הסדרת הירושה - נכסי המקרקעין של האב לאחר פטירתו

לאחר פטירת מורישם, הם החלו פועלים להסדרת שאר נכסי המקרקעין של אביהם, ובין היתר, את חלקיו בחלקה 41 הנ"ל, על מנת שכל אחד מהיורשים יקבל את חלקו בירושה. אז התברר לתובעים, כך לטענתם, כי X ניצל את היעדרות המנוח וגידר לעצמו שטח המגיע ל - 1,900 מ"ר, כאשר הוא יודע היטב כי הקניה שלו הייתה אך ורק בשטח של 1,500 מ"ר ובכך פלש לחלקיו של המנוח, ללא כל הצדקה ומתוך כוונה לגזול את זכויות התובעים ולנשלם. 6. כן טוענים התובעים, כי ברשותם מפה המציינת את החלקים שנקנו ובתוכם החלקים שנגזלו ע"י X, בהתאם למפה אשר צורפה לכתב התביעה והסימונים עליה. 7. לטענת התובעים, מזה שלוש שנים הם מנסים לקבל את זכותם בקרקע ובחלקים הנגזלים מידי X, אולם ללא תועלת. 8. אשר על כן, עותרים התובעים, כך בכתב תביעתם, לצוות על הנתבעים לסלק ידם מהשטח המסומן ב' במפה המצורפת לכתב התביעה המתוקן ולהחזירו לחזקת התובעים, למנות מודד ו/או מומחה כפי שבית המשפט ימצא לנכון. כן עותרים התובעים לחיוב הנתבעים בהוצאות ובשכ"ט עו"ד כחוק. 9. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 6/6/01 אשר ניתנה לבקשת התובעים, נמחק ס' 9(א) מכתב התביעה המקורי. 10. בהתאם לפרוטוקול הדיון מיום 1/7/04, תוקן כתב התביעה המתוקן, כך שצורף כנתבע נוסף בתיק, מר X בנו הבכור של X. 11. בכתב הגנתם עותרים הנתבעים לדחיית התביעה שכן לדידם, אין כל יריבות בין התובעים לבינם, אין לתובעים כל זכות עמידה היות ואין להם כל זכויות בנכס נשוא התביעה וכי הנתבעים הינם הבעלים היחידים של החלקה נשואת הדיון. 12. לטענת הנתבעים, X קנה מאביהם של התובעים את כל המגרש בשלושה שלבים. 1,000 מ"ר בהתאם ליפוי כח שצורף, 500 מ"ר אף הם בהתאם ליפוי כח שצורף וכן את החלק הנותר, מאחר והקניות הקודמות התייחסו ל - 1,500 מ"ר נקי מכבישים, אשר נקנה במזומן בנוכחות מר מוסלח מוחמד ג'מיל, שכן מדובר בחלק קטן בצורת משולש בצד הדרומי. 13. עוד טוען הנתבע כי מיפויי הכח שצורפו לכתב התביעה עולה, כי הזכויות הועברו כדין לX וכי המנוח קיבל את התמורה בנוכחות אנשים שהעידו על ההעברה הן לפי שוויה והן לפי גבולותיה. 14. לאור כל האמור לעיל, עותרים הנתבעים לדחיית התביעה, תוך חיוב התובעים בהוצאות לדוגמא ובשכ"ט עו"ד כחוק. 15. בדיון אשר התקיים ביום 5/2/03, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, אשר קיבלה תוקף של החלטה ולפיה, ימונה מודד מטעם בית המשפט אשר ימדוד את השטח המוחזק ע"י הנתבע (לעת ההיא) תוך התחשבות בהפרשות לצרכי ציבור. עוד הוסכם, כי הנתבע ישקול את עמדתו ביחס לטענה בדבר רכישת זכויות מעבר ל - 1,500 מ"ר שננקבו ביפויי הכח וימציא עמדתו בעניין זה. כן הוסכם, כי מוסכם בין הצדדים שהשטחים שנמכרו הם שטחי נטו. הוסכם, כי התובעים ימציאו לנתבע צילום של הצוואה וכי ב"כ הנתבע יהיה רשאי לפנות למומחה, סוהיל זידאן, אשר נתן חוות דעת מטעם התובעים בשאלת הבהרה במטרה לחסוך מינוי מומחה נוסף. עוד הוסכם, כי הצדדים יודיעו לבית המשפט אם הגיעו להסכמה ללא צורך במינוי מומחה נוסף או על זהות המומחה שהם מבקשים למנות. כן הוסכם, כי אם לא תושג הסכמה בעניין זהות המומחה, ימנה בית המשפט מודד לפי שיקול דעתו. 16. בהחלטה אשר ניתנה ע"י בית המשפט מיום 22/2/05, קבע בית המשפט, כי תינתן החלטה אודות מינוי מומחה מטעם בית המשפט אשר יבדוק את השטח ויקבע את הפלישה של הנתבעים לשטח התובעים. בהמשך לאמור לעיל, ביום 22/2/05, מינה בית המשפט כמומחה מטעמו את המודד סוהיל סאבא (להלן: "המומחה מטעם בית המשפט"), אשר יתן חוות דעתו באשר לשאלות השנויות במחלוקת, כפי שהן עולות מכתבי טענות הצדדים. 17. לאחר שהוגשה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, נחקר המומחה אודות חוות דעתו, וראה בעניין זה פרוטוקול הדיון מיום 29/1/09. בתום עדותו, עתר ב"כ הנתבעים לפסילת חוות דעת המומחה. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 2/8/10, נדחתה הבקשה לפסילת המומחה. 18. בדיון אשר התקיים בפני ביום 4/11/10, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, אשר קיבלה תוקף של החלטה וכדלקמן: "...בהמלצת בית המשפט הגענו להסכמה דיונית ולפיה הצדדים יגישו סיכומיהם בכתב והצדדים יעלו טענותיהם, זאת על בסיס הראיות שנשמעו עד עתה, חוות הדעת וכל החומר שהצטבר בתיק בית המשפט. בית המשפט ייתן פסק דין מנומק על בסיס כל האמור לעיל. למען הסר ספק יובהר, כי אין בהסדר הדיוני הנוכחי כדי לייתר או לכרסם באופן כלשהוא בהסדר הדיוני הקודם אליו הגיעו הצדדים והוא בא אלא להוסיף עליו". בנסיבות העניין, ולאור הסכמת הצדדים כאמור לעיל, ניתן צו בדבר הגשת סיכומי הצדדים בכתב. סיכומים אלה, מונחים בפני. עיקר טיעוני הצדדים בסיכומיהם: טיעוני התובעים: 19. לטענת התובעים, לא עלה בידי הנתבעים כדי להציג כל מסמך המאמת את טענותיהם שעה שטענו, כי המכר שהיה בין המנוח לבין X כלל שטח של 500 מ"ר בנוסף לאלו שצוינו במסמכים הכתובים שצורפו לכתב התביעה. 20. במסגרת סיכומיהם, מפנים התובעים באריכות להליכים אשר התקיימו בתיק זה, של התנהלות הנתבעים ובא כוחם, אשר פעלו, כך לטענת התובעים בטשטוש העובדות, בהתחמקות ובניצול לרעה של הליכי בית משפט, התנהלות המצדיקה, כך לטענת התובעים, השתת שכר טרחה לדוגמא. 21. כן במסגרת סיכומיהם הפנו התובעים לחוות דעת המומחה שמונה מטעם בית המשפט, לעדותו בבית המשפט ולעולה ממנה. כן הפנו התובעים לחוות דעת אשר הוגשה מטעמם ואשר צורפה לכתב תביעתם מאת המודד המוסמך מר סוהיל זידאן ולעולה ממנה. לטענת התובעים, ממצאיו של המודד מטעמם אושרו ע"י המומחה מטעם בית המשפט, אשר לא סתר אותם ואף אישר אותם בסיכום חוות דעתו. כן הפנה לתשובות המומחה לשאלות ההבהרה שהוצגו לו ע"י ב"כ הנתבעים. 22. נוכח אלה טוענים הנתבעים, כי מעדות המומחה עולה, כי הוא מסכים לתוצאות ולממצאי המומחה מטעם התובעים. בנסיבות אלה טוענים התובעים כי עלה בידם להוכיח כי הנתבעים השיגו את גבולם וכן הוכיחו כי השטח הנגזל הינו שטח של 460 מ"ר, בהתאם לחוות דעת המומחה מטעמם. לדידם, חוות הדעת שהוצגה מטעמם, לא נסתרה ע"י המומחה מטעם בית המשפט וכי הנתבעים לא הגישו כל חוות דעת סותרת ולא הגישו כל תצהיר עדות אשר יש בו כדי ללמד על שטח שונה. 23. בנסיבות הללו, טוענים התובעים כי יש לקבל את חוות דעת המומחה מטעמם. עוד טוענים הנתבעים כי היתר הבניה משנת 1972 אשר נכלל במכתבו של ב"כ הנתבעים ונשלח למומחה, מדגיש באופן ברור כי שטח המגרש הינו 2,030 מ"ר. היתר זה חתום ע"י X ולטענת התובעים, חתימה זו מהווה הודאה בשטח שהוחזק על ידו דאז ואין לטעון אחרת. בכך יש כדי להוות חיזוק לתוצאה מדויקת של מומחה התובעים שקבע כי שטח הגזלה הינו 460 - 465 מ"ר לפחות. לטענת התובעים, כאשר המומחה מטעם בית המשפט נשאל על עובדות אלה הוא ניסה להתחמק ממתן תשובות. 24. כן טוענים התובעים כי X רכש שטח של 1,000 מ"ר בשנת 1957 ושטח של 500 מ"ר בשנת 1962 ומקום בו היתר הבניה והנתונים שבו הינם מחודש דצמבר 1972, הרי שבהיתר הבניה ניתן להבחין בהפרשה לדרך מצד דרום אשר נמדדה ע"י המומחה זידאן ב - 65 מ"ר ואין כל הפרשה אחרת. כך בחישוב אריתמטי נמצאה התוצאה של שטח נותר בהיקף של 465 מ"ר. 25. לאור האמור לעיל, עותרים התובעים לקבלת התביעה ולהורות על סילוק ידם של הנתבעים ו/או כל הבא מטעמם מהשטח של 460 מ"ר נטו במגרש המוחזק ע"י הנתבעים ואשר צוין בתוכנית המומחה מטעמם כאשר חלקם של התובעים מוגדר בתת חלקה 41/2/3 וחלקם של הנתבעים ב - 41/1/1 בהתאם לתוכנית הנ"ל. כן עותרים התובעים לחיוב הנתבעים בתשלום הוצאות התובעים לרבות אגרת משפט ושכ"ט המומחה מטעמם אשר העתק מהחשבונית צורפה לתצהיר התובעים וכן לחייב את הנתבעים בתשלום שכ"ט עו"ד לדוגמא בשל התנהלותם. טיעוני הנתבעים בסיכומיהם: 26. במסגרת סיכומיהם טוענים הנתבעים לרשלנות התובעים בהתנהלותם, כמפורט בטיעוניהם שם. כך טוענים הנתבעים כי X רכש את השטח מהמנוח בשלושה שלבים כאשר בשני השלבים הראשונים רכש חלקים של 500 מ"ר ו - 1,000 מ"ר נטו ללא קשר להפרשות לכבישים ובפעם השלישית, לאחר שהמנוח פנה לX בשעות ערב ובנוכחות שכן מהשכונה שבינתיים נפטר, מכר המנוח לX את יתר זכויותיו אשר הוערכו בלא יותר מ - 200 מ"ר נטו בתמורה ל - 300 לירות בשנים 1965-1966. אודות מכירה זו, כך לטענת הנתבעים, לא נערך כל מסמך בכתב. הנתבעים מסכימים כי נטל ההוכחה להוכיח טענה זו רובץ לפתחם, אולם עקב העדר מסמך בכתב ונוכח מותו של העד בנוסף למנוח ולX ז"ל, לא הוגשה תביעתם בבית המשפט המחוזי. 27. לטענת התובעים, נקודת המחלוקת היחידה הינה מהו השטח אשר יישאר נטו לאחר הורדת 1,500 מ"ר נטו אשר נמכרו לנתבע, לאחר הורדה והפרשות לכבישים, משני צידי החלקה. כך טוענים הנתבעים כי בתביעתם מגששים התובעים באפילה ואין ביכולתם להסביר כיצד בצוואת המנוח אין אזכור לחלק הנתבע במיוחד כאשר מכח ירושה זו, מנסים הם לפעול להשגת חלק זה. כך טוענים הנתבעים כי הם מעולם לא החזיקו בחלק הנתבע וחלק זה היה תמיד בחזקתם, מעובד על ידם, הם נטעו בו עצים והתנהגו בו כבעלים לכל דבר ועניין. 28. עוד טוענים הנתבעים כי המנוח מעולם לא דרש את החלק הנתבע בתובענה דנן, סוגיה המעלה תהיה כשלעצמה. כך מדגישים הנתבעים כי החלק הנתבע בתובענה דנן הינו חלק קטן והגיוני, כי המנוח ימכור אותו למי שרכש ממנו את החלקים האחרים ולפיכך, לא בכדי אף לא הזכיר חלק זה בצוואתו. לאור האמור לעיל טוענים הנתבעים כי דין התביעה להידחות תוך חיוב התובעים בהוצאות. 29. בהתייחס לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, טוענים הנתבעים, כי מעדות המומחה בבית המשפט עלה כי הוא לא ערך רישום אודות התנהלותו לאחר מינויו כמומחה בתיק זה. הנתבעים מלינים בסיכומיהם אודות התנהלות המומחה וכי מעדותו עלה כי התוכנית שצורפה לחוות דעתו של מר זידאן, מומחה התובעים, היוותה בסיס לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט וכי חוות דעתו מהווה העתק מסקנותיו של מומחה התובעים. 30. עוד טוענים הנתבעים כי מעדות המומחה עלה כי בטרם עריכת חוות דעתו, הוא קיים שיחות עם מר זידאן. הנתבעים ממשיכים ומלינים בסיכומיהם אודות התנהלות המומחה מטעם בית המשפט ואודות העולה מעדותו וחוזרים על האמור בבקשתם לפסילת המומחה, שעה שלדידם עבודת המומחה הייתה בניגוד לכללים והתקנות ולפיכך, דינה להיפסל. בסופו של יום מדגישים הנתבעים, כי גם מחוות דעת המומחה עולה כי לכל היותר החלק שנותר מוחזק בידי הנתבעים הינו 385 מ"ר. 31. בהמשך סיכומיהם מתייחסים הנתבעים לטענות התובעים בדבר סחבת בהתנהלותם ואין לי אלא להפנות לאמור שם. כך מוסיפים וטוענים הנתבעים כי בישיבה האחרונה הסכימו כי יינתן פסק דין לפיו החלק שיישאר מעבר ל - 1,500 מ"ר נטו המוחזקים ע"י הנתבעים, יוחזק ע"י התובעים כיוון שחלק זה אינו ברור וכל ניסיונות ב"כ התובעים להעריכו בשטח של 460 מ"ר על פי קביעת המומחה מטעם התובעים, אין להם על מה שיסמכו. 32. סיכומם של דברים, טוענים הנתבעים כי דין התביעה להידחות תוך חיוב התובעים בהוצאות שכן לא הוכח, כי הנתבעים מחזיקים חלק כלשהו של התובעים אשר יכולים להחזיק בכל חלק שנותר לאחר הורדת 1,500 מ"ר נטו ולאחר הורדת ההפרשות ללא כל צורך בתביעה וכי הוכח כי אין ביכולת בית המשפט להעריך את גודל החלק שנותר, כיוון שחוות דעתו של מר זידאן אינה מהווה קנה מידה ושעה שהמומחה מטעם בית המשפט קבע, כי החלק שנותר הינו 387 מ"ר, למרות עבודתו הבלתי מקצועית. כן עותרים הנתבעים לחיוב התובעים בהוצאות לדוגמא בתוספת שכ"ט עו"ד כחוק והשבת סכומי הוצאות מינוי המומחה ועדותו בבית המשפט לנתבעים. דיון והכרעה: 33. כאמור, הצדדים הגיעו בתיק זה לשתי הסכמות דיוניות אשר קיבלו תוקף של החלטות, וכמפורט בליבת פסק דין זה. זאת ועוד, מטעם בית המשפט מונה מומחה, אשר נתן חוות דעתו, השיב לשאלות הבהרה אשר הופנו אליו ונחקר על חוות דעתו כעולה מפרוטוקול הדיון מיום 29/1/09. 34. לאור ההסכמה הדיונית השנייה אליה הגיעו הצדדים, כעולה מפרוטוקול הדיון מיום 4/11/10 ולאחר שנחקר המומחה מטעם בית המשפט אודות חוות דעתו, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית ולפיה הם יגישו סיכומיהם בכתב ויעלו טענותיהם על בסיס הראיות שנשמעו, חוות הדעת והחומר שהצטבר בתיק בית המשפט וכי בית המשפט יתן פסק דין מנומק על בסיס ההסכמות לעיל. עוד הוסכם כי אין בהסדר דיוני זה כדי לייתר או לכרסם באופן כלשהו בהסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים כעולה מפרוטוקול הדיון מיום 5/2/03. 35. מהאמור לעיל עולה, כי נוכח ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים, הרי שלא נשמעו ראיות הצדדים ולא הובאו עדים מטעם מי מן הצדדים, זולת חקירתו של המומחה מטעם בית המשפט. 36. מושכלות יסוד הן, כי משממנה בית המשפט מומחה, על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה, אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות כן. ראה בעניין זה ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי, תק-על 90(2), 532. זאת ועוד, משמונה מומחה מטעם בית המשפט, חזקה עליו כי ינהג באופן מקצועי ויעשה מלאכתו נאמנה וראה בעניין זה רע"א 5611/07 שני פישר לינסקי נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, תק-על 2007(4), 1332. 37. במסגרת חוות דעתו, אשר התקבלה וסומנה ב/1, קבע המומחה מטעם בית המשפט, בין היתר, את הדברים כדלקמן (ראה עמ' 2 לחוות דעתו): "מכל מקום, בהתאם לבדיקה שערכתי בוועדה לתכנון ובנייה - נצרת לא מצאתי כל תוכנית חלוקה רשומה שחלה על החלקה הנ"ל, ואין בנמצא הסכמי שיתוף בין כלל השותפים לחלקה. כל שמצאתי בקשות להיתרי בנייה, ותוכנית חלוקה ישנה לחלקה 41, גוש 17511 אשר נערכה ע"י המנוח חביב אבו חדרה ז"ל משנת 1973 שהתקבלה ע"י המודד סוהיל זידאן, ובהתאם לחישוב גרפי שערכתי למגרש, בהסתמך על התוכנית הנ"ל, יוצא כי מוריש הנתבעים החזיק דאז בשטח כ - 1800 מ"ר מהמקרקעין. העתק הימנה רצ"ב. מהווה חלק בלתי נפרד מחוות דעתי זו, ומסומנת א'. כ"כ ביום 16.05.06 ערכתי ביקור בשטח, ביצעתי מדידות לשטח המוחזק ע"י הנתבעים ומצאתי, כי גודל השטח המחוזק ע"י הנתבעים תואם לממצאי המודד סוהיל זידאן כפי חוות דעתו. ג. מסקנות. לפיכך, ולאור כל האמור לעיל, הנני בדעה, כי המחלוקת בין בעלי הדין הינה משפטית גרידא שעניינה הוכחת קיומה של התחייבות לעשות עסקה בחלקים נשוא המחלוקת, בין מוריש התובעים למוריש הנתבעים, אשר הנטל להוכחתה מוטל על הנתבעים, הממצא היחיד שיש בו כדי לסייע בהרמת נטל זה הינה תוכנית החלוקה הישנה שנערכה לחלקה (נספח א'), שסביר להניח כי נערכה בהסכמת ועל דעת כל השותפים במקרקעין לרבות בהסכמת מוריש התובעים". בתשובותיו לשאלות ההבהרה שהוצגו לו (ב/2), השיב, בין היתר, המומחה מטעם בית המשפט כדלקמן: "...ציינתי זה מכבר בגדר חוות דעתי, כי החלקים המוחזקים ע"י הנתבעים נכון למועד ביקורי בשטח 16.05.06, הינו סך - 1,960 מ"ר (ברוטו), לא כולל כבישים שנגסו בחלק המוחזק ע"י הנתבעים, בהתאם לתוכנית המפורטת שחלה על החלקה הנדונה, וסך - 1,895 מ"ר נטו לאחר הפקעה של חלק מסוים מהחלקה המוחזק ע"י הנתבעים, לצורך הרחבת כבישים, נתונים התואמים לממצאי המודד סוהיל זידאן כפי חוות דעתו". במסגרת עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 29/1/09, העיד המומחה כדלקמן (משורה 16 ואילך): "ש: מהו שטח החלקה ברוטו, כולל ההפרשות לכבישים. ת: לפי חוות דעתי ואני הסתמכתי בהתאם לתוכנית של מר סוהיל זידאן, התוספת היא 400 מ'. ש: מה השטח החלקה ברוטו, ללא כבישים וללא הפרשות. ת: לפי מה שמדדתי, 1,967 מ' זהו גודלה הברוטו של החלקה ללא ההפרשה לכבישים. ש: מה השטח נטו. ת: 1,887 מ'. ש: הכוונה 80 מ' להפרשות לכבישים לשני הצדדים. ת: רק לדרך הדרומית, ההפרשות 80 מ' ש: יש עוד דרך מהצד הצפוני. ת: כן. ש: כמה הופרש משם. ת: בהתאם לתוכנית המפורטת שלי ושל זידאן, הגבול הצפוני של המגרש הוא גבול הכביש המוכרז או לפי התוכנית המפורטת, הלא מאושרת, ואז אין שטח הפרשה". ובהמשך, העיד המומחה בעמ' 10 לפרוטוקול משורה 16 ואילך כדלקמן: "ש: תציג לי את היתר הבנייה שצילמת מהוועדה, מה שטח המגרש שנרשם בבקשה של הנתבעים. ת: אני צילמתי מהעירייה היתר בנייה מס' 259/84. כתוב שהשטח של המגרש 2.30 דונם וכאשר גבולות המגרש מצד מזרחי ומצד מערבי, כשהגדרת המגרש הוא הקירות הקיימים בשטח. על סמך חתימה של בעל המגרש, אני מדדתי את גבולות המגרש... ש: לפי הצהרת הנתבעים, המגרש הוא 2030 מ"ר. ת: בגלל שבשנת 84, 85 לא היו מבקשים בעירייה תוכנית מדידה ע"י מודד מוסמך, אין לו את הכלים למדוד את השטח המדויק. בגלל שלא ערוכה ע"י מודד מוסמך השטח 2030 מ"ר זה לא ודאי בקשר לשטח המגרש הקיים". ובעמ' 11 לחוות דעתו המשיך והעיד המומחה כדלקמן (משורה 10 ואילך): "ש: אם היינו מורידים מ - 530 מ"ר, 65 מ"ר שהם צוינו בחוות דעתו של מר זידאן שהם הופרשו לדרך, נשאר לנו 450, 460 מ"ר בערך. ת: אל תגרור אותי למה שלא עשיתי, אני לא עשיתי את החישוב הזה. ש: ...זה אומר שבהתאם לחוות דעתו של מר סוהיל זידאן, יוצא שהשטח שמוחזק ע"י הנתבעים הוא 460 מ"ר. . . . ת: אני התייחסתי לתוכנית של היתר הבניה להגדרת גבולות מצד מזרח ומצד מערב שהן קירות אבן. לא התייחסתי לדבר נוסף. ש: מה זה אומר. ת: השטח הכללי הוא 1960 מ"ר, נטו 1895 מ"ר, זאת אומרת שהאנשים האלה מחזיקים בהתאם לטענותיהם 1895 מ"ר - (מינוס) 1500 מ"ר שהם קנו, יוצא שהם מחזיקים היום בפועל 395 מ"ר נטו. ש: זה אומר שאתה מסכים עם המסקנות של מר סוהיל זידאן? ת: השטח נטו שמחזיקים הנתבעים הם לפי הממצאים של סוהיל זידאן בהתאם לתוכנית שהגשתי ולפי התוכנית של מר סוהיל זידאן הם מחזיקים 1895 מ"ר והשטח שאני מדדתי וחישבתי בהתאם לתוכנית שהגשתי לבית המשפט הוא 1887 מ"ר. ההבדל בין שתי (כך במקור - הערה שלי - י.ש.) שטחים אלו הם בתחום הסטייה המותרת בהתאם לתקנות המדידה. ש: התוצאה של מר זידאן מקובלת עליך. ת: כן." 38. לאחר שבחנתי את חוות דעתו של המומחה, עדותו בפני, הפסיקה הנוהגת בסוגיות אלו, באתי לכלל מסקנה כי עסקינן בחוות דעת ובעדות ראויות ומקצועיות, עקביות וסדורות, אשר יש להן על מה שיסמכו ולפיכך רואה אני לאמץ את חוות דעתו ואת עדותו של המומחה מטעם בית המשפט ולבסס עליהן ממצאים. 39. זאת ועוד, התרשמתי כי המומחה שמונה מטעם בית המשפט עשה מלאכתו נאמנה, פעל במקצועיות, באופן נעדר פניות ולא מצאתי בהשגות אליהן הפנה ב"כ הנתבעים, ככאלה אשר יש בהן כדי לסתור את האמור בחוות דעת ובעדות המומחה, לפגוע ולשמוט את הקרקע תחת מסקנותיי בדבר מקצועיותו ולפיכך רואה אני לאמץ את חוות הדעת ואת עדותו בפני. שמתי ליבי גם להשגות ב"כ התובעים בסיכומיו באשר לעולה מעדות המומחה ודי לי בהקשר זה אם אפנה לסיכומיו וגם באלה לא מצאתי כי יש בהם כדי לשמוט את הקרקע תחת התרשמותי הבלתי אמצעית מעדות המומחה בפני, ממקצועיותו, מפעולותיו, לא מצאתי בהן רבב ומצאתי כי המומחה פעל באופן נטול פניות ולפיכך כאמור, רואה אני לאמץ את חוות דעתו ואת עדותו. 40. זאת ועוד, המומחה בעדותו בפני מסר עדות עקבית וסדורה, מהימנה ומקצועית ושעה שגולל אותה בפני, אותות האמת עלו ממנה. התרשמתי כי המומחה פעל במקצועיות וכך גם העיד בפני ועדותו בפני השתרגה ועלתה בקנה אחד עם האמור בחוות דעתו והיה בה כדי לחזקה. 41. בנסיבות העניין, נוכח כל האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי יש לאמץ את חוות דעת המומחה אשר מונה מטעם בית המשפט ואת עדותו בפני, לאמצן ולבסס עליהן ממצאים. 42. מסיכומי הנתבעים עולה הן מפורשות והן מכללא, כי אין להם התנגדות כי ינתן פסק דין בדבר החלק שמעבר ל - 1,500 מ"ר שבו מחזיקים הנתבעים, ולפיו, החלק שמעבר ל - 1,500 מ"ר יוחזק ע"י התובעים (ראה ס' ו' לפרק המסקנות בסיכומי הנתבעים). מהאמור לעיל עולה כי הנתבעים הן מכללא והן מפורשות, מסכימים כי החלק אשר הינו מעבר ל - 1,500 מ"ר בו הם אוחזים, צריך להיות מוחזק ע"י התובעים. בנסיבות הללו, מכירים הנתבעים, בזכות התובעים בחלק אשר הינו מעבר ל - 1,500 מ"ר בהם אוחזים הנתבעים. 43. זכותם זו של התובעים מקבלת את עיגונה גם בנספחים אשר צורפו לכתב התביעה וראה בעניין זה העתק נסח רישום, צו קיום צוואה וצו ירושה ויפויי הכח הנוטריונים שצורפו לכתב התביעה. 44. לפיכך, הרי שבאתי לקבוע כי לתובעים הזכות להחזיק בחלק אשר הינו מעבר ל - 1,500 מ"ר בהם אוחזים הנתבעים כפי יפויי הכח שצורפו וכפי עמדות הצדדים אשר בהקשר זה אין הם חלוקים. לאור האמור לעיל, נותרה חזית מחלוקת מצומצמת בין הצדדים הנדרשת להכרעה עתה ועניינה מהו גודל השטח מעבר ל - 1,500 מ"ר נטו בו אוחזים הנתבעים ואשר דינו לעבור לחזקת התובעים ומהו מיקומו. בהקשר זה, כאמור, המומחה מטעם בית המשפט, אשר ראיתי לאמץ את חוות דעתו ואת עדותו בפני, ראה בעדותו בבית המשפט לאמץ את חוות דעתו של המומחה מטעם התובעים, מר סוהיל זידאן (ראה בעניין זה עמוד 12 לפרוטוקול הדיון מיום 29.1.09). עוד הוסיף בעניין זה, כי בין כך ובין כך, לא הגישו הנתבעים חוות דעת מטעמם, באשר למיקומו או לגודלו של השטח השנוי במחלוקת. 46. בנסיבות העניין, אני רואה לאמץ את חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט בשילוב חוות דעתו של סוהיל זידאן, כך שעל הנתבעים לסלק את ידם מכל השטח המסומן כחלקה 41/1/3 בתוכניתו של סוהיל דיזאן, אשר צורפה כנספח א' לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט. 47. הנתבעים ביחד ולחוד יעשו כדי לסלק ידם משטח זה ויחזירו שטח זה לתובעים כשהוא נקי מכל מחובר וחפץ וזאת בתוך 90 יום מהיום. 48. כן אני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד בתשלום הוצאות משפט לתובעים ביחד ולחוד בסכום כולל של 15,000 ₪. כן הנני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד בתשלום שכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן, ישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. ירושהמקרקעין