלון ##אודות המשרד:## המשרד עוסק ביעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחום הפלילי לרבות עבירות כלכליות, דיני תעבורה, משפט צבאי ודיני משפחה. ##תחומי עיסוק:## דיני ירושה, דיני משפחה, דיני תעבורה, לשון הרע, משפט פלילי. עורך דין